Pārlekt uz galveno saturu

Ģimenes un mantojuma tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.08.2023
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_386LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnesMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesībās un civiltiesībās.
Mērķis:
Sniegt studējošiem izvērstas zināšanas par ģimenes un mantojuma tiesībām, to nozīmi privāttiesībās un personīgo tiesību nodrošināšanā, attīstīt prasmi ģimenes un mantojuma tiesību normas aplūkot kopsakarībā tiesību sistēmā, saskatīt problēmjautājumus, tostarp prakses un teorijas pretnostatījumus, un piedāvāt to tiesiskos risinājumus, dot teorētisku izpratni un tiesību normu praktiskas pielietošanas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimenes tiesības – raksturojums un avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Laulība. Tās noslēgšana, laulāto tiesības un pienākumi. Laulības izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
3Laulāto mantiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
4Vecāku un bērnu tiesiskās attiecības. Aizbildnība un aizgādība. Civilstāvokļa aktu reģistri.Lekcijas1.00auditorija
5Ģimenes tiesiskā regulējuma problēmjautājumi.Nodarbības1.00auditorija
6Mantojuma tiesības – raksturojums un avoti.Lekcijas1.00auditorija
7Mantošanas veidi.Lekcijas1.00auditorija
8Mantojuma atklāšanās un apsardzība. Mantojuma pieņemšana un iegūšana.Lekcijas1.00auditorija
9Mantojuma lietu vešana.Lekcijas1.00auditorija
10Mantojuma tiesību problēmjautājumi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimenes tiesības – raksturojums un avoti.Lekcijas0.25auditorija
2Laulība. Tās noslēgšana, laulāto tiesības un pienākumi. Laulības izbeigšanās.Lekcijas0.75auditorija
3Laulāto mantiskās attiecības.Lekcijas0.75auditorija
4Vecāku un bērnu tiesiskās attiecības. Aizbildnība un aizgādība. Civilstāvokļa aktu reģistri.Lekcijas0.50auditorija
5Ģimenes tiesiskā regulējuma problēmjautājumi.Nodarbības0.50auditorija
6Mantojuma tiesības – raksturojums un avoti.Lekcijas0.25auditorija
7Mantošanas veidi.Lekcijas0.50auditorija
8Mantojuma atklāšanās un apsardzība. Mantojuma pieņemšana un iegūšana.Lekcijas0.50auditorija
9Mantojuma lietu vešana.Lekcijas0.50auditorija
10Mantojuma tiesību problēmjautājumi.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgo darbu veido mācību un zinātniskās literatūras apguve, tiesību aktu analīze un tiesu prakses analīze. Pārspriedumu, par tiesas spriedumu par aktuālu ģimenes un mantojuma tiesību jautājumu sagatavošana, procesuālu dokumentu ģimenes un mantojuma tiesībās izstrāde. Lai izvērtētu studiju kursa kvalitāti kopumā, studentam jāaizpilda studiju kursa novērtēšanas anketa Studējošo portālā.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido pārspriedums ģimenes tiesībās (10%), pārspriedums mantojuma tiesībās (10%), procesuāla dokumenta sagatavošana ģimenes tiesībās (15%), procesuāla dokumenta sagatavošana mantojuma tiesībās (15%) un eksāmena vērtējums (50%). Patstāvīgo darbu vērtēšanā tiek ņemti vērā prasību izpildes pilnīgums, argumentācijas kvalitāte, izteiksmes stila atbilstība gramatikas un profesionālas juridiskās valodas prasībām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļināta izpratne par ģimenes un mantojumu tiesību institūtiem (saderināšanās, laulība, laulāto personiskās un mantiskās attiecības, ģimenes, vecāku un bērnu savstarpējās attiecības un mantiskās attiecības, adopcija, aizbildnība, aizgādnība, radniecība, civilstāvokļu akti, paternitāte, mantojums, tā pieņemšana, līgumiskā, testamentārā un likumiskā mantošana, mantinieku šķiras, testaments, mantojuma līgums), definē to būtību un saturu, izprot laulības šķiršanas lietu vešanas procesu, mantojuma lietu kārtošanu, izprot bāriņtiesas darbību un nozīmi vecāku un bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Prasmes:Pielietot attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavot ģimenes un mantojuma tiesību procesuālos dokumentus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu, izmantojot jaunākās tendences un atziņas.
Kompetences:Piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes ģimenes un mantojuma tiesību skarošu problēmu atrisināšanai, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju (juridiskās informācijas apstrāde), saskatīt problēmjautājumus, spēt piedāvāt to adekvātus risinājumus, prezentēt savu viedokli, piedalīties diskusijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības. Publicēts: "Ziņotājs", 22, 10.06.1993., "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937.
2Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļa Cilvēka pamattiesības. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993., "Ziņotājs", 6, 31.03.1994.
3Notariāta likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993.
4Bāriņtiesu likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.107, 07.07.2006.
5Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr.42, 22.02.1937.
6MK noteikumi Nr.618 “Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu”. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 130 (3914), 22.08.2008.
7Kalniņš E. ''Privāttiesību teorija un prakse''. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005 (5.-137.lpp.)
8Z.Gencs. Mantošana. Zinātniski praktisks kometārs. Rīga: TNA, 2002.
Papildu literatūra
1Krūmiņš J. “Tiesu prakse strīdos par laulāto mantas dalīšanu”. Latvijas Vēstnesis, pielikums Jurista Vārds. 2004. 24.februāris, Nr.7 (312).
2Briedis E. Par nekustamo īpašumu kā laulātā atsevišķo mantu. Latvijas Vēstnesis. 21.05.2002.Nr.75
3Kudeikina, I. Laulības noslēgšanas institucionālās piekritības problēmas. RSU 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā)
4Z.Gencs. Civillikuma komantāri. Otrā daļa. Mantojuma tiesības (655.-840.pants). Rīga: TNA, 2012.
5I.Rozentāls. Testamenta izpildītājs. Rīga, 1940.
6A.Švemberga. Mantojuma prasība. Jurista Vārds, Nr.283/284., 2003.
7V.Briedis. Mantojuma pieņemšana un atraidīšana. Rīga, 1939.
8Kudeikina, I., Ābelis K. Lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam administratīvi tiesiskās kolīzijas. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2017
Citi informācijas avoti
1www.at.gov.lv
2www.satv.tiesa.lv
3www.manas.tiesas.lv
4www.latvijasnotars.lv