Skip to main content
Page is available only in Latvian
Programmā paredzēts 100 budžeta vietu, kuras finansē Valsts policija savu darbinieku apmācībām (20 pilna laika un 80 nepilna laika studijās). Ārpus budžeta var pretendēt tikai uz specializāciju Kārtības policijas darbs, kurā nav nepieciešama pielaide Valsts noslēpumam, vai arī, ja šāda pielaide ir, uz jebkuru citu programmas specializāciju pēc izvēles, ievērojot atbilstību uzņemšanas nosacījumiem.

Programmas mērķi

Sniegt Valsts policijas darbiniekiem iespēju iegūt augstāko izglītību, kas nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstuktūras (LKI) 6. līmeņa un Valsts policijas vecākā virsnieka (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija) profesijas standarta prasībām.

Programmas uzdevumi

 1. Sniegt studējošajiem Valsts policijas vecākā virsnieka profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
 2. Nodrošināt Valsts policijas vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi.
 3. Attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes sarežģītās situācijās un problēmu risināšanas iemaņas Valsts policijas vecākā virsnieka profesijā un attiecīgajā zinātnes nozarē.
 4. Sniegt zināšanas un prasmes personāla vadībā, attīstīt prasmes izskaidrot un argumentēti diskutēt par Valsts policijas vecākā virsnieka profesionālās kompetences jautājumiem gan ar speciālistiem, gan padotajiem.
 5. Sekmēt pētniecisku darbību policijas darba jomās, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituāciju un piedāvājot iespējamos risinājumus.
 6. Veicināt izpratni par profesionālo ētiku darbā ar kolēģiem, sabiedrību un medijiem, prasmi izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību konfrontācijā ar subjektu, konfliktu risināšanā un dažādu spēka metožu izmantošanā.
 7. Nodrošināt prakses iespējas, kuras ietvaros studējošie pieņem lēmumus, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veic darbu individuāli, komandā vai vada citu cilvēku darbu un rod risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.
 8. Attīstīt prasmi patstāvīgi strukturēt savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.
Apgūstamie studiju kursi

Course codeStudy course titleĪstenotājsKursa vadītājsCredit points/ETCS
JF_345Conflicts of Interest in Public SectorFaculty of LawJānis Baumanis2 / 3
JF_326Criminal Intelligence (special course)Faculty of LawInga Šamarova2 / 3
JF_350Criminal Search (special course)Faculty of LawĢirts Zalāns14 / 21
JF_274Foreign PoliceFaculty of LawAleksandrs Matvejevs2 / 3
JF_268Human Resource Management Faculty of LawJuris Zīvarts2 / 3
JF_315International Cooperation in Combating Criminal OffenceFaculty of LawRaitis Kalnačs2 / 3
JF_365International Cooperation in the Investigation of Criminal OffensesFaculty of LawIlze Sokolovska2 / 3
JF_311Law Enforcement AgenciesFaculty of LawJānis Ievītis2 / 3
JF_306Organisation of Community-Oriented Police Work and MethodsFaculty of LawIlze Bērziņa4 / 6
JF_286Organisation of Police Work in Maintaining Public Order and Traffic ManagementFaculty of LawArtis Velšs3 / 4.5
JF_344Placement II (in Specialisation)Faculty of LawValdis Voins4 / 6
JF_265Political ScienceFaculty of LawKristaps Zariņš2 / 3
JF_271Presentation SkillFaculty of LawIlze Cīrule1 / 1.5
JF_362Public Security Theory and PolicyFaculty of LawAndrejs Vilks2 / 3
VC_097Second Foreign Language French Language (Professional, Legal Terminology, Verbal and Written Communication Skills)Language CentreAleksandrs Timofejevs2 / 3
VC_095Second Foreign Language. English Language (professional, legal terminology, verbal and written communication skills)Language CentreDaiga Tetere2 / 3
VC_096Second Foreign Language. German Language (Professional, Legal Terminology, Verbal and Written Communication Skills)Language CentreLudmila Jermakoviča2 / 3
JF_375Security of Special ObjectsFaculty of LawKaspars Rekscs2 / 3
JF_334Semester Paper IIIFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_355Specific Character of Investigating Criminal Offences against General Security, Public Order and Road Safety (special course)Faculty of LawJānis Ievītis2 / 3
JF_354Specific Character of Investigating Criminal Offences against Person (special course)Faculty of LawIlze Sokolovska8 / 12
JF_356Specific Character of Investigating Criminal Offences in Public Service Bodies against Management Policy and Jurisdiction (special course)Faculty of LawJānis Baumanis2 / 3
JF_353Specific Character of Investigating Criminal Offences Related to Property (special course)Faculty of LawIlze Sokolovska2 / 3
JF_378Work Organisation in Public Order Police (work organisation of district inspectors, juvenile inspectors, police surveillance and control inspectors, temporary detention sites and convoys and operational management)Faculty of LawĒriks Treļs6 / 9
JF_361Work Organisation of Police (Institution) Services, Regulatory Legislation and ProblemsFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_318Work Organisation of State Police in the Field of Licencing Permissions SystemFaculty of LawAndris Melkers3 / 4.5

Studiju norises vieta

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju)*

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

 • CE stertifikāts matemātikā

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā) 
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • *Valsts policijas koledžas vai Latvijas Policijas akadēmijas diploms un diploma pielikums, kas apliecina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju) apguvi
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Policijas darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē  vērtējums svešvalodā un vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme

vai
*Studiju programmā "Policijas darbs" reflektantus imatrikulē studijās vēlākos studiju posmos (studiju ilgums pilna laika studijās 2 gadi, studiju ilgums nepilna laika studijās 2,5 gadi) saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā, kā arī saskaņā ar 2020. gada 13. augustā noslēgto Pakalpojuma līgumu.

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Aktualitātes

Laisti klajā studiju programmas Policijas darbs pētniecisko darbu kopsavilkumi (9.02.2023.)

Juridisko fakultāti absolvējuši 148 jaunie speciālisti (14.02.2020.)

Studiju virziens Iekšējā drošība un civilā aizsardzība saņem akreditāciju uz maksimālo termiņu (4.07.2019.)

Iekšlietu ministrs iepazīstas ar RSU Juridisko fakultāti (1.03.2019.)

RSU Juridiskās fakultātes dekāna viedoklis par iniciatīvu atjaunot policijas akadēmiju (9.01.2018.)

Juridiskajā fakultātē tiks īstenota jauna studiju programma Policijas darbs (28.07.2017.)

Head of Programme

Contact Information