Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bibliotēka
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Uzlabot studiju procesa kvalitāti, padziļinot zināšanas par medicīnas un veselības informācijas daudzveidību un pilnveidot iemaņas medicīnas un veselības informācijas meklēšanā, izvērtēšanā, izgūšanā un apstrādē no tiešsaistes datubāzēm, pasaules citējamo žurnālu datubāzes PubMed un pierādījumos balstītajiem medicīnas informācijas resursiem.

Priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus veselības, sporta un medicīnas informācijas resursus un izmantot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus. Studējošie demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko publikāciju vērtēšanu. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studējošie pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas, veselības un sporta medicīnas nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus. Pratīs patstāvīgi meklēt medicīnas informāciju uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos un tos kritiski izvērtēt.
Studējošie pilnveidos savas digitālās prasmes, kas saistītas ar datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšanu. Studējošie pratīs pielietot digitālās tehnoloģijas, izveidot personīgo profilu informācijas resursos, pielāgot savas darbības atbilstoši autortiesībām un licencēm, kā arī pratīs atrast un citēt autorus digitālajam saturam.

Kompetences

Studējošie, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvus, izvērtētus, uz pierādījumiem balstītus informācijas meklējumus. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai un izveidos pilnīgus atsauču sarakstus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.