Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dagnija Rostoka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Rostoka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, bioķīmijā, imunoloģijā, virusoloģijā, mikrobioloģijā.
Mērķis:
Veidot studentiem priekšstatu par mutes dobumu kā vienotu ekoloģisku sistēmu, kuras galvenais komponents ir normāla mutes mikroflora. Noskaidrot iespējamās mutes dobuma mikrofloras izmaiņas patoloģiju gadījumos un standarta diagnostiskās izmeklēšanas variantus. Pilnveidot priekšstatu par mutes dobuma slimību patoģenēzi, orientēt veidot pareizu mutes dobuma mikroorganismu un vīrusu izraisīto slimību profilaksi un ārstēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mutes dobuma ekoloģija. Baktērijas – biofilmas veidotājas.Lekcijas1.00auditorija
2Baktēriju savstarpējā iedarbība zobu aplikumā. Koagregācija. Baktēriju adherence zoba virsmai. Zoba virsmu kolonizējošās baktērijas.Lekcijas1.00auditorija
3Kāriess mikrobioloģijā. Ogļhidrātu metabolisma īpatnības dažādos zobu aplikuma rajonos – saistībā ar atšķirībām mikroorganismu sastāvā un sugu daudzveidībā.Lekcijas1.00auditorija
4Biofilmas jeb bioplēves veidošanās. Sugu savstarpējās attiecības bioplēvē. Starpsugu saistības, receptori.Lekcijas1.00auditorija
5Periodonta patogēnās baktērijas. Orālās sēnītes.Lekcijas1.00auditorija
6Mutes dobums – ekoloģiski daudzveidīga sistēma. Normāla mutes dobuma mikroflora.Nodarbības1.00auditorija
7Gram pozitīvās orālās baktērijas.Nodarbības1.00auditorija
8Gram negatīvās orālās baktērijas. Siekalu mikrofloras kvalitatīva izmeklēšana.Nodarbības1.00auditorija
9Gram negatīvās orālās baktērijas. Siekalu mikrofloras kvalitatīva izmeklēšana.Nodarbības1.00auditorija
10Orālās sēnītes, to diagnostika, saistība ar mutes epitēliju.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi sagatavos prezentācijas semināriem par kariogēnajiem un periodonta mikroorganismiem, to jaunākajiem genotipiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulārs apmeklējums un aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās, iknedēļas testu vai kontroldarbu sekmīga nokārtošana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti gūst pamatzināšanas par mutes mikrofloru, dažādām ekoloģiskajām nišām mutes dobumā. Pilnveido iemaņas mutes dobuma cieto un mīksto audu slimību patoģenēzes izvērtēšanā. Papildina kompetenci par dažādu mikroorganismu lomu mutes slimību patoģenēzē un normālās mikrofloras lomu veselā mutes dobumā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students varēs savākt un izmeklēt klīnisko materiālu mutes dobumā, pratīs izdalīt tīrkultūru, noteikt un analizēt mikroorganismu skaita izmaiņas mutes dobumā.
Kompetences:Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, studentiem būs iespēja tās realizēt vienotā integratīvā izpratnē par baktēriju un vīrusu patogenitātes faktoru nozīmi slimības etioloģijā, varēs attiecināt tos uz patoģenēzes mehānismiem un mijiedarbību ar saimniekorganismu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1G. F. Brooks, J. S. Butel, S. A. Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s Medical Microbiology, 25th Edition, Lange Medical Books, USA, 2010
2Abul K. Abbas, Amdrew H. Lichtman, Basic Immunology. 3rd ed. 2008.
3L. P. Samaranayake et al. Essential Microbiology for Dentistry. Churchil Livingstone, 2002.
4J. Bagg et al. Essentials of microbiology for dental students. Oxford, 2002.
5Patrick R. Murray, Ken S. Rozenthal, Michael A. Pfaller. Medical Microbiology, Elsevier Mosby, 6th Edition, 2009
Papildus literatūra
1David Male, Jonathan Brostoff, David Roth & Ivan Roitt, Immunology, 7th edition. Elsevier, 2006
2Aija Žileviča, Ivars Mazjānis – Medicīnas mikrobioloģija. Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas imunoloģija. Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds; 2014
Citi informācijas avoti
1Oral Microbiology and Immunology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399- 302X/issues
2Molecular Oral Microbiology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2041-1…