Pārlekt uz galveno saturu

Reģionalizācijas tendences starptautiskajā ekonomikā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_134LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā un pamatzināšanas starptautiskajās attiecībās.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par reģionalizācijas tendencēm starptautiskajā ekonomikā, īpašu uzmanību pievēršot reģionālo ekonomisko bloku veidošanās motīviem, to attīstībai, ieteikmei uz starptautiskajām biznesa attiecībām un tirgus dalībnieku sadarbību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reģiona un reģionalizācijas definēšana. Globālās socioekonomiskās izmaiņas. Reģionālizācijas ekonomiskās dimensijas. No GATT līdz PTO. Reģionālo bloku pārnacionālā administrēšana. Reģionālo bloku efektivitātes mērīšana. Lielāko reģionālo tirdzniecības bloku analīze. Reģionālie bloki Eiropā. Reģionālie bloki Āzijā. Reģionālie bloki Latīņamerikā un Ziemeļamerikā. Reģionālie bloki Āfrikā. Starpkontinentālās reģionālās ekonomiskās attiecības. Reģionalizācijas aktuālo ekonomisko jautājumu analīze.Lekcijas7.00auditorija
Nodarbības7.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reģiona un reģionalizācijas definēšana. Globālās socioekonomiskās izmaiņas. Reģionālizācijas ekonomiskās dimensijas. No GATT līdz PTO. Reģionālo bloku pārnacionālā administrēšana. Reģionālo bloku efektivitātes mērīšana. Lielāko reģionālo tirdzniecības bloku analīze. Reģionālie bloki Eiropā. Reģionālie bloki Āzijā. Reģionālie bloki Latīņamerikā un Ziemeļamerikā. Reģionālie bloki Āfrikā. Starpkontinentālās reģionālās ekonomiskās attiecības. Reģionalizācijas aktuālo ekonomisko jautājumu analīze.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas uzdevumu izpilde, gadījumu analīze, grupas prezentācijas un referāta sagatavošana, kopsavilkuma izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināru apmeklējums, kontroldarbi, grupu darbi – obligāts. 2. Praktiskās situācijas (gadījuma izpētes) sagatavošana, prezentēšana, referēšana – 30%. 3. Kopsavilkuma izstrāde – 20%. 4. Eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par reģionalizācijas būtību, pamatprincipiem, galvenajām tendencēm un mehānismiem; Izpratne par aktuālajiem reģionalizācijas problemātikas jautājumiem starptautiskajā ekonomikā; Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā.
Prasmes:Referātu prezentācijas stiprina studējošo spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem reģionalizācijas problemātikas jautājumiem; Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošo argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.
Kompetences:Spēja analizēt globalizācijas galveno spēlētāju lomu un ietekmi reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā; Spēja identificēt un analizēt galvenos determinantus reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā, kā arī analizēt tiem piemērotākās starptautiskā biznesa stratēģijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Farrell M., Hettne B., Van Langenhove L. (eds.), Global Politics of Regionalism. Theory and Practice. Pluto Press, London 2005.
2Schiff M. and Winters L.A., Regional Integration and Development. The INBRD/The World Bank, 2003. Available from: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-re…
3Hirata H., Kose M.A. and Otrok C., Regionalization vs. Globalization. 2013. Available from: https://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/multi_coun…
Papildu literatūra
1Söderbaum F., Shaw T., (eds.) Theories of New Regionalism. Palgrave 2002.
2Telò M. (ed.), European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. Ashgate 2007.
3Van Ewijk H., 2010, European Social Policy and Social Work: Citizenship-Based Social Work (chapters 1-3). Routledge.
Citi informācijas avoti
1Shujiro U., Economic Regionalization in East Asia. Available from: https://kyotoreview.org/issue-4/economic-regionalization-in…
2Reutov V., Global Regionalization as a Way to Counteraction the Global Financial Threats. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. 2013, pp.56-66.