Pārlekt uz galveno saturu

Bioķīmija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_061LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Ķīmija; BioķīmijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Krasiļņikova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbk@rsu.lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas65
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizikā, ķīmijā, bioloģijā un anatomijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma eksistences molekulāriem pamatiem, akcentējot vielmaiņas procesus, to regulāciju un integrāciju, kā arī svarīgāko biomarķieru kvalitatīvu un kvantitatīvu noteikšanu. Kursa apguvi nodrošināt gan klātienes, gan tālmācības studiju formātā, izmantojot tādas platformas kā Zoom, e-studijas, google docs, Panopto u.c.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Enzīmi: struktūra, klasifikācija, darbības mehānisms, specifiskums, aktivatori un inhibitori.Lekcijas1.00auditorija
2Metabolisms, pamatprincipi un regulācija. Vitamīnu un hormonu nozīme.Lekcijas1.00auditorija
3Bioenerģētika, oksidatīvais stress un brīvie radikāļi, ATF funkcijas cilvēkā.Lekcijas1.00auditorija
4Glikolīze – nozīme, regulācija. Anaerobā glikolīze.Lekcijas1.00auditorija
5Piruvāta oksidatīvā dekarboksilācija and Krebsa cikls – nozīme un regulācija.Lekcijas1.00auditorija
6Glikogēns – anabolisms un katabolisms, nozīme un regulācija. Fosfopentožu ceļš, nozīme.Lekcijas1.00auditorija
7Lipīdu metabolisms: Lipolīze un beta oksidācija – nozīme un regulācija.Lekcijas1.00auditorija
8Lipīdu anabolisms. Taukskābes biosintēze; ketonvielas; holesterols. Nozīme un regulācija.Lekcijas1.00auditorija
9Aminoskābju metabolisms. Biogēnie amīni, sintēze, noārdīšana, funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
10Metabolisma ciklu saistība. Metabolisma ceļu hormonālā regulācija.Lekcijas1.00auditorija
11Amilāzes aktivitāte, nespecifiskie inhibitori, enzīma specificitāte.Nodarbības1.00auditorija
12Enzīmu aktivācija un inhibīcija, amiloklastiskā spēka izmaiņas/ Enzīmu aktivitāte, noteikšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
13Uzturvielu gremošana cilvēkā/ Ogļhidrātu un proteīnu gremošana.Nodarbības1.00laboratorija
14Uzturvielu gremošana cilvēkā/ Lipīdu gremošana; žults nozīme.Nodarbības1.00laboratorija
15Kolokvijs. Enzimoloģija un gremošana.Nodarbības1.00laboratorija
16Bioenerģētika.Nodarbības1.00laboratorija
17Ogļhidrātu metabolisms/ Laktāta un piruvāta noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
18Ogļhidrātu enerģētiskais metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
19Ogļhidrātu rezervju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
20Tests. Bioenerģētika/ ogļhidrātu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
21Lipīdu metabolisms/ ketonvielas.Nodarbības1.00laboratorija
22Lipīdu metabolisms/ lipīdu transportformas.Nodarbības1.00laboratorija
23Aminoskābju metabolisms/ Aminotransferāzes.Nodarbības1.00laboratorija
24Urīnvielas cikls, tā nozīme/ Normālie un pataloģiskie urīna komponenti.Nodarbības1.00laboratorija
25Kolokvijs. Aminoskābju un lipīdu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Studiju kursā peredzētas 96 patstāvīgā darba stundas. Tās iekļauj patstāvīgu e-studijās piedāvāto materiālu apgūšanu (grāmatas, pārskata zinātniskās publikācijas; iepriekšēja e-studijās pieejamo mājasdarbu sagatavošana uz katru nākamo praktisko darbu, iekļaujot tēmas no iepriekšējām lekcijām (dažādi uzdevumi, kas atspoguļo kolokvija pamatidejas), on-line paškontroles testu pildīšana par attiecīgās nedēļas tēmu, laboratorijas darbu protokolu sagatavošana; atbildēšana uz individuāli piešķirtu papildus jautājumu par nodarbības tēmu (jautājumi tiek ievietoti arī e-studijās pēc katras nodarbības), savu zināšanu izmantošana atrisinot pielietojamos uzdevumus (klīniskie uzdevumi atrodami e-studiju vidē); zinātnisko publikāciju analīze un prezentācijas izveide; brīvprātīgs zinātniskais darbs.
Vērtēšanas kritēriji:
Laboratorijas darbu protokls iekļauj pamatojumu pašiegūtiem rezultātiem, rezultātu interpretācija klīniskā aspektā, atbildēti papildus individuālie jautājumi. Kolokviji ietver detalizētus daudzizvēļu testus, kur tiek atprasītas specifiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Dažādi uzdevumi, kur tiek novērtēta studentu izpratne par bioķīmiskajiem procesiem un to regulāciju, klīniskie uzdevumi testos novērtē studentu spēju pielietot iegūtās zināšanas analizējot vienkāršotus klīniskos uzdevumus. Eksāmens (gala pārbaudījums) iekļauj vispārīgus daudzizvēļu jautājumus par visām studiju kursa tēmām; dažādi rakstiskie uzdevumi, kur detalizēti tiek atprasīts par galvenajiem gremošanas, metabolisma procesiem; mutiskie jautājumu, kas novērtē studenta vispārēju izpratni par bioķīmisko procesu saistību, nodrošinot homeostāzi organismā un potenciālu dismetabolismu vai saistītām pataloģijām. Gala vērtējums kursā "Bioķīmija" tiek izlikts kā akumulējošais vērtējums (vidējā atzīme no 3 kolokvijiem, ja visas atzīmes bijušas vismaz 7 vai augstāk) vai gala eksāmens (100%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: • nosaukt enzīmu aktivitāti ietekmējošos faktorus; • iedalīt gremošanas enzīmus atkarībā no to darbības mehānisma, nosaukt galveno uzturvielu klašu gremošanā iesaistītos enzīmus; • nosaukt un atpazīt ogļhidrāta metabolisma pamatmetabolītus, raksturot glikolīzes, oksidatīvās dekarboksilācijas, Krebsa cikla enzīmus un regulāciju; • nosaukt un atpazīt lipīdu metabolisma pamatmetabolītus, raksturot beta oksidācijas, taukskābju sintēzes enzīmus un regulāciju; • nosaukt un atpazīt aminoskābju metabolisma pamatmetabolītus, raksturot amonjaka detoksifikācijas ceļa enzīmus un regulāciju; • raksturot metaboliskos ceļus, kas cilvēka organismā saista ogļhidrātus, lipīdus un aminoskābes un ļauj šīm vielu grupām veikt savstarpējas pārvērtības, nosaukt kādi hormoni ietekmē šīs pārvērtības; • apguvuši metodes, kas nepieciešamas, lai praktiski veiktu klīniski diagnostiskas bioķīmijas analīzes.
Prasmes:Studiju kursa beigās studenti: • spēs izskaidrot, kā tiek ietekmēta enzīmu aktivitāte, pamatojot ar enzīmu darbības mehānismu; • spēs secīgi izskaidrot molekulu šķelšanu gremošanas traktā, identificēt šķelšanas galaproduktus; • spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, ogļhidrātu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai; • spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, lipīdu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai; • spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, aminoskābju noārdīšanu enerģijas iegūšanai, oglekļa skeleta tālāko likteni un amonija detoksifikāciju; • spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, tauku un cukuru savstarpējās pārvērtības, novērtē kurās metaboliskajās situācijā šīs pārvērtības notiek; • spēs pamatot attiecīgo bioķīmisko metožu pielietojumu un būs ieguvis prasmes patstāvīgi veikt bioķīmiskās (klīniski diagnostikās) metodes, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktu analītus bioloģiskajos materiālos (asinīs, urīnā) organisma funkciju izmeklēšanā.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot kursu, students spēs: • analizēt iespējamās izmaiņas enzīmu regulācijā pie dažādiem homeostāzes traucējumiem, prognozēt sekas uz kopējo metabolismu; • analizēt iespējamās izmaiņas gremošanas procesā pie noteiktu gremošanas enzīmu zemas aktivitātes, prognozēt sekas uz kopēju uzņemto vielu spektru; • analizēt iespējamās izmaiņas cilvēka metabolismā pie kāda no ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju ceļa darbības traucējumiem, prognozēt to ietekmi uz pārējiem metaboliskajiem ceļiem un cilvēka homeostāzi; • izmantot laboratorijas darbos iegūto prasmi – sagatavot un veikt eksperimentu, lietot attiecīgo aparatūru, novērtēt rezultātus – tālākā praktiskā vai zinātniskā darbā; • integrēt bioķīmijas zināšanas kā daļu no kopējām zināšanām par cilvēku, veicinot pilnvērtīgu cilvēka kā vienota organisma uztveri.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nelson, D. L. and Cox, M. M. 2013. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed. New York: W. H. Freeman & Co
2Lieberman, M.A. and Peet, A. 2012. Marks's Basic Medical Biochemistry. 4th ed. Lippincott Williams& Wilkins
Papildu literatūra
1Baynes, J. W., Dominiczak, M. H. 2014. Medical Biochemistry. 4th ed. Elsevier Limited. Available from: https://www-clinicalkey-com.db.rsu.lv/#!/browse/book/3-s2.0-C20110076986 [viewed 24.07.2018.]
2Berg, J. M. , Tymoczko, J.L. and Stryer, L.. 2002. Biochemistry. 5th ed. New York: W H Freeman. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21154/ [viewed 24.07.2018.]
3Meisenberg, G. and Simmons, W. H 2017. Principles of Medical Biochemistry. 4th ed. Philadelphia: Elsevier. Available from: https://www-clinicalkey-com.db.rsu.lv/#!/browse/book/3-s2.0-C2013019085X [viewed 24.07.2018.]
4Murray, R. K., Granner, D.K., Mayes, P. A. and Rodwell, V.W. 2003. Harper’s Illustrated Biochemistry, 26th ed. USA: McGraw-Hill Companies.
Citi informācijas avoti
1Currie ,E., Schulze A., Zechner R., Walther, T. C., and Farese Jr., R. V. 2013. Cellular Fatty Acid Metabolism and Cancer. Cell Metabolism. 18 (2), 153–161.
2Kaoutari, A. E., Armougom, F., Gordon, J. I., Raoult, D. and Henrissa, B. 2013. The abundance and variety of carbohydrate-active enzymes in the human gut microbiota. Nature Reviews Microbiology. 11, 497–504.
3King, M. W. The medical biochemistry page. Available from: https://themedicalbiochemistrypage.org/#nogo [viewed 24.07.2018.]
4Lipid absorption 2016. In Boron, W. and Boulpaep E,. ed. Medical Physiology. 3rd ed. Philadelpia: Elsevier. Available from: https://doctorlib.info/physiology/medical/248.html [viewed 24.07.2018.].
5Mudgil, D. and Barak, S., 2013. Composition, properties and health benefits of indigestible carbohydrate polymers as dietaryfiber:A review. International Journal of Biological Macromolecules.61, 1-6. Science Direct. Research gate.
6Vaishnavi, S. N., Vlassenko, A. G., Rundle, M. M., Snyder, A. Z., Mintun, M. A. and Raichle, M. E. 2010 . Regional aerobic glycolysis in the human brain Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (41) 17757-17762
77. Wu, F. and Minteer, S. 2015. Krebs Cycle Metabolon: Structural Evidence of Substrate Channeling Revealed by Cross‐Linking and Mass Spectrometry. Angewandte Chemie International Edition, 54: 1851-1854.