Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Agnese Reine

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_062LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agnese Reine
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Saistību tiesības, Civilprocesa tiesības, Administratīvās tiesības.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi un veidot izpratni par apdrošināšanas tiesībām, prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbībā, identificēt aktuālos problēmjautājumus, analizēt nacionālos un starptautiskos tiesas spriedumus apdrošināšanas tiesībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Apdrošināšanas būtība un tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
2Licencēšana un uzraudzība.Lekcijas1.00auditorija
3Apdrošināšanas jēdzieni.Lekcijas1.00auditorija
4Apdrošināšanas veidi, to būtība un tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
5Apdrošināšanas līgums, līguma noslēgšana, izbeigšana, termiņi.Lekcijas1.00auditorija
6Apdrošināšanas atlīdzība (aprēķināšana, izmaksa, atteikums).Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Apdrošinājuma summa, tās aprēķins.Nodarbības1.00auditorija
8Subrogācija, regress.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Kopapdrošināšanas. Pārapdrošināšana. Apdrošināšanas izplatīšana.Lekcijas1.00auditorija
10Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Apdrošināšanas būtība un tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
3Apdrošināšanas jēdzieni.Lekcijas1.00auditorija
4Apdrošināšanas veidi, to būtība un tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
6Apdrošināšanas atlīdzība (aprēķināšana, izmaksa, atteikums).Nodarbības1.00auditorija
10Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga juridiskās literatūras un materiālu izpēte, patstāvīgā darba sagatavošana par izvēlēto tēmu apdrošināšanas tiesībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 50%, patstāvīgais darbs – 40%, apmeklējums un aktīva dalība lekcijās – 10%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti definēs apdrošināšanas jēdzienus, identificēs subjektus, aprakstīs apdrošināšanas veidus, definēs apdrošināšanas līguma un apdrošinātāju darbības tiesisko regulējumu. Spēs identificēt un analizēt problēmsituācijas apdrošināšanas tiesībās, piedāvāt atbilstošus risinājumus, piemērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus.
Prasmes:Studenti mācēs identificēt un analizēt iespējamās problēmsituācijas, piedāvāt tiesiski pamatotus, konstruktīvus problēmsituāciju risinājumus un piemērot atbilstošos normatīvos aktus apdrošināšanas tiesību jautājumos.
Kompetences:Studenti spēs veikt konkrētus ar apdrošināšanas tiesībām saistītus uzdevumus un pienākumus, izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Piemēros tiesību normas atbilstoši likuma izvirzītajām prioritātēm, tādā veidā veicinot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apdrošināšanas līguma likums: LV likums, Latvijas Vēstnesis Nr.97 (6183), 18.05.2018.
2Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums: LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr.65 (3013), 27.04.2004.
3Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums: LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr.124 (5442), 30.06.2015.
4Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums: LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr.52 (3210), 01.04.2005.
5Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums: LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 230/232 (2141/2142), 20.06.2000.
6Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem: Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumi Nr.1008. Latvijas Vēstnesis Nr.201 (3149), 17.12.2004.
7Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem: Ministru kabineta 17.06.2014. noteikumi Nr.340, Latvijas Vēstnsis Nr.133 (5193), 10.07.2014.
Papildus literatūra
1Dr.Deivids Blends "Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse" Rīga, 1995.g. G.C.A.Dickson "Risk and Insurance" The Chartered Insurance Institute
2Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I).
3Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 864/2007 (2007. gada 11. jūlijs), par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”).
4Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 ( 2012. gada 12. decembris ) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
5Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie noteikumi
Citi informācijas avoti
1Mantrov V., Problem Questions of Insurance Contract Regulation in Latvia. The Quality of Legal Acts and Its Importance in Contemporary Legal Space, Collection of Research Papers Presented During the International Scientific Conference, 4-5 October 2012 at the University of Latvia Faculty of Law, Riga (University of Latvia, Riga 2012),
2Willem H. Van Boom Insurance Law and Economics: An Empirical Perspective ESSAYS IN THE LAW AND ECONOMICS OF REGULATION - IN HONOUR OF ANTHONY OGUS, Michael Faure & Frank Stephen, eds., Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia, 2008
3Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) Edited by: Project Group "Restatement of European Insurance Contract Law" established by Fritz Reichert-Facilides Chairman: Helmut Heiss October 2009
4Principles of European Insurance Contract Law: A Model Optional InstrumentWith a Postscript in Honour of Fritz Reichert-FacilidesEdited by:Helmut Heiss, Mandeep Lakhan, Project Group "Restatement of European Insurance Contract Law" Publication date:May 2011
5Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa www.fktk.lv
6Insurance Europe mājas lapa http://www.insuranceeurope.eu/
7Council of Bureaux mājas lapa http://www.cobx.org
8Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājas lapa www.ltab.lv
9Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājas lapa www.laa.lv
10Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. www.at.gov.lv
11Eiropas Savienības tiesas spriedumi http://curia.europa.eu/
12Social science reseach network http://www.ssrn.com/
13Restatement of European Insurance Contract Law. (http://www.restatement.info)