Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Acting Lecturer

Faculty of Medicine, Department of Human Physiology and Biochemistry

Education and training

2012 - 2012

Sertifikāts Nr.017584; Mentors izglītības iestādē

Latvijas Universitāte

Tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē

2002 - 2004

Master’s degree of dabaszinātņu maģistrs ķīmijā; diploms MD A Nr. 1592, izdots 29.06.2004

Latvijas Universitāte

1982 - 1987

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija; diploms Nr.089724, izdots 19.06.1987 (lēmums Nr.142/60;AIC,Rīgā,04.04.2012; pielīdzināt profesionālā maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai)

Daugavpils pedagoģiskais institūts

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

27.07.2016. Apliecinājums, " Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati", pielīdzināms 49 akadēmik.stundām;

28.06.2016. Apliecība PA Nr.137178 par profesionālās pilnveides izglītību Latvijas Universitātē " Augstskolu didaktika", pielīdzināms 160 akadēmiskajām stundām;

4.04.2016. Apliecība par RSU INTELIĢENCES AKADĒMIJAS Mākslas un kultūras moduļa mācību programmas apguvi 9.11.2015.-4.04.2016, pielīdzināms 50 akadēmisk.st.;

3.03.2016. Latvijas Ārstu biedrības Apliecība par piedalīšanos konferencē " Veselīga un kvalitatīva Latvijā ražota pārtika" ;

28.08.2012. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes Ministrijas SERTIFIKĀTS Nr.2383 par VISC ārštata metodiķa statusa iegūšanu;

Angļu valoda, B1 Valodu vēstniecība, Izgl.iest.Reģ.Nr. 3060800410: Apliecība Nr.53/MPNP „Angļu valoda ar priekšzināšanām"(7.09.2011-9.02.2012);

Latvijas Universitāte: papildus izglītība (Angļu valoda dabaszinātņu speciālistiem) 13.02.2008-28.05.2008; sertifikāts Nr.5986 izdots 28.05.2008;

Sertifikāts Nr: VT11239, neformālās izglītības programma IKT (M1,M2,M3, M4,M6,M7), Ventspils digitālais centrs,2011.gada 12.oktobris;

12-th School-Conference „Advanced materiāls and chemistry of advanced materiāls" 27-31 August 2010,Palanga, Lithuania;

12-th School-Conference „Advanced materiāls and chemistry of advanced materiāls" 27-31 August 2009,Palanga, Lithuania;

Elektronmikroskopija no HITACHI, 28.aprīlis, 2009, Rīga, Latvija;

Mikroskopijas metodes, 2007./2008.akadēmiskā gada 2.semestrī, Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte;

„Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas, un tehnoloģiju priekšmetos" – piedalīšanās no 2005.gada jūlija-2008.gada augustam, ESF,ISEC,Latvija.

Field of research

Modeling of nanosize structures​.

Nanotechnology​.

Chemistry - Organic chemistry, organic synthesis, inorganic synthesis​.

Objects of intellectual property

Patent

J.Katkevičs, A.Pastare, A.Vīksna, D.Erts, LR Patent Nr. 13874,

„Paņēmiens nanovadu elektroķīmiskai izgatavošanai", 20.03.2009​

Lectured study course

Biochemistry

Medical Biochemistry

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

qualification papers: 3

Reviewed:

qualification papers: 3

Projects

Scientific Assistant​ :

LU zinātniskais projekts Nr. 22AP27: Savietojamas neorganiskas, bioloģiskas un molekulāras nanokomponentes bio un nanotehnoloģijām;

LZP sadarbības projekts 05.1685/1: Nanoporaino materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana;

Valsts pētījumu programmas materiālzinātnēs "Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde" projekts "Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem";

ERAF projekts projekts VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000039/021 „Hierarhiskas nanoarhitektūras un nanoierīces".

Awards and recognitions

2010. gads: VISC Pateicība par ieguldījumu Latvijas 34.skolēnu zinātniskās konferences veselības zinātnes sekcijas darba vadīšanā.

2014.gads: RSU ATZINĪBAS RAKSTS par ieguldījumu studentu apmācībā.

2016.gads: Izglītības un zinātnes ministrijas PATEICĪBAS RAKSTS par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās konferences norisē.


Publications

Abstracts

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense Au nanowire arrays inside AAO membranes. 12-th School-Conference "Advanced materials and technologies", Palanga, Lithuania,27 – 31 August, 2010

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense Au nanowire arrays inside AAO membranes. 11-th School-Conference "Advanced materials and technologies", Palanga, Lithuania,27 – 31 August, 2009

G. Kaspars, A. Pastare, U. Malinovskis, D. Erts, I. Muiznieks. Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. International Congress of Young Chemists „YoungChem 2006",p. 103, 25th - 29th October 2006, Pułtusk, Poland

Malinovskis U., Pastare A., Polyakov B., Erts D., Muiznieks I. Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. The European Conference on Organised Films (ECOF-10), August 21-24, 2006, Riga, Latvia, p. 112

Malinovskis U., Pastare A., Polyakov B., Erts D., Muiznieks I. Forming of Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. 2nd Fems Congress of European microbiologists, p. 321,Spain, Madrid, July 4-8, 2006

A.Pastare, Z.Alute, J.Katkevičs, D.Erts. Zelta nanodaļiņu izgulsnēšana uz nanovadiem un to raksturošana LU Konference, 2012. gada 17.februārī

A.Pastare, J.Katkevičs, A.Vīksna, D.Erts. Zelta nanovadu elektroķīmiskās veidošanāsmehānisms LU Konference, 2010. gada 16.februārī

A.Pastare, J.Katkevičs, D.Erts. Zelta nanovadu veidošanas metode. LU Konference, 2009. gada 13.februārī

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense au nanowire arrays inside AAOmembranes. Functional materials and nanotechnologies, Riga, Latvia, April 1-4, 2008.

A. Pastare, J. Katkevičs, D. Erts. Metālisku nanoizmēra daļiņu elektroķīmiskas izgulsnēšanas metodiku salīdzinājums, LU 65. zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 9. februāris 2007, Rīga, Latvija

U.Malinovskis, A.Pastare, B.Polyakov, D.Erts, I.Muizhnieks. Controllable self-assembled DNAnet-like structures on the mica surface. Abstracts of 2nd Latvian Conference of Nanomaterials and Nanotehnologies, p. 43, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

I. Muzikante, L. Gerca, D. Erts, E. Fonavs, A. Pastare, A. Tokmakov. Formation of Self Assembled Monolayers on Gold Nanoparticles inside the nanoporous Domains. Abstracts of 2nd Latvian Conference on Nanomaterials and Nanotehnologies, p.50, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

A Pastare, I. Pastare, K. Didriksone, K. Kundziņš,E. Rieksts, J. Švirksts, A. Vīksna, D. Erts. Formation of Nanoporous Anodized Aluminium Oxide and Pore Filling. Abstracts of 2nd Latvian Conference on Nanomaterials and Nanotehnologies, p.56, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

I.Pastare, A. Pastare, K. Didriksone, K. Kundziņš, J. Švirksts, A. Vīksna, D. Erts. Nanoporaina anodizēta alumīnija oksīda elektroķīmiska veidošana un poru pildīšana. LU zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 10. februāris 2006, Rīga, Latvija

A. Pastare, U. Maļinovskis, B. Poļakovs, I. Muižnieks, D. Erts. Kontrolējamu tīklveida DNS struktūru veidošana uz vizlas virsmas. LU zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 10. februāris 2006, Rīga, Latvija

Contacts

Related news

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff