Pārlekt uz galveno saturu

Angļu valoda rehabilitācijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_039LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.
Mērķis:
Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu, attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar kursa prasībām. Efektīvas prezentācijas kritēriji. Ķermeņa daļas, pacienta stāvokļa objektīva novērtēšana: novērošana.Nodarbības2.00auditorija
2Kopsavilkuma rakstīšanas prasības. Netiešās runas darbības vārdi. Ķermeņa funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
3Orgānu sistēmas. Pacienta stāvokļa subjektīva novērtēšana: pazīmes un simptomi.Nodarbības2.00auditorija
4Skeleta – muskuļu sistēmas struktūra un funkcijas.Nodarbības2.00auditorija
5Prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes.Nodarbības2.00auditorija
6Skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi. Sāpju izstarošana. Anamnēzes vākšana.Nodarbības2.00auditorija
7Artrīts un tā novērtēšana un ārstēšana.Nodarbības1.00auditorija
8Izmeklēšanas veidi.Nodarbības1.00auditorija
9Nervu sistēmas funkcijas un traucējumi.Nodarbības1.00auditorija
10Insulta simptomi un rehabilitācija.Nodarbības1.00auditorija
11Fizioterapeitiskie vingrinājumi, komunikācija ar pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar kursa prasībām. Efektīvas prezentācijas kritēriji. Ķermeņa daļas, pacienta stāvokļa objektīva novērtēšana: novērošana.Nodarbības1.00auditorija
2Kopsavilkuma rakstīšanas prasības. Netiešās runas darbības vārdi. Ķermeņa funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
3Orgānu sistēmas. Pacienta stāvokļa subjektīva novērtēšana: pazīmes un simptomi.Nodarbības1.00auditorija
4Skeleta – muskuļu sistēmas struktūra un funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
5Prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes.Nodarbības2.00auditorija
6Skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi. Sāpju izstarošana. Anamnēzes vākšana.Nodarbības1.00auditorija
7Artrīts un tā novērtēšana un ārstēšana.Nodarbības1.00auditorija
8Izmeklēšanas veidi.Nodarbības1.00auditorija
9Nervu sistēmas funkcijas un traucējumi.Nodarbības1.00auditorija
10Insulta simptomi un rehabilitācija.Nodarbības1.00auditorija
11Fizioterapeitiskie vingrinājumi, komunikācija ar pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs – prezentāciju sagatavošana, darbs ar vārdnīcu – terminu skaidrošana; kopsavilkumu rakstīšana, izmantojot dotos izveidošanas principus.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Regulāras zināšanu pārbaudes praktisko nodarbību laikā (pāru darbs; interaktīvi vingrinājumi zināšanu pārbaudei, u.c.), kontroldarbi – rakstveida testi pēc konkrētās sarunu tēmas apguves – 57% gala vērtējuma). 2. Eksāmens, kursu beidzot: mutvārdu pārbaude (referāta prezentācija par izvēlēto tēmu – 29% gala vērtējuma) un rakstveida pārbaude/tests (uzdevumi, kuros iekļauta valodas struktūru pārbaude un teksta izpratnes pārbaude – 14% gala vērtējuma).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu; aprakstīt dažādas parādības fizioterapijas jomā, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; lasīt tekstus specialitātē profesionālā darba vajadzībām; sniegt norādījumus angļu valodā par veselības jautājumiem pacientiem/ klientiem; sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju angļu valodā; sagatavot raksta kopsavilkumu/ anotāciju angļu valodā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Allum, V. and McGarr, P. Cambridge English for Nursing, CUP, Cambridge, 2008.
2Glendining, E.H. Holmstrom, B. English in Medicine, CUP, Cambridge, 2005.
3Glendining, E.H. Howard, R. Professional English in Medicine, CUP, Cambridge 2005.
Papildu literatūra
1Chabner, D.E. The Language of Medicine, W.B.Saunders Company, Philadelphia, 2001.