Studiju programma “Policijas darbs" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds policijas darbā ar Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
20 budžeta vietas
0 EUR/gadā

Programmas mērķi

Stratēģiskie mērķi

 1. Nodrošināt valsts iekšējās drošības vajadzībām atbilstīgas profesionālās studijas policijas darba profesijās.
 2. Nodrošināt uz policijas darbības nozares teorētiskajiem pamatiem balstītas, Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas standartam atbilstīgas un praksē piemērojamas profesionālās studijas.
 3. Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi policijas darbības jomā.
 4. Radīt studējošajiem motivāciju tālākizglītībai.

Specifiskais mērķis

Sagatavot Valsts policijas vecāko virsnieku (vecāko speciālistu policijas darbā) Latvijas valsts iekšējās drošības nostiprināšanas interesēs, lai absolventi spētu ātri iekļauties darba tirgū, savukārt darba devējs, tostarp Valsts policija kā galvenais darba devējs, iegūtu Valsts policijas vecāko virsnieku (vecāko speciālistu policijas darbā), kura kompetences ir ne tikai pietiekamas un adekvātas karjeras veidošanai policijas darbības jomā, bet arī spēj nodrošināt jomas izaugsmi atbilstīgi reģionu attīstības stratēģijas nostādnēm.

Programmas uzdevumi

 1. Izglītot studējošos, nodrošinot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
 2. Nodrošināt studiju kursu un prakses saturu nepieciešamās profesionālās kompetences profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai, nepieciešamās prasmes un zināšanas atbilstīgi Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas standartam (Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 794 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”” 4.7. punkts, 2. pielikums, 1.101. punkts), kā arī Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) zināšanu, prasmju un kompetences noteiktajam līmenim (Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumi Nr. 990 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”).
Apgūstamie studiju kursi

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju).*

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums. 
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā) vai diploma pielikuma kopija.
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Valsts policijas koledžas vai Latvijas Policijas akadēmijas diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju) apguvi.*
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Policijas darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums svešvalodā, vidējās izglītības diploma vidējā atzīme vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā, kā arī saskaņā ar 2017. gada 23. februārī noslēgto Pakalpojuma līgumu.*

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā “Policijas darbs” saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija