Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Juris Pokrotnieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Pokrotnieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Gastroenteroloģijas un nefroloģijas pamati obligātajā kursā.
Mērķis:
Iegūt priekšstatu ar modernām mūsdienu un nākotnes medicīnas tehnoloģijām gastroenteroloģijā un nefroloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Funkcionālas gremošanas trakta slimības - mīti un realitāteLekcijas1.00auditorija
2Digestīvā trakta endoskopiju mūsdienu izmeklēšanas metodes un to modifikācijasNodarbības1.00klīniskā bāze
3Gastrīts un gastropātijaLekcijas1.00auditorija
4Gastroenteroloģijas attīstības iespējamie virzieniNodarbības1.00klīniskā bāze
5NAT - peritoneālā dialīzeLekcijas1.00auditorija
6Aknu slimību diagnostikas īpatnības vai kā orientēties aknu slimībāsNodarbības1.00klīniskā bāze
7NAT - hroniska hemodialīzeLekcijas1.00auditorija
8Peritoneālās dialīzes pacientu aprūpe, indikācijas, kontrindikācijas, metodes, komplikācijasNodarbības1.00klīniskā bāze
9Ultrasonoskopijas pielietošana nefrologa klīniskā praksēNodarbības1.00klīniskā bāze
10NAT – nieru transplantācijaNodarbības1.00klīniskā bāze
11Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
darbs pie slimnieka gultas, slimības vēstures dati, simulācijas, darbs ar literatūru, ieskaitot e-vidi, kas rezultējas kā protokols par pacienta apsekošanu ar diagnozi, tās pamatojumu, galvenajiem izmeklējumiem un piemeklētu konkrētu ārstēšanu izmeklētajam pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa beigās, izvērtējot studenta zināšanas tiek ņemta vērā arī studenta sagatavotība nodarbībai, aktivitāte tajā, spēja argumentēti piedalīties diskusijā katrā nodarbībā; precizitāte, lietojot izmeklējumu nosaukumus, metodikas, vērtējot indikācijas un kontrindikācijas, ar izpratnes novērtējumu un spēju atrast jaunas diagnostikas un ārstēšanas pieejas un prognozēt nākotnes iespējas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students iegūs zināšanas par esošajām speciālajām (palielinošā endoskopija, hromoendoskopija, ehoendoskopija, kapsulas endoskopija) un jaunākajām diagnostikas (enterogrāfija, invazīvā radioloģija) un ārstēšanas metodēm (bioloģiskā terapija) gastroenteroloģijā, ieskaitot digestīvo endoskopiju, un nefroloģijā, zinās izdevīgākos izmeklēšanas ceļus dažādās klīniskajās situācijas. Students iegūs priekšstatu par nieru aizstājterapijas metodēm – hemodialīzi, peritoneālo dialīzi, zinās pacientu terapijas principus, sagatavojot nieru aizstājterapijai, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus. Zinās galvenās metodes, lai nodrošinātu hronisko hemodialīzi – arteriovenozās fistulas un protēzes lietošanas īpatnības, centrālā venozā katetra pielietošanu, zinās pacienta novērošanas principus, komplikācijas un tās korekcijas iespējas.
Prasmes:izmantojot izmeklēšanas datus, pratīs formulēt indikācijas, izvērtēt kontrindikācijas un ierobežojumus gremošanas trakta un nieru slimību diagnostikā un ārstēšanā lietojamām mūsdienu un potenciālajām metodēm nākotnē, pratīs izmantot standarta paņēmienus kā konkrētā klīniskajā situācijā izvēlēties efektīvāko diagnostikas un ārstēšanas ceļu ar maksimālo ekonomisko ieguvumu.
Kompetences:patstāvīgi plāno izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu standarta situācijās gastroenteroloģijā un nefroloģijā, spēj orientēties ieguvumu / risku izvērtējumā, darbojoties gan vienam, gan 2-3 studentu grupā, prot izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā medicīna. A.Lejnieka redakcijā, 2012.
2J.Pokrotnieks. Gastrointestinālā endoskopija. Pilatus, 2000.
3A.Danilāns. Hroniskas aknu slimības I, II, III daļa. Medicīnas apgāds, 2009-2013.
4„Nieru transplantācija”, R.Rozentāla un I.Folkmanes redakcijā, 2008, 243.
Papildus literatūra
1Handbook of Dialysis 3rd edition (December 15, 2000): by John T., MD Daugirdas (Editor), Peter G. Blake (Editor), Todd S., MD Ing (Editor) By Lippincott Williams & Wilkins. Publishers http://el.trc.gov.om:4000/htmlroot/MEDICAL/tcolon/nephrolog…
2E. Vēverbrants, A. Pētersons - Nefroloģija kabatā - e-grāmata (iPad, OS X), Apple iTunes Store, 2014.
Citi informācijas avoti
1Z.Maratka, J.R.ArmengoldMiro. Endoscopic Diagnosis in Gastroenterology and N.O.T.E.S. Normedia DVD Gastro. Version 5.2 (2013)
2http://www.gastrointestinalatlas.com/English
3Tiešsaistes
4http://www.gastrotraining.com
5http://estudijas.rsu.lv/
6http://www.uegf.org/education/edu_olga.php?navId=324 United European Gastroenterology Federation (UEGF) on_line learning in gastroenterology (OLGA)
7http://www.ecco-ibd.eu/ Eiropas Krona un kolītu organizācijas mājaslapa
8www.gastroenterologs.lv
9http://www.endoatlas.com/atlas_1.html Endoskopiju atlass
10Pasaules Gastroenteroloģijas organizācijas (World Gastroenterology Organization) http://www.labovirtual.com.ar/apc.htm
11Pasaules Endoskopiju organizācijas (World Endoscopy Organization) http://www.worldendo.org/
12Hypertension, dialysis & clinical nephrology http://www.hdcn.com