Pārlekt uz galveno saturu

Angļu valoda ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_047LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Zakutajeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.
Mērķis:
Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadīšana studiju kursā. Korporatīva komunikācija.Nodarbības2.00auditorija
2Organizācija un izmaiņas.Nodarbības2.00auditorija
3Zīmols un to veidošana.Nodarbības2.00auditorija
4Reklāma un preču virzīšana tirgū.Nodarbības2.00auditorija
5Biznesa kultūra.Nodarbības2.00auditorija
6Moduļa prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
7Līderība un motivācija.Nodarbības2.00auditorija
8Komanda un komandas izveide.Nodarbības2.00auditorija
9Apmierinātība ar darbu.Nodarbības2.00auditorija
10Nodarbinātības tendences.Nodarbības2.00auditorija
11Moduļa prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
12Konkurence. Stabili izteicieni.Nodarbības1.00auditorija
13Biznesa ētika.Nodarbības2.00auditorija
14Korporatīvā sociālā atbildība.Nodarbības2.00auditorija
15Korporatīvā tēla veidošana. Interneta mājas lapā ziņojums. Korporatīvo veiksmes stāstu veidošana.Nodarbības1.00auditorija
16"Slow Food" kustība pasaulē un Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
17Semestra kontroldarbs.Nodarbības1.00auditorija
18Mārketinga instrumenti.Nodarbības2.00auditorija
19Klientu apkalpošana un klientu apmierinātība. Ziņojuma rakstīšana.Nodarbības2.00auditorija
20Instrumenti uzņēmuma un tā vides analīzei. SVID, STEPL, Maikla Portera dimants.Nodarbības2.00auditorija
21Uzņēmuma stratēģija.Nodarbības2.00auditorija
22Risks un to novēršana.Nodarbības2.00auditorija
23Scenāriju plānošana un ilgtspējīga attīstība.Nodarbības2.00auditorija
24Krīzes komunikācija. Preses konferences lomu spēle.Nodarbības2.00auditorija
25Moduļa prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
26Energoefektivitāte un alternatīvas enerģijas avoti.Nodarbības2.00auditorija
27Finanšu pārvaldība.Nodarbības2.00auditorija
28Projektu vadība.Nodarbības2.00auditorija
29Jauna uzņēmuma dibināšana.Nodarbības2.00auditorija
30Virtuāla kompānija.Nodarbības2.00auditorija
31Moduļa prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
32Personīgā attīstība. Septiņi Stīvena Kouvi ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadīšana studiju kursā. Korporatīva komunikācija.Nodarbības1.00auditorija
3Zīmols un to veidošana.Nodarbības2.00auditorija
4Reklāma un preču virzīšana tirgū.Nodarbības2.00auditorija
5Biznesa kultūra.Nodarbības2.00auditorija
7Līderība un motivācija.Nodarbības2.00auditorija
13Biznesa ētika.Nodarbības2.00auditorija
16"Slow Food" kustība pasaulē un Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
18Mārketinga instrumenti.Nodarbības2.00auditorija
19Klientu apkalpošana un klientu apmierinātība. Ziņojuma rakstīšana.Nodarbības2.00auditorija
24Krīzes komunikācija. Preses konferences lomu spēle.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgo darbu veic gan individuāli, gan grupās: gatavo prezentācijas, veic rakstiskos uzdevumus, sagatavo aptaujas anketas, preses konferences jautājumus, raksta ziņojumus, strādā ar angļu – angļu skaidrojošajām vārdnīcām, meklējot terminus. Studējošo pienākums kursa noslēgumā aizpildīt studiju kursa novērtējuma anketu.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva piedalīšanās nodarbībās; laikus un atbilstošā kvalitātē izpildīti rakstiskie uzdevumi; mutisko atbilžu kvalitāte; sagatavotas un sniegtas prezentācijas atbilstoši kursa tēmām; sekmīgi uzrakstīti īsie pārbaudes darbi – terminoloģijas zināšanu un lietojuma pārbaude. Kursa beigās rakstisks un mutisks (prezentācija) eksāmens. Rakstiskajā daļā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un to praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne, rakstu valodas lietojums. Prezentācijā studenti demonstrē savas runāšanas prasmes un vispārējo izpratni: gatavo monologu (apkopojot informāciju, izsakot viedokli) un dialogu (jautājot/atbildot uz jautājumiem). Gala vērtējums tiek aprēķināts: Obligātie pārbaudījumi – zīmola prezentācija, reklāmas analīze, līderības pētījuma datu prezentācija, Hārvarda Biznesa pārskata raksta kopsavilkums, ziņojums par klientu apmierinātību, krīzes komunikācijas prezentācija, biznesa ētikas / korporatīvās sociālās atbildības prezentācija, gala projekta prezentācija – 50%; Citi pārbaudījumi (darbs auditorijā: lomu spēles, biznesa situāciju analīzes, akadēmiskā rakstīšana) – 20%; Eksāmens – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīga kursa apguves rezultātā studenti: • zinās ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem; • atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem; • atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju.
Prasmes:Sekmīga kursa apguves rezultātā studenti: • pratīs iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, izmantojot apgūto terminoloģiju; • izskaidrot galvenos jēdzienus biznesa terminoloģijā un praktiski tos lietot; • rakstīt anotācijas, ziņojumus, lietišķas vēstules, CV un motivācijas vēstuli; • sagatavot un sniegt prezentācijas; • uzstāties sapulcēs, izteikt priekšlikumus, piekrist vai nepiekrist citu viedoklim.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju profesionālās komunikatīvās situācijās, kā arī rakstveidā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Market Leader, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced, D.Cotton, Longman, 2011.
2Intelligent Business, Intermediate, Upper-intermediate Level, T. Trappe, Longman, 2009.
3BEC Vantage Masterclass, N.O’Drisco, Oxford University Press, 2008.
4Business English Handbook, Advanced, Paul Emmerson, Macmillan, 2007.
5English for Business Studies, Ian MacKenzie, Cambridge University Press, 2006.
6Business Vocabulary in Use, Intermediate, Advanced, Bill Mascull, Cambridge University Press, 2004.
7New Business Matters, Mark Powell, Thomson, 2004.
Papildu literatūra
1Longman Business English Dictionary, Pearson Longman, 2007.
2BEC Vantage, Books 1, 2, 3, 4, Cambridge University Press, 2009.
3BEC Higher, Books 1, 2, 3, 4, Cambridge University Press, 2009.
4Powerhouse, Upper Intermediate, Davids Evans, Pearson, 2000.
5Business Grammar Builder, Paul Emmerson, Macmillan, 2004.
6Oxford Business English Grammar and Practice, Michael Duckworth, Oxford University Press, 2002.
Citi informācijas avoti
1www.harvardbusinessreview.com
2www.forbes.com
3www.ft.com
4www.economist.com
5www.accel-team.com
6www.thetimes.co.uk