Pārlekt uz galveno saturu

Matemātika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:MatemātikaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Evija Liepa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos un matemātikā vidusskolas līmenī.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par augstākās matemātikas metodēm, kas saistītas ar dažādu ekonomiska rakstura problēmu risināšanu. Veidot priekšstatu par ekonomikas un biznesa vadības situāciju matemātiskas modelēšanas un analīzes iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kopas, to klasifikācija. Kopu operācijas. Kopu vizualizācija.Lekcijas2.00auditorija
2Loģiskās operācijas ar izteikumiem. Predikāti. Kvantori.Lekcijas1.00auditorija
3Determinanti. Matricas, darbības ar tām.Lekcijas1.00auditorija
4Funkcijas jēdziens, funkciju īpašības.Lekcijas1.00auditorija
5Funkcijas robežas jēdziens, nepārtrauktas, pārtrauktas funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Funkcijas pirmās kārtas atvasinājums.Lekcijas1.00auditorija
7Funkcijas pētīšanas algoritms.Nodarbības1.00auditorija
8Divargumentu funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
9Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana. Integrēšanas tehnika.Nodarbības1.00auditorija
10Noteiktā integrāļa aprēķināšana. Neīstie integrāļi.Nodarbības1.00auditorija
11Finanšu matemātikas jēdzieni.Nodarbības1.00auditorija
12Annuitāte. Kredīti.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kopas, to klasifikācija. Kopu operācijas. Kopu vizualizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Loģiskās operācijas ar izteikumiem. Predikāti. Kvantori.Lekcijas1.00auditorija
3Determinanti. Matricas, darbības ar tām.Lekcijas1.00auditorija
4Funkcijas jēdziens, funkciju īpašības.Lekcijas1.00auditorija
5Funkcijas robežas jēdziens, nepārtrauktas, pārtrauktas funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
7Funkcijas pētīšanas algoritms.Nodarbības1.00auditorija
8Divargumentu funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
9Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana. Integrēšanas tehnika.Nodarbības1.00auditorija
10Noteiktā integrāļa aprēķināšana. Neīstie integrāļi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uzdevumu apgūšana un izpildīšana pie katras tēmas.
Vērtēšanas kritēriji:
Visi izpildītie praktiskie darbi un teorijas apgūšana, referāts, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas augstākajā matemātikā.
Prasmes:Studējošie pratīs izveidot un risināt lineāras vienādojumu sistēmas, darboties ar matricām, pētīt funkcijas un risināt finanšu matemātikas uzdevumus.
Kompetences:Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā, R: Zvaigzne ABC, 1996.
2Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2004-2005.
3Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2005.
4Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika,1.daļa, R: Zvaigzne, 1988.
5Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika, 2.daļa, R: Zvaigzne, 1988.
6Revina I., Peļņa M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. R: Zvaigzne ABC, 2002.
Papildu literatūra
1Hazans M., Bāliņa S. Funkcijas un tirgus modeļi. - R:1996. - 127 lpp.
2Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Business and Social Sciences. - Wiley&Sons, 1998. - 696.p.
3Peļņa M. Kopu teorijas pamatjēdzieni. - R: LU, 1992.
4Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi. - R: Zvaigzne, 1993. - 319 lpp.