Pārlekt uz galveno saturu

Kam paredzēts Erasmus+ programmas atbalsts

  • Docēšanai – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
  • Personāla mācībām – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību mācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstīgā organizācijā

Docēšanas un personāla mācību mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ programmas valstīs:

  • 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.

Pieteikšanās

Erasmus+ darbinieku mobilitātes aktivitātes var tikt īstenotas kā

  • vieslekcijas (RSU mācībspēkiem);
  • pieredzes apmaiņas pasākumi;
  • darba novērošanas (ēnošanas) brauciens (visiem RSU darbiniekiem).

Rekomendētais vizītes ilgums: minimālais – divas dienas, maksimālais – četras programmas aktivitāšu dienas (neieskaitot ceļā pavadīto laiku).

Sadarbības augstskolas

Erasmus+ docēšanas aktivitāte var tikt īstenota tikai tad, ja starp augstskolām ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums noteiktā jomā un uzņemošajai augstskolai ir piešķirta Erasmus+ harta.

Augstskolas, ar kurām RSU ir noslēgti sadarbības līgumi

Medicīnas un veselības aprūpes jomā

Sociālo zinātņu jomā

Ja izvēlētā viesaugstskola nav RSU sadarbības augstskola, pastāv iespēja slēgt arī jaunus līgumus. Tad darbiniekam, kurš pretendē uz Erasmus+ programmas finansējumu šīm aktivitātēm, RSU Erasmus+ koordinatoram pirms apmaiņas vizītes jāiesniedz sadarbības līgums ar viesaugtskolas pārstāvja parakstu. Līguma veidlapu var saņemt Starptautisko sakaru departamentā. Pēc pieprasījuma tā var tikt arī nosūtīta elektroniski.

Kārtība, kādā Rīgas Stradiņa universitātē tiek īstenotas apmaiņas programmas