Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)

Projekta/līguma nr.
2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
Projekta finansējums
133 688,77 EUR, tai skaitā 124 797,24 EUR ESF finansējums un 8 891,53 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2012. - 31.05.2015.

Mērķis

Sagatavot konkurētspējīgus zinātniekus un atjaunot akadēmisko personālu šādās izglītības tematiskajās grupās: veselības aprūpe un sociālā labklājība, sociālās zinātnes, komerczinātnes un tiesības, kā arī sagatavot speciālistus ar augstāko kvalifikāciju Latvijas augstskolām, valsts institūcijām un uz zināšanām balstītām komercsabiedrībām.

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Pretendentu atlase konkursa kārtībā
  • Stipendijas piešķiršana
  • Kvalitātes atbalsta pasākumu nodrošināšana doktora studijām (zinātnisko konferenču apmeklēšana un apmācības semināru organizēšana)

Projekta mērķgrupa ir doktoranti, kuri sekmīgi studē medicīnas, farmācijas, socioloģijas, politikas zinātnes un juridiskās zinātnes doktora studiju programmās – pilna vai nepilna laika studijās valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietās un zinātniskā grāda pretendenti, kuri sekmīgi pabeiguši kādu no RSU doktora studiju programmām un 11 mēnešu laikā sagatavos un iesniegs promocijas darbu aizstāvēšanai Promocijas padomē. Mērķgrupa tiek atlasīta konkursa kārtībā.

Projekta rezultāti

Eiropas Sociālā fonda stipendiju studijām saņēmuši 5 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti (V. Sudraba, I. Lībiete, M. Kalējs, V. Ņemenova, A. Vilks).

RSU promocijas padomē iesniegti 4 un aizstāvēti 3 promocijas darbi Doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti piedalījušies 5 zinātniskajās konferencēs.

Stipendijas piešķirtas 5 doktorantiem un doktora zinātniskā grāda pretendentiem.

Nr.p.k.Doktorants/zinātniskā grāda pretendentsDarba vadītājsProgrammaIesniegts promocijas darbs Aizstāvēts promocijas darbs 
1.Velga SudrabaI. Millere, E. RancānsMedicīna20.12.2012.22.04.2013.
2.Ieva LībieteJ. Salaks, B. KupčaMedicīna30.09.2013.05.06.2014. 
3.Mārtiņš KalējsP. StradiņšMedicīna25.11.2013.14.05.2014. 
4.Vita ŅemenovaO. JokstsJuridiskās zinātnes30.09.2014. 
5.Arnis VilksB. Mamaja, M. MurovskaMedicīna