Pārlekt uz galveno saturu

Praktiskā komunikācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_121LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētikaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Cīrule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija.
Mērķis:
Sekmēt studējošo prasmes un iemaņas analizēt savu un citu cilvēku komunikāciju, veidot saskarsmi ar kolēģiem, klientiem un sabiedrību, tai skaitā attīstot un nostiprinot praktiskās komunikācijas tehniku (līdztekus sistematizējot un nostiprinot zināšanas juridiskajā terminoloģijā, tiesību aktu normās); palīdzēt un rosināt izprast teorētisko zināšanu praktisku piemērošanu darbībā; sniegt ieskatu jautājumu uzdošanā un saņemto atbilžu novērtēšanā, metavalodas pielietojumā, uzmanību akcentējot uz biežāk sastopamajām neveiksmēm un kļūdām praktiskajā komunikācijā (runas un rakstu formā).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa priekšmets, tā prasības, mērķi un uzdevumi. Praktiskā komunikācijas nozīme profesionālajā darbībā. Komunikācija un saskarsme. Jēdziena "komunikācija" skaidrojums. Komunikācijas akta struktūra. Komunikācijas veidi, funkcijas, būtiskākie principi. Informācijas nodošanas veidi. Komunikācijas barjeras. Sociālā uztvere, stereotipi.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Teorija un komunikāciju situāciju analizēšana. Mārketinga un sabiedrisko attiecību komunikācija; reklāma, tās veidi; komunikācijas kanāli. Reputācija un tēls. Verbālā un neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda, mīmika, žesti).Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Praktiskās komunikācijas metodes. Klausīšanās un jautājumu uzdošana. Uzslava un kritika. Slēpta cilvēka uzvedības vadīšana un ietekmēšana – pārliecināšana, argumentācija, manipulācija un meli.Lekcijas3.00auditorija
4Darbu prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa priekšmets, tā prasības, mērķi un uzdevumi. Praktiskā komunikācijas nozīme profesionālajā darbībā. Komunikācija un saskarsme. Jēdziena "komunikācija" skaidrojums. Komunikācijas akta struktūra. Komunikācijas veidi, funkcijas, būtiskākie principi. Informācijas nodošanas veidi. Komunikācijas barjeras. Sociālā uztvere, stereotipi.Lekcijas1.00auditorija
2Teorija un komunikāciju situāciju analizēšana. Mārketinga un sabiedrisko attiecību komunikācija; reklāma, tās veidi; komunikācijas kanāli. Reputācija un tēls. Verbālā un neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda, mīmika, žesti).Lekcijas1.00auditorija
3Praktiskās komunikācijas metodes. Klausīšanās un jautājumu uzdošana. Uzslava un kritika. Slēpta cilvēka uzvedības vadīšana un ietekmēšana – pārliecināšana, argumentācija, manipulācija un meli.Lekcijas2.00auditorija
4Darbu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tēmu prezentāciju pēdējos slaidos (prezentācijas ir ievietotas e-studijās) ir jautājumi un uzdevumi, kurus studenti veic patstāvīgi.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva līdzdalība nodarbībās; • mājas darbu izpilde; • eksāmens – rakstiska pārbaude; • lekciju apmeklējums ir obligāts; • semināru apmeklējums ir obligāts; • students netiek pielaists pie eksāmena, ja nav iesniegti mājas darbi (noteiktajā laikā un noteiktajā kvalitātē), kā arī nav izpildīti semināros paredzētie darbi; • 25% no kopējā vērtējuma veido dalība lekcijās un semināros, 25% no kopējā vērtējuma veido mājas darbi, 50% – sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Tiek apgūts noteikts informācijas apjoms par praktisko komunikāciju (uzsverot jurista profesionālo rīcību), tās pamatjautājumiem, terminoloģiju, gūta sapratne par komunikācijas akta struktūru un veidošanu; korektas, situācijai atbilstošas uzvedības un rīcības nozīmi profesionālajā darbībā.
Prasmes:Analizēt, saprast savu rīcību un komunikācijas partnera teikto un izdarīto, strādāt ar informācijas avotiem, risināt dažādas komunikācijas situācijas, arī strīdus un konfliktus, sagatavoties neparedzētām sarunām ar dažādiem cilvēkiem, prast pārliecināt komunikācijas partneri, spēt paredzēt tā uzvedību. Pārvaldīt praktiskās komunikācijas māku, analizēt savu un citu veikumu, ievērojot tiesiskās normas. Plānot un organizēt, izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību. Prast strādāt sadarbībā ar citiem. Balstoties uz analītisku pieeju, mācēt profesionālajām problēmām rast radošus risinājumus.
Kompetences:Profesionāla lietpratība, atbilstošas zināšanas; profesionāla, individuāla un sociāla pieredze un izpratne praktiskās komunikācijas jautājumos. Studiju kursa kompetenču veidošana balstās uz psiholoģijā un citos studiju kursos iegūtajām zināšanām. Veidojot studiju kursa saturu ievērots tas, ka studiju kurss interesē studējošos, ja tas attiecas un ir saistīts ar ikdienas dzīvi un profesionālo darbību. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apsalons, E. 2013. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC
2Barker, L. Gaut, D. 2002. Communication. Eighth edition. Boston MA: Allyn and Bacon.
3Ētikas kodeksi, piemēram, Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss u.c.
4Fizisko personu datu aizsardzības likums Iesniegumu likums Latvijas Republikas Advokatūras likums Latvijas Republikas Satversme Likums Par policiju Likums Par tiesu varu Kriminālprocesa likums Prokuratūras likums
5Kazaka, O. 2019. Pirmā PR grāmata. Rīga: Trendsetter Publishing.
6Lasmane, S. 2012. Komunikācijas ētika. Rīga: Latvijas Universitāte.
7Omārova, S. 2006. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene.
8Omārova, S. 2009. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene.
9Pīzs, A. Pīza B. 2006. Ķermeņa valoda. Kā atminēt sarunbiedra domas pēc viņa stājas un kustībām. Rīga: Jumava.
10Zāle, V. 1997. Psihotriki, blefošana, manipulācijas. Rīga.
Papildu literatūra
1Bergström, B. 2009. Vizuālā komunikācija Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
2Kursīte, J. 2016. Zīmju valoda: latviešu žesti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
3Lazda-Mazula, I. 2015 Starpkultūru komunikācija. Rīga: Sabiedrības integrācijas fonds.
4Lehtonen, J. 2011. Riska un krīzes komunikācija: monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem. Rīga: Turība. Komunikācija: kultūras un vēstures diskurss. 2005. Rīga.
5Odiņa, A. 2014. Labas uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils; kā uzvesties oficiālajā sabiedrībā, lietišķajā vidē, ikdienā; biznesa vide; tikšanās, prezentācijas, konferences, sanāksmes; ieskats pasaules valstu etiķetē
6Praude, V., Šalkovska, J. 2015. Integrētā mārketinga komunikācija 1. Rīga: Burtene.
7Praude, V., Šalkovska, J. 2015. Integrētā mārketinga komunikācija 2. Rīga: Burtene.
8Vorobjovs, A. 2002. Sociālā psiholoģija. Teorētiskie pamati. Rīga: Izglītības soļi.
9Гойхман, О. и Надеина, Т. 2009. Речевая коммуникация. Москва.
10Кашкин, В. 2014. Введение в теорию коммуникации : учебное пособие по направлению подготовки
11Леонтович, О. и Якушева, Е. 2014. Понимание - начало согласия : межкултурная семейная коммуникация / . Москва: Гнозис
12Морозов, В. 2011.Невербальная коммуникация : экспериментально-психологические исследования. Москва : Ин-т психологии РАН.
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv; www.mk.gov.lv; www.vestnesis.lv; www.juristavards.lv; tiesas.lv