Pārlekt uz galveno saturu

Onkoloģijas institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko, izglītojošo, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību onkoloģijā un personalizētā medicīnā, kā arī veicināt veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības izglītošanu un informēšanu par pārmantotām un dzīves laikā iegūtām onkoloģiskām saslimšanām.

2001. gadā Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar prof. Janu Ļubinski (Pomerānijas Medicīnas universitāte, Ščecina, Polija) nodibināja Pārmantotā vēža institūtu. Par tā pirmo direktoru kļuva prof. Jānis Gardovskis. Paplašinoties darbības un pētniecības virzieniem, 2012. gadā institūts ieguva Onkoloģijas institūta nosaukumu.

Institūts piedalās nacionālos un starptautiskos zinātniskos grantos, programmās, pētnieciskos projektos un klīniskos pētījumos, nodrošina atbalstu studentu, rezidentu un doktorantu pētnieciskajam darbam.

Pētniecības nodaļas

Audzēju ķīmijas un staru terapijas izpētes nodaļa

Ķīmijterapija ir viens no vēža ārstēšanas veidiem, kurā izmanto spēcīgas iedarbības ķīmiskus preparātus. Parasti tā aptver visu organismu, bet dažkārt ir vērsta uz noteiktiem orgāniem vai audiem. Ķīmijterapijas mērķis ir ārstēt vēzi:

 • samazināt audzēja apjomu pirms ķirurģiskas iejaukšanās vai apstarošanas;
 • iznīdēt vēža šūnas, kas varētu būt izkliedētas apkārtējos audos vai orgānos pēc audzēja operācijas (t. i. profilaktiska ķīmijterapija);
 • atvieglot vēža simptomus (piemēram, sāpes) vai kontrolēt audzēja augšanu, ja audzējs ir jau izplatījies.

Staru terapija nozīmē starojuma izmantošanu onkoloģisko slimību ārstēšanā. Tā sagrauj vēža šūnas apstarojamā laukā. Lai gan tiek skartas arī veselās šūnas, tās spēj atjaunoties daudz efektīgāk nekā audzēja šūnas.

Audzēju terapijai kļūstot aizvien personalizētākai, iespējams izmantot ķīmijterapijas līdzekļus, kas iedarbojas uz katru konkrētu audzēju specifiski. Līdz ar to nepieciešams izmantot imūnhistoķīmiskos marķierus, kas spētu atšķirt dažādus audzēju apakštipus, sadalot tos sīkāk arī pēc individuālām īpašībām. Šādu marķieru lietojums veicina arī jaunu ķīmijterapijas līdzekļu atklāšanu. Optimāla imūnhistoķimisko marķieru izmantošana dod iespēju ievērojami precīzāk noteikt diagnozi, prognozēt ķīmijterapijas efektivitāti un palielināt dzīvildzi.

Krūts audzēju pētniecības nodaļa

Pētniecības nodaļas mērķi:

 • Veikt krūts vēža diagnostikas, ārstēšanas un profilakses zinātnisko izpēti krūts vēža saslimstību izplatības un mirstības samazināšanai, kā arī ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai
 • Veicināt pacientu informētību par krūts vēža izcelsmi, tā profilaksi un agrīnu diagnostiku

Zinātnisko pētījumu klīniskā bāze ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centrs, kas ir starptautiskās Krūts centru apvienības (Breast Centres Network) dalībnieks.

Pārmantotā vēža pētniecības nodaļa

Pētniecības nodaļas mērķi:

 • Veikt pārmantoto onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas rezultātu, kā arī profilakses zinātnisko izpēti
 • Veicināt pacientu informētību par gēnu mutāciju pārmantojamību, slimības profilaksi un agrīnu diagnostiku
 • Veidot pārmantoto onkoloģisko slimību klīniskās un molekulāri ģenētiskās informācijas statistisko datu bāzi

Zinātnisko pētījumu klīniskā bāze ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets.

Socioloģijas un dzīves kvalitātes analīzes nodaļa

Nodaļā veikto pētījumu mērķi:

 • Noskaidrot krūts vēža pacientu dzīves kvalitātes, pieredzes un dažādu sociālo aspektu saistību ar saslimšanu
 • Analizēt ārstēšanas, veselības aprūpes kvalitātes, tās pieejamības un dažāda atbalsta veidu subjektīvo vērtējumu
 • Veikt socioloģisko pētījumu datu analīzi saistībā ar ģenētiskajiem un klīniskajiem datiem, iegūstot vispusīgu informāciju par saslimšanas cēloņiem, riska faktoriem un slimības gaitu

Iegūtie rezultāti veicina sekmīgu, mūsu apstākļiem atbilstošu profilakses un ārstēšanas rekomendāciju izstrādi.

Kopš 2010. gada sociologi Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā veic pacientu aptauju pēc mastektomijas operācijas, aptaujai notiekot lielākoties nākamajā dienā pēc operācijas. Aptauju veic ar tiešo intervēšanas metodi, izmantojot pētnieku sagatavotu anketu, kas līdzās respondentu sociāldemogrāfiskajam raksturojumam ietver jautājumus par:

 • respondentu reproduktīvo veselību, pieredzi hormonālās kontracepcijas lietošanā
 • ārējās vides riska faktoriem dzīves laikā
 • attieksmi pret savu veselību un pieredzes vērtējumu veselības aprūpes pakalpojumu jomā
 • pacientu informētību par BRCA1 un BRCA2 gēnu un tā pārmantojamību, profilaksi un agrīnu diagnostiku
 • sociālā atbalsta veidiem un nozīmi, sociālo un individuālo faktoru ietekmi uz saslimšanu, slimības gaitu
 • dzīves kvalitātes dažādu faktoru vērtējumu.

Ar veikto socioloģisko pētījumu rezultātu analīzi pētnieki uzstājušies vairākās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās konferencēs

Molekulārās ģenētikas laboratorija

Laboratorijas galvenie pētniecības virzieni:

 • Molekulāri ģenētiskā izpēte – pārmantotu un sporādisku audzēju mutāciju identifikācija, izmantojot plaša spektra molekulārās bioloģijas metodes, no PCR līdz NGS (Next Generation Sequencing)
 • Audzēju biomarķieru izpēte
 • Prognostisku un predikatīvu potenciālo biomarķieru izpēte:
  • mikroRNS ekspresijas līmeņa izmaiņas analīze audzēju audos, izvērtējot terapijas efektivitāti
  • LOH (heterozigositātes zuduma) un CNV (kopiju skaita izmaiņu) analīze audzēju audos
  • cirkulējošo nukleīnskābju analīze metastātiskiem krūts un kolorektāla audzēja pacientiem.

Izveidota un uzturēta DNS banka, kurā savākti paraugi no vairāk nekā 14000 krūts, kolorektālā u. c. vēža pacientiem un kontroles grupas, kā arī izveidota vairāk nekā 500 svaigi saldētu krūts audzēju audu paraugu kolekcija.

Onko-uroloģijas pētniecības nodaļa

Nodaļas darbība galvenokārt ir saistīta ar pētniecību onkoloģiskajā uroloģijā: nieru, prostatas un urīnpūšļa vēzis, to klīniskās un molekulārās ģenētikas izpēte ar mērķi veicināt efektīvāku agrīno vēža diagnostiku. Ārstēšanas efektivitātes pētījumu mērķis ir nodrošināt labākus vēža ārstēšanas rezultātus.

Klīniskie pētījumi tiek realizēti sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centru.

Projekti

LZP granti un VPP
 • LZP FLPP projekts Izmainīta zarnu trakta mikrobioma biomarķieri bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Nr. lzp-2018/2-0343. Darbības laiks: 2018.–2020.
 • VPP Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) projekts Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana Nr. 5.5. Darbības laiks: 2014.–2017.
 • VPP Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai ietvaros projekts 4.1 Pārmantotā un sporādiskā vēža klīnisko, molekulāro un morfoloģisko korelāciju izpēte, agrīnas diagnostikas, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Darbības laiks: 2010.–2014.
 • SZA projekts 09.1603 Dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošu slimību ārstēšanas stratēģija. Darbības laiks: 2009.–2012.
Citi projekti
 • RSU iekšējais grants Augsta krūts un olnīcu vēža riska skrīninga algoritma izstrāde, analizējot predisponējošo mutāciju spektru un to fenotipiskās izpausmes. Darbības laiks: 2021.–2022.
 • RSU iekšējais grants Plazmas biomarķieru identifikācija ķīmijterapijas efektivitātes dinamiskai uzraudzībai metastātiska kolorektālā vēža pacientiem. Darbības laiks: 2021.–2022.
 • FLPP projekts Biomarķieri urīnpūšļa audzēja agrīnai diagnostikai. Darbības laiks: 01.12.2020.–31.12.2021.
 • RSU grants Metodikas atstrāde normālu un ļaundabīgu krūts dziedzera audu organoīdu kultūru izmantošanai kā modeļsistēmu diagnostisku ekstracelulāro vezikulu biomarķieru izpētei. Nr. 5-1/366/2020. Darbības laiks: 01.09.2020.–01.09.2021.
 • RSU grants Ar hipoksiju saistītie biomarķieri HER2+ krūts vēža šūnu līnijās personalizētas terapijas izstrādei. Nr. 5-1/252/2020. Darbības laiks: 01.07.2020.–01.07.2021.
 • Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalsts projekts "Ilgstošas hipoksijas izraisītas atšķirīgas proteīnu iezīmes BRCA1 +/- trīskārši negatīvās krūts vēža šūnu līnijās. Darbības laiks: 01.02.2019.–31.10.2019.
 • ERA-NET TRANSCAN projekts Hepatocelulārās karcinomas specifiskie, ģenētiski izmainītie antigēni (HEPAMUT) 2017.–2020.
 • ERA-NET FLAGERA projekts Informācijas tehnoloģijas: nākotne vēža ārstēšanā (ITFoC). 2017.–2020.
 • ESF projekts Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem Id. Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017. Darbības laiks: 2014.–2015.
 • Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam ietvaros līdzfinansētais projekts Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā, Nr. ESTLATRUS/3.2./ELRI-097/2011/06. Darbības laiks: 2012.–2013.
 • ENPI finansētais projekts Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā, Nr.LLB-1-090. Darbības laiks: 2011.–2013.
 • ESF projekts Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai Nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070. Darbības laiks: 2010.–2013.

Raksti

2021
 • Marmolejo   D. H., Yu Zheng Wong  M., Bajalica-Lagercrantz  S., Tischkowitz  M., Balmaña  J., extended ERN-GENTURIS Thematic Group. Overview of hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) guidelines across Europe. Eur J Med Genet, 2021;64(12):104350.  DOI: 10.1016/j.ejmg.2021.104350. Online ahead of print.
 • Līcīte B., Irmejs A., Maksimenko J., Loža P., Trofimovičs G., Miklaševičs E., Nazarovs J., Romanovska M., Deičmane J., Irmejs R., Purkalne G., Gardovskis J. Ultrasound guided needle biopsy of axilla to evaluate nodal metastasis after preoprative systemic therapy in cohort of 106 breast cancers enriched with BRCA1/2 pathogenic variant carriers. Hered. Cancer Clin. Pract.,2021, 19, 30, DOI: https://doi.org/10.1186/s13053-021-00187-w.
 • Marciniak W., Matoušek T., Domchek S., Paradiso A., Patruno M., Irmejs A., Roderte I., Derkacz R., Baszuk P., Kuświk M., Cybulski C., Huzarski T., Gronwald J., Dębniak T., Falco M., R Lener M., Jakubowska A., Pullella K., Kotsopoulos J., Narod S., Lubiński J. Blood Arsenic Levels as a Marker of Breast Cancer Risk among BRCA1 Carriers. Cancers (Basel), 2021 13(13):3345 DOI: 10.3390/cancers13133345
 • Tsopra R., Fernandez X., Luchinat C., Alberghina L., Lehrach H., Vanoni M., Dreher F., Sezerman O.U., Cuggia M., de Tayrac M., Miklasevics E., Itu L.M., Geanta M., Ogilvie L., Godey F., Boldisor C.N., Campillo-Gimenez B., Cioroboiu C., Ciusdel C.F., Coman S., Hijano Cubelos O., Itu A., Lange B., Le Gallo M., Lespagnol A., Mauri G., Soykam H.O., Rance B., Turano P., Tenori L., Vignoli A., Wierling C., Benhabiles N., Burgun A. A framework for validating AI in precision medicine: considerations from the European ITFoC consortium. BMC Med. Inform. Decis. Mak., 2021, 21, 274. DOI: https://doi.org/10.1186/s12911-021-01634-3
 • Fišere, I., Groma, V., Goldiņš, N.R., Gardovskis, A., Gardovskis, J., Worldwide disease – Haemorrhoids. How much do we know? Proc. Latvian Acad. Sci., Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(1), pp. 1-10.
 • Nitiša, D., Jain, N., Irmejs, A., Pirsko, V., Čakstiņa, I. Recapitulation of transcriptomic characteristics of primary breast tumours in patient-derived 3D cultures in vitro. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(1), pp. 20-24.
 • Nakazawa-Miklasevica M., Danebergaa Z., Murmane D., Kroica J., Cupane L., Isarova D., Berga-Svitina E., Masinska M., Miklasevics E. Alterations of gut microbiota among children with autism spectrum disorder. Molec. Genet. Microbiol. Virol., 2021, In press
 • Romašovs A., Jaunozola L., Berga-Švītiņa E., Daneberga Z., Miklaševičs E., Pīrāgs V. Hypercalcemia and CYP24A1 Gene Mutation Diagnosed in the 2nd Trimester of a Twin Pregnancy: A Case Report. Am. J. Case Rep,, 2021; 22: DOI: 10.12659/AJCR.931116
 • Loza P., Irmejs A., Daneberga Z., Miklasevics E., Berga-Svitina E., Subatniece S., Maksimenko J., Trofimovics G.; Tauvena E., Ukleikins S., Gardovskis J. A novel frequent BRCA1 recurrent variant c.5117G>A (p.Gly1706Glu) identified after 20 years of BRCA1/2 research in Baltic region. Cohort study and a literature review. Hered. Cancer Clin. Pract., 2021, 19, 11 https://doi.org/10.1186/s13053-021-00168-z
 • Bitiņa-Barlote Ē., Plonis J., Cauce V., Vjaters E.,Gardovskis J., Miklaševičs E., Nakazawa-Miklaševiča M. Bladder cancer trends in Latvia during 1990-2017: Incidence, mortality, and survival rates. Central European Journal of Urology, 2021.,74;14-23. DOI:10.5173/ceju.2021.0266.R2
2020
 • Malniece I., Grasmane A., Inashkina I., Stavusis J., Kreile M., Miklasevics E., Gailite L. The fetal phenotype of Noonan syndrome caused by severe, cancer-related PTPN11 variants. Am. J. Case Rep, 2020; 21: e922468 DOI: 10.12659/AJCR.922468
 • Nokalna I., Kreile M., Miklaševičs E., Butane D., Daneberga Z., Gailite L., Kovalova Z., Gardovska D. X-linked lymphoproliferative disease in Latvia – a report of two clinically distinct cases. Case Reports in Medicine, 2020, https://doi.org/10.1155/2020/7108657
 • Jain N, Nitisa D, Pirsko V, Cakstina I. Selecting suitable reference genes for qPCR normalization: a comprehensive analysis in MCF-7 breast cancer cell line. BMC Mol Cell Biol. 2020 Sep 25;21(1):68. https://doi.org/10.1186/s12860-020-00313-x
 • Arju  G.,  Taivosalo A., Pismennoi D., Lints T., Vilu R. , Daneberga Z., Vorslova S., Renkonen R., Joenvaara S., Application of the UHPLC-DIA-HRMS Method for Determination of Cheese Peptides, 2020,9 (8),979. https://doi.org/10.3390/foods9080979
2010–2019
2019
 • Hilz P., Heinrihsone R., Pätzold L.A., Qi Qi, Trofimovics G., Gailite L., Irmejs A., Gardovskis J., Miklasevics E., Daneberga Z., Allelic variants of breast cancer susceptibility genes PALB2 and RECQL in the Latvian population. Hered. Cancer Clin. Pract., 2019; 17:17. DOI:10.1186/s13053-019-0116-6
 • Daneberga Z., Berzina D., Borosenko V.,  Krumina Z.,  Kokaine-Sapovalova L., Gardovskis A., Berga-Svitina E., Gardovskis J., Miklasevics E., Pathogenic APC Variants in Latvian Familial Adenomatous Polyposis Patients. Medicina, 2019; 55, 612. DOI: https://www.mdpi.com/1010-660X/55/10/612
 • Pirsko V., Cakstina I., Nitisa D., Samovica M., Daneberga Z., Miklasevics E. Alterations of the stem-like properties in the breast cancer cell line MDA-MB-231 induced by single pulsed doxorubicin treatment. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019; 73; 2; 20–30. doi.org/10.2478/prolas-2019-0015
 • Licite B., Irmejs A., Maksimenko J., Loza P., Trofimovics G., Miklasevics E., Nazarovs J., Romanovska M., Deicmane J., Purkalne G., Gardovskis J. Role of percutaneous needle biopsy of axillary lymph nodes to evaluate node positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019, 73, 4; 368-372. doi.org/10.2478/prolas-2019-0057
 • Laizane G., Ķivite A., Grope I., Smane L., Miklaševičs E., Ozoliņa, Gardovska D. Clinical characterisation of rota virus infection associated with most commonly circulating genotypes in children hospitalised in children's university hospital: A cross-sectional study in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019, 73, 4; 312-316. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0049
 • Ukleikins S., Irmejs A., Gilis A, Tauvena E., Maksimenko J., Trofimovičs G., Body mass index and nipple preservation are major contributors to satisfaction and aesthetic outcome rates after implant-based immediate breast reconstruction. Contemp. Oncol. (Pozn), 2019, 23, 2; 96-99. DOI: https://doi.org/10.5114/wo.2019.85881
 • Skuja E., Butane D., Nakazawa-Miklasevica M., Daneberga Z., Purkalne G., Miklasevics E. Deletions in metastatic colorectal cancer with chromothripsis. Exp. Oncol., 2019, 41(4):323-327. DOI:10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13841
2018
 • Pirsko V., Cakstina  I., Priedite M., Dortane R., Feldmane L., Nakazawa-Miklasevica M., Daneberga Z., Gardovskis J., Miklasevics E. An effect of culture media on epithelial differentiation markers in breast cancer cell lines MCF7, MDA-MB-436 and SkBr3. Medicina  (Kaunas), 2018, 54, 11; DOI:10.3390/medicina54020011
 • Sæther NH., Skuja E., Irmejs A., Maksimenko J., Miklasevics E., Purkalne G., Gardovskis J. Platinum-based neoadjuvant chemotherapy in BRCA1-positive breast cancer: a retrospective cohort analysis and literature review. Hered. Cancer Clin. Pract., 2018, 16:9. DOI:10.1186/s13053-018-0092-2
 • Maksimenko J., Irmejs A., Trofimovičs G., Bērziņa D., Skuja E., Purkalne G., Miklaševičs E., Gardovskis J. High frequency of pathogenic non-founder germline mutations in BRCA1 and BRCA2 in families with breast and ovarian cancer in a founder population. Heredi. Cancer Clin. Pract., 2018, 16:12. DOI:10.1186/s13053-018-0094-0
 • Markoczy  Z., Sarosi V., Kudaba I., Galffy G., Turay U. Y., Demirkazik  A., Purkalne G., Somfay A., Papai-Szekely  Z., Raso  E., Ostoros  G. Erlotinib as single agent first line treatment in locally advanced or metastatic activating EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (CEETAC): an open-label, non-randomized, multicenter, phase IV clinical trial; BMC CANCER, 2018; 25;18, 598 DOI:10.1186/s12885-018-4283-z
2017
 • Pätzold L. A., Bērziņa D., Daneberga Z., Gardovskis J., Miklaševičs E. Detection of allelic variants of the POLE and POLD1 genes in colorectal cancer patients. BJMG, 2017, 20, 83-88. DOI:10.1515/bjmg-2017-0028
 • Ivbule M., Miklaševičs E., Čupane, L., Berziņa L., Balinš A., Valdovska, A. Presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in slaughterhouse environment, pigs, carcasses, and workers. Journal of Veterinary Research (Poland) Volume 61, Issue 3, September 2017, Pages 267-277.; SCOPUS
 • Ivbule M., Miklaševičs E., Čupane, L., Berziņa L., Baliņš A., Valdovska A. MRSA in pig population. Polish Journal of Microbiology, Volume 66, Issue 3, 2017, Pages 383-392..; SCOPUS
 • Ivbule M., Miklaševičs E., Čupanec L., Berziņa L., Balinš A., Valdovska A. Investigation of mrsa isolates from pig orgin, environemnt and stuffby SPA typing, antimirobial resistance and se gene detection. Veterinaria ir Zootechnika, Volume 75, Issue 97, 2017, Pages 6-16.; SCOPUS
 • Skuja E., Kalniete D., Nakazawa-Miklasevica M., Daneberga Z., Abolins A., Purkalne G., Miklasevics E Chromothripsis and progression-free survival in metastatic colorectal cancer. Mol. Clin. Oncol., 2017, 2, 82-186.; SCOPUS
 • Irmejs A, Loza P, Skuja E, Gardovskis J. Cureus. Platinum-Based Chemotherapy Secures Effective Local Control for Very Advanced Hereditary Triple-Negative Breast Cancer with Life-Threatening Bleeding. 2017 Jul 10;9(7):e1455. doi: 10.7759/cureus.1455; SCOPUS
2016
 • Narkevica I, Stipniece L, Jakobsons E, Cakstina I, Ozolins J. Electrically active and 3D porous TiO2-x ceramic scaffolds for bone tissue regeneration. Journal of the European Ceramic Society. 2016; 37:833-840, https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.09.032
 • Plonis J, Kalniete D, Nakazawa-Miklasevica M, Irmejs A, Vjaters E, Gardovskis J, Miklasevics E. The CHEK2 del5395 is a founder mutation without direct effects for cancer risk in the latvian population. Balkan J Med Genet., 2016; 18(2):33-36, https://doi.org/10.1515/bjmg-2015-0083
2015
 • Kalniete D., Nakazawa-Miklasevica M., Strumfa I., Abolins A., Irmejs A., Gardovskis J., Miklasevics E. High expression of mir-214 is associated with worse disease-specific survival of the triple-negative breast cancer patients. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2015, 2015, 13:7.
 • Plonis J., Nakazawa-Miklasevica M., Malevskis A., Vaganovs P., Pildava S., Vjaters E., Gardovskis J., Miklasevics E. Survival rates of familial and sporadic prostate cancer patients. Exp. Oncol., 2015, 37, 154 - 155.
 • Serrano-Fernandez P., Dymerska D., Kurzawski G., Derkacz R., Sobieszczanska T., Banaszkiewicz Z., Roomere H., Oitmaa E., Metspalu A., Janavicius R., Elsakov P., Razumas M., Petrulis K., Irmejs A., Miklaševics E., Rodney J. S., Lubinski J. Cumulative small effect genetic markers and the risk of colorectal cancer in Poland, Estonia, Lithuania and Latvia. Gastroenterology Res. Practice, 2015, Article ID 204089.
 • Ustinova M., Daneberga Z., Bērziņa D., Nakazawa-Miklaševiča M., Maksimenko J., Gardovskis J., Miklaševičs E. Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity. Exp. Oncol., 2015, 37, 292 - 294.
 • Zanda Daneberga, Elza Broka, Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa-Miklasevica, Monta Ustinova, Elina Skuja, Gunta Purkalne, Edvins Miklasevics. Plasma miR-21 and miR-31 as Predictive Biomarkers for Evaluation of Therapeutic Efficacy in Metastatic Colorectal Cancer, 2015, ACTA CHIRURGICA LATVIENSIS, 15/1: 3-7.
 • Edvins Miklasevics, Mikko Kupila, Dagnija Kalniete, Inese Eglite, Dace Berzina, Monta Ustinova, Gunta Purkalne, Zanda Daneberga. Chromosomal Aberration in Colorectal Cancer Family, 2015, ACTA CHIRURGICA LATVIENSIS, 15/1: 8-11.
2014
 • Pogodina J., Ribenieks R., Berzina D., Trofimovics G., Miklasevics E. CDH1 mutation in two patients with hereditary gastric cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014, N14/1, 35 - 37.
 • Dymerska D., Kurzawski G., Suchy J., Roomere H., Toome K., Metspalu A., Janavičius R., Elsakov P., Irmejs A., Berzina D., Miklaševičs E., Gardovskis J., Rebane E., Kelve M., Kładny J., Huzarski T., Gronwald J., Dębniak T., Byrski T., Stembalska A., Surdyka D., Siołek M., Szwiec M., Banaszkiewicz Z., Wiśniowski R., Kilar E., Scott R., Lubiński J. Lynch syndrome mutations shared by the Baltic States and Poland. Clin. Genet., 2014, 86, 190 - 193.
 • Reste J., Zvigule G., Zvagule T., Kurjane N., Eglite M., Gabruseva N., Berzina D., Plonis J., Miklasevics E. Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster. J. Radiat. Res., 2014, 55, 1089 - 1100.
 • Plonis J., Bokums K., Cauce V., Miklasevics E., Vaganovs P., Irmejs A., Gardovskis J., Vjaters E. Prostate cancer trends in Latvia during 1990 - 2012: Incidence, prevalence, mortality and survival rates. Medicina (Kaunas), 2014, 50, 313 - 317.
 • Pranka M., Dzervite A., Rungule R., Lace T., Miklasevics E., Gardovskis J. Assessment of life quality factors by breast cancer patients. SHS Web of Conferences: Proceedings. - vol. 10 (2014): 4th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” (Riga, Latvia, Nov. 22 - 23, 2012) / - 00034-p.1-00034-p10.
 • Svampane L., Strumfa I., Berzina D., Svampans M., Miklasevics E., Gardovskis J. Epidemiological analysis of hereditary endometrial cancer in a large study population. Arch. Gynecol. Obstet., 2014, Epub ahead of print.
 • Maksimenko J., Irmejs A., Nakazawa-Miklasevica M., Melbarde-Gorkusa I., Trofimovics G., Gardovskis J., Miklasevics E. Prognostic role of BRCA1 mutations in patients with triple-negative breast cancer. Oncology Letters, 2014, 7, 278 - 284.
 • Skuja E., Sorubalko A., Purkalne G., Miklasevics E. Neoadjuvant Chemoradiation in Patient with Localy Advanced Rectal Cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014 (13/1)
2013
 •  
 • Dymerska D., Kurzawski G., Suchy J., Roomere H., Toome K., Metspalu A., Janavičius R., Elsakov P., Irmejs A., Berzina D., Miklaševičs E., Gardovskis J., Rebane E., Kelve M., Kładny J., Huzarski T., Gronwald J., Dębniak T., Byrski T., Stembalska A., Surdyka D., Siołek M., Szwiec M., Banaszkiewicz Z., Wiśniowski R., Kilar E., Scott R., Lubiński J. Lynch syndrome mutations shared by the Baltic States and Poland. Clin Genet. 2013; 5. DOI: 10.1111/cge.12251
 • Kalniete D., Nakazawa-Miklasevica M., Strumfa I., Abolins A., Irmejs A., Trofimovics G., Gardovskis J., Miklasevics E. MicroRNA Expression in Different Sybtypes of Breast Cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2013; 13, (1): 7–12. DOI: 10.2478/chilat-2013-0002
 • Dzervite A., Pranka M., Lace T., Rungule R., Gardovskis J., Miklasevics E. Initial Findings of Breast Cancer Risk Factors from a Survey Conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital. Acta Chirurgica Latviensis, 2013; 13, (1): 34–38. DOI: 10.2478/chilat-2013-0007
 • Pogodina J., Trofimovics G., Miklasevics E., Ribenieks R. Hereditary Gastric Cancer: Review of Literature. Acta Chirurgica Latviensis. 2013; 13, (1): 71–74. DOI: 10.2478/chilat-2013-0013
 • Vaganovs P., Bokums K., Miklaševics E., Plonis J., Zarina L., Geldners I., Gardovskis J., Vjaters E. Von hippel-lindau syndrome: diagnosis and management of hemangioblastoma and pheochromocytoma. Case Rep Urol., 2013. PMID: 23781388
 • Berzina D., Nakazawa-Miklasevica M., Zestkova J., Aksenoka K., Irmejs A., Gardovskis A., Kalniete D., Gardovskis J., Miklasevics E. BRCA1/2 mutation screening in high-risk breast/ovarian cancer families and sporadic cancer patient surveilling for hidden high-risk families. BMC Med Genet, 2013; 14(1):61. PMID: 23767878
 • Plakhins G., Gardovskis A., Subatniece S., Liepniece-karele I., Purkalne G., Teibe U., Trofimovičs G., Miklaševičs E., Gardovskis J. Underestimated survival predictions of the prognostic tools Adjuvant! Online and PREDICT inBRCA1 – associated breast cancer patients. Fam Cancer, 2013; 3. PMID: 23640109
 • Saule M., Samuelsen Ø., Dumpis U., Sundsfjord A., Karlsone A., Balode A., Miklasevics E., Karah N. Dissemination of a carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strain belonging to international clone II/sequence type 2 and harboring a novel AbaR4-like resistance island in Latvia. Antimicrob Agents Chemother. 2013; 57(2):1069-72. PMID: 23229482
 • Svampane L., Strumfa I., Berzina D., Svampans M., Miklasevics E., Gardovskis J. Epidemiological analysis of hereditary endometrial cancer in a large study population. Arch Gynecol Obstet. 2013. PMID: 24292105
2012
 • Vanags A., Štrumfa I., Gardovskis A., Āboliņš A., Simtniece Z., Trofimovičs G., Gardovskis J., The first evidence of hereditary and familial gastric cancer in Latvia: implications for prevention. Medicina (Kaunas), 2012; 48: 317–323. PMID: 22885366
 • Melbārde-Gorkuša I., Irmejs A., Bērziņa D., Strumfa I., Aboliņš A., Gardovskis A., Subatniece S., Trofimovičs G., Gardovskis J., Miklaševičs E. Challenges in the management of a patient with Cowden syndrome: case report and literature review. Hered Cancer Clin Pract, 2012; 14, 10 (1):5. PMID: 22503188
 • Tulin A., Ribenieks R., Pogodina J., Stucka R., Shavlovskis J., Gardovskis J., Diagnostics and surgical treatment of liver echinococcosis in Latvia. Vestn Khir Im I I Grek, 2012;171(1):38-44. PMID:22645914PMID: 22645914
 • Simtniece Z., Strumfa I., Abolins A, Vanags A., Gardovskis J. Prognostic factors after curative resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: a retrospective study. Journal of Cancer Therapeutics and Research, 2012. DOI: HTR
 • Skuja E., Āboliņš A., Priedīte I., Purkalne G., Štrumfa I., Vilmanis J., Kalniete D., Miklaševičs E., Gardovskis J. Pathological Complete Remission in Young Colon Cancer Patient with a Large Liver Metastasis after FOLFOX-4/Bevacizumab Treatment—A Case Report. Int. J. Clinical Med., 2012; 3: 307-310. IJCM2012
 • Ozolins A., Narbuts Z., Strumfa I., Volanska G., Stepanovs K., Gardovskis J. Immunohistochemical Expression of HBME-1, E-cadherin, and CD56 in the Differential Diagnosis of Thyroid Nodules. Medicina (Kaunas), 2012;48(10):507-14. PMID: 23324246
 • Bērziņš D., Irmejs A., Kalniete D., Borošenko V., Nakazawa-Miklasevica M., Rībenieks K., Trofimovič G., Gardovskis J., Miklaševič E. Novel germline MLH1 and MSH2 mutations in Latvian Lynch syndrome families. Exp. Oncol., 2012; 34, 1–4. PMID: 22453149
 • Čupāne L., Pugačova Ņ., Bērziņa D., Cauce V., Gardovska D., Miklaševičs E. Patients with PVL positive S. aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation. Int. J. Mol. Epidemiol. Genet., 2012; 3(1), 48–55. PMID: 22493751
 • Dzērvīte A., Pranka M., Lace T., Rungule R., Miklasevics E., Gardovskis J. Key Factors Contributing to Quality of Life for Breast Cancer Patients in Latvia: Supplementing Quantitative Surveys with Qualitative Interviews. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12, (1): 3–10. DOI: 10.2478/v10163-012-0001-0
 • Maksimenko J., Irmejs A., Trofimovics G., Miklasevics E. Breast – conserving Surgery in Early – Stage Triple – Negative Breast Cancer: Is There a Higher Risk of Locoregional Recurrence? Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12,(1):11–14. DOI: 10.2478/v10163-012-0002-z
 • Skuja E., Purkalne G., Miklasevics E. Unresectable Metastatic Colorectal Cancer Treatment and Survival – Pauls Stradins Clinical University Hospital Experience. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12, (1):15–19. DOI: 10.2478/v10163-012-0003-y
 • Strumfa I., Vanags A., Abolins A., Gardovskis J. Pathology of Breast Cancer: from Classic Concepts to Molecular Pathology and Pathogenesis. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12 (1):59–66. DOI: 10.2478/v10163-012-0012-x
 • Vanags A., Sneidere M., Strumfa I., Simtniece Z., Pavars M., Gardovskis J. Recurrent Gallstone Ileus in an Elderly Patient With Significant Co-Morbidity. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12, (1):78–80. DOI: 10.2478/v10163-012-0015-7
 • Abolins A., Strumfa I., Vanags A., Trofimovics G., Gardovskis J. Granular Cell Tumour of the Breast Cancer: Challenging Clinical and Radiological Mimic of Cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12, (1):84–86. DOI: 10.2478/v10163-012-0017-5
 • Simtniece Z., Strumfa I., Abolins A., Vanags A., Gardovskis J. Prognostic factors after curative resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: a retrospective study. J. Cancer Therapeutics Res., 2012; DOI: 10.7243/2049-7962-1-27
2011
 • Abolins A., Vanags A., Trofimovics G., Miklasevics E., Gardovskis J., Strumfa I. Molecular subtype shift in breast cancer upon trastuzumab treatment. A case report. Pol. J. Pathol. 2011; 62 (1): 65–68. PMID: 21034437
 • Plakhins G., Irmejs A., Gardovskis A., Subatniece S., Rozīte S., Bitina M., Keire G., Purkalne G., Teibe U., Trofimovičs G., Miklaševičs E., Gardovskis J. Genotype-phenotype correlations among BRCA1 4153delA and 5382insC mutation carriers from Latvia. BMC Med Genet. 2011; 12: 147. PMID: 22032251.
 • Abele A., Vjaters E., Irmejs A., Trofimovičs G., Miklaševičs E., Gardovskis J. Epidemiological, clinical and molecular characteristics of hereditary prostate cancer in Latvia. Medicina (Kaunas), 2011; 47 (10): 579-585. PMID: 22186123
 • Kalniete D., Irmejs A., Štrumfa I., Žestkova J., Aksenoka K., Gardovskis J., Miklaševičs E. Detection of Large Deletions and Duplications in Moderate Risk Breast Cancer Susceptibility Genes in Breast Cancer Patients Negative for the BRCA1 and BRCA2 Mutations. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):3.
 • Abolins A., Vanags A., Strumfa I., Melbarde-Gorkusa I., Abolina M., Trofimovics G., Miklasevics E., Gardovskis J. Primary Breast Lymphoma: Clinical and Morphological Characteristics. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):9.
 • Maksimenko J., Liepniece-Karele I., Irmejs A., Trofimovics G. The Clinicopathologic Characteristics and Prognostic Significance of Triple - Negative Invasive Breast Cancer Phenotype. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):16.
 • Abolins A., Strumfa I., Vanags A., Trofimovics G., Gardovskis J. Histological and Immunohistochemical Evaluation of Cytokeratin 5/6 Expressing Breast Cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):28.
 • Simtniece Z., Vanags A., Strumfa I., Pavars M., Gardovskis J. Prognostic Factors in Potentially Radically Operated Pancreatic Carcinoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):34.
 • Ozolins A., Narbuts Z., Strumfa I., Volanska G., Prieditis P., Stepanovs K., Gardovskis J. Immunocytochemistry as an Adjunct to Fine-needle Aspiration of Thyroid in Distinction Between Benign and Malignant Thyroid Neoplasms. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1):39.
 • Melbarde-Gorkusa I., Strumfa I., Vanags A., Trofimovics G., Gardovskis J. Pathological Features of BRCA1/BRCA2 Mutation-Associated Breast Cancer: Implications for Diagnostics and Treatment. Acta Chirurgica Latviensis, 2011;11, (1): 114–121 DOI: 10.2478/v10163-012-0022-8
 • Vanags A., Grusina-Ujumaza J., Strumfa I., Ambalovs G., Abolins A., Gardovskis J. Primary Bronchus-Associated Lymphoid Tissue (BALT) Lymphoma. Acta Chirurgica Latviensi, 2011; 11 (1): 144–147. DOI: 10.2478/v10163-012-0028-2
 • Melbarde-Gorkusa I., Strumfa I., Irmejs A., Abolins A., Miklasevics E., Gardovskis A., Subatniece S., Trofimovics G., Gardovskis J. Management of BRCA1 Mutation Carrier with Breast Cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11 (1): 148–150. DOI: 10.2478/v10163-012-0029-1
 • Vanags A., Strumfa I., Abolins A., Brikuns A., Simtniece Z., Gardovskis J. Primary Adenocarcinoma of the Appendix. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11 (1): 151–153. DOI: 10.2478/v10163-012-0030-8
 • Vjaters E., Strumfa I., Vejins M., Abele A., Trofimovics G., Gardovskis J. Incidental Primary Non-Hodgkin's Lymphoma of the Prostate in a Patient with Prostate Cancer: A Case Report. Acta Chirurgica Latviensi, 2011; 11; (1): 154–155. DOI: 10.2478/v10163-012-0031-7
 • Melbarde-Gorkusa I., Abolins A., Strumfa I., Martinsons A., Gardovskis J. Human Dirofilariasis in Latvia - the First Case in Surgical Practice. Acta Chirurgica Latviensi, 2011; 11 (1): 172–174. DOI: 10.2478/v10163-012-0037-1
2010
 • Dumpis U., Iversen A., Balode A., Saule M., Miklasevics E., Giske CG.: Outbreak of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae of sequence type 199 in a Latvian teaching hospital. APMIS, 2010; Vol. 118 (9): 713–716. PMID: 20718724
 • Zavadska D., Berzina D., Drukalska L., Pugacova N., Miklasevics E., Gardovska D. Macrolide resistance in group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia. APMIS, 2010; Vol. 118 (5): 366–370. PMID: 20477812
 • Vanags A., Strumfa I., Gardovskis A., Borosenko V., Abolins A., Teibe U., Trofimovics G., Miklasevics E., Gardovskis J. Population screening for hereditary and familial cancer syndromes in Valka district of Latvia. Hered. Cancer Clin. Pract., 2010; 8 (1):8. PMID: 21034437
 • Ozolins A., Narbuts Z., Strumfa I., Volanska G., Gardovskis J. Diagnostic utility of immunohistochemical panel in various thyroid pathologies. Langenbecks Arch Surg., 2010; 395(7):885–891. PMID: 20640858
 • Vanags A., Strumfa I., Gardovskis A., Melbarde-Gorkusa I., Abolins A., Trofimovics G., Gardovskis J. The Characteristics of Hereditary Colorectal Cancer Syndromes by Population Screening. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; 10 (2):3–8. DOI: 10.2478/v10163-011-0001-5
 • Vanags A., Strumfa I., Gardovskis A., Melbarde-Gorkusa I., Abolins A., Trofimovics G., Gardovskis J. The Upgrade of Hereditary Cancer Surveillance Schedule by Valka District Population Screening Data. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; 10 (2). DOI: 10.2478/v10163-011-0002-4
 • Vanags A., Strumfa I., Abolins A., Gardovskis A., Melbarde-Gorkusa I., Trofimovics G., Gardovskis J. The Concept, Diagnostics, Surgical Prevention and Treatment of Hereditary Colorectal Cancer in Nowadays Medicine. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; 10 (2):80–85. DOI: 10.2478/v10163-011-0016-y
 • Ozolins A., Narbuts Z., Strumfa I., Prieditis P., Gardovskis J. Diagnosis and Management of the Thyroid Nodules. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; 10 (2):86–90. DOI: 10.2478/v10163-011-0017-x
 • Abolins A., Vanags A., Volanska G., Melbarde-Gorkusa I., Strumfa I., Trofimovics G., Gardovskis J. Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumour of the Breast in Complex Clinical Background. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; 10 (2). DOI: 10.2478/v10163-011-0022-0
 • Cupane L., Pugacova N., Aleksejevs G., Berzina D., Gardovska D., Miklasevics E. Methicillin Susceptible Panton - Valentine Leukocidin Positive S. Aureus Pneumonia in a Child with Novel Influenza H1N1 Infection. Acta Chirurgica Latviensis. 2010; 10 (2):127–130. DOI: 10.2478/v10163-011-0027-8

Aparatūra

1111_RTU_use_science_logo_big.png

2020
 • Hilz P., Heinrihsone R., Pätzold L.A., Qi Qi, Trofimovics G., Gailite L., Irmejs A., Gardovskis J., Miklasevics E., Daneberga Z., Allelic variants of breast cancer susceptibility genes PALB2 and RECQL in the Latvian population. Hered. Cancer Clin. Pract., 2019; 17:17. DOI:10.1186/s13053-019-0116-6
 • Daneberga Z., Berzina D., Borosenko V.,  Krumina Z.,  Kokaine-Sapovalova L., Gardovskis A., Berga-Svitina E., Gardovskis J., Miklasevics E., Pathogenic APC Variants in Latvian Familial Adenomatous Polyposis Patients. Medicina, 2019; 55, 612. DOI: https://www.mdpi.com/1010-660X/55/10/612
 • Pirsko V., Cakstina I., Nitisa D., Samovica M., Daneberga Z., Miklasevics E. Alterations of the stem-like properties in the breast cancer cell line MDA-MB-231 induced by single pulsed doxorubicin treatment. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019; 73; 2; 20–30. doi.org/10.2478/prolas-2019-0015
 • Licite B., Irmejs A., Maksimenko J., Loza P., Trofimovics G., Miklasevics E., Nazarovs J., Romanovska M., Deicmane J., Purkalne G., Gardovskis J. Role of percutaneous needle biopsy of axillary lymph nodes to evaluate node positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019, 73, 4; 368-372. doi.org/10.2478/prolas-2019-0057
 • Laizane G., Ķivite A., Grope I., Smane L., Miklaševičs E., Ozoliņa, Gardovska D. Clinical characterisation of rota virus infection associated with most commonly circulating genotypes in children hospitalised in children's university hospital: A cross-sectional study in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2019, 73, 4; 312-316. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0049
 • Ukleikins S., Irmejs A., Gilis A, Tauvena E., Maksimenko J., Trofimovičs G., Body mass index and nipple preservation are major contributors to satisfaction and aesthetic outcome rates after implant-based immediate breast reconstruction. Contemp. Oncol. (Pozn), 2019, 23, 2; 96-99. DOI: https://doi.org/10.5114/wo.2019.85881
 • Skuja E., Butane D., Nakazawa-Miklasevica M., Daneberga Z., Purkalne G., Miklasevics E. Deletions in metastatic colorectal cancer with chromothripsis. Exp. Oncol., 2019, 41(4):323-327. DOI:10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13841

Saistītās ziņas