Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Bērziņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_051LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Bērziņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Terminoloģija latīņu valodā, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā bioķīmija, biomateriāli zobārstniecībā.
Mērķis:
Apgūt kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus, iegūstot teorētiskās zināšanas un izkopjot praktiskās iemaņas. Plombēšanas tehnikas un manipulāciju secības apguve, izmantojot dažādus plombējamos materiālus. Iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes prast pielietot klīniskajā apmācībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kariesa un kavitāšu klasifikācijaLekcijas1.00auditorija
2Kavitāšu sastāvdaļasLekcijas1.00auditorija
3Kavitātes veidošanas pamatprincipiLekcijas1.00auditorija
4Darbs ar veiduli - kavitātes sienas, leņķi, veidošanas pamatprincipi. Tests.Nodarbības1.00auditorija
5Plombējamie materiāli. Pagaidu plombējamie materiāliLekcijas1.00auditorija
6Stikla jonomērs. Klasifikācija, īpašības, lietošana. SJ atvasinājumiLekcijas1.00auditorija
7Pagaidu plombējamie materiāliNodarbības1.00auditorija
8Studentu prezentācijas - Cementi zobārstniecībāNodarbības1.00auditorija
9Amalgama. Klasifikācija, īpašības, lietošana. KoferdamsLekcijas1.00auditorija
10Studentu prezentācijas - Amalgama. Zoba anatomijas atjaunošana.Nodarbības1.00auditorija
11Kompozīts. Klasifikācija, sastāvsLekcijas1.00auditorija
12Studentu prezentācijas - KompozītsNodarbības1.00auditorija
13Saišu sistēmasLekcijas1.00auditorija
14Studentu prezentācijas - Saišus sistēmasNodarbības1.00auditorija
15Studentu prezentācijas - Matricu sistēmasNodarbības1.00auditorija
16Studentu prezentācijas - Ārsta/asistenta darba pozīcijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs - prezentāciju vai citu radošu darbu sagatavošana atbilstoši kursa tēmām (darba veidu un sagatavošanas termiņu nosaka pasniedzējs). Jautājumu sagatavošana par tēmu, kura tiks apskatīta nodarbībā Individuāls darbs ar 3D simulatoriem 3. un 4. studiju semestrī pēc pasniedzēja sastādīta izpildāmo uzdevumu plāna.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta veidoto kavitāšu novērtēšana atbilstoši pamatprincipiem kavitāšu veidošanā un izveidotas kavitātes kvalitātes kritērijiem. Plombu kvalitātes novērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem; Atsevišķu plombēšanas tehnikas etapu izvērtēšana; ZF ētikas kodeksa ievērošana (ietekmē gala vērtējumu) Aktīva līdzdalība semināros, mutisko un rakstisko atbilžu kvalitāte; Tēmas noslēguma kontroldarbi - apgūto zināšanu pielietojuma pārbaude. Kursa beigās eksāmens, kurš sastāv no OSCE un mutiskas atbildes. OSCE daļā tiek pārbaudīts zināšanu praktiskais pielietojums un apgūtās manuālās iemaņas pirmsklīniskajā mācību bāzē. Vērtēšanā ietverta kavitātes veidošana, plombēšanas tehnika un plombēšanas gala rezultāts, matricas turētāja un koferdama uzlikšana eksāmena zoba labošanai, urbuļu un plombējamo instrumentu atlase, infekcijas kontroles ievērošana (tikai pamata lietas - cimdi, maska, aizsargbrilles - to pareiza lietošana), pacienta (mulāžas) pozicionēšana pret ārstu (studentu). Mutiskajā daļā vispārēja teorētisko zināšanu pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: Definēs kariesa un kavitāšu klasifikācijas; Nosauks un aprakstīs kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus; Nosauks plombējamos materiālus, to iedalījumu, īpašības un lietošanas indikācijas; Atpazīs un nosauks izmantojamos instrumentus un urbuļus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: Izveidot kavitātes simulatora augšžokļa un apakšžokļa zobos; Atlasīt un pareizi izmantot nepieciešamo plombējamo materiālu; Saplombēt izveidotās kavitātes ar adekvātu plombējamo materiālu, pielietojot materiālam atbilstošu manipulāciju secību.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes kariesa ārstēšanai pacientiem klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L. Baum, R. W. Phillips, M. R. Lund. Textbook of Operative Dentistry. W. B. Saunders Company, 1985, 1995, 1999.
2J. B. Summitt, J. W. Robbins, R. S. Schwartz „Fundamentals of Operative Dentistry.” Quintessence Publishing Co. 2006.
3Richard van Noort “Introduction to Dental Materials” – Mosby, 1994.
Papildus literatūra
1W. J. O’Brien „Dental Materials and their Selection”, Quintessence Publishing Co. 2002.
Citi informācijas avoti
1Internetā pieejamās zinātniskās datu bāzes.