Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gundega Jākobsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ORK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gundega Jākobsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortodontijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gundega Jākobsone
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, ortodonkatatrsu[pnkts]lv, ortodonkatatrsu[pnkts]lv, +371 67815279
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas27
Kopā kontaktstundas31
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē, ortodontsikās diagnostikas pamatmetodes.
Mērķis:
Ir nodrošināt zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas pamatprincipiem un ārstēšanas metodēm, noteikt ārstēšanas nepieciešamību un nozīmēšanu pie ortodonta. Iemācīt būt par pilnvērtīgu dalībnieku interdisciplinārā komandā, kurā ir viens no speciālistiem ir ortodontists.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sejas un žokļu šķeltņu pacientu aprūpes pamatprincipi. Ortodonta loma pacientu ar sejas šķeltnēm aprūpē.Nodarbības1.00auditorija
2Zobu pārvietošanās veidi ortodontisko spēku ietekmē, Atsķirības starp dažādām aparatūrām iespējamo pārvietojumu diapazonā. Fiksētās (neizņemamās) ortodontiskās aparatūras. Galvenās komponentes un darbības veids.Nodarbības1.00auditorija
3Ortodontiskās ārstēšanas blakus parādības. Atgriezeniski un neatgriezeniski bojājumi.Nodarbības1.00auditorija
4Neatliekamās situācijas ortodontijas praksē - pirmā palīdzība aparatūru bojājumu gadījumā. Darbs ar modeļiem.Nodarbības1.00auditorija
5Ortodontija pieaugušajiem pacientiem. Atšķirības starp pieaugušo un pusaudžu ortodontisko ārstēšanu. Ārstēšanas mērķi, ārstējot piaugušos pacientus.Nodarbības1.00auditorija
6Ortodontiskās ārstēšanas interdisciplinārie aspekti. Periodontālā ārstēšana pirms, ārstēšanas laikā un pēc pieaugušo pacientu zobu pārvietošanas. Patoloģiskās zobu pārvietošanās un tās ortodontiska ārstēšana. Zobu traumu ortodontiskā aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
7Recidīvs un retensija. Recidīva koncepcija ortodontijā un ortognātiskajā ķirurģijā, faktori, kuri ietekmē recidīvu, novecošanas ietekme uz recidīvu.Nodarbības1.00auditorija
8IESKAITE. Akumulētā eksāmena 2. daļa: klīnisko gadījumu analīze. Atgriezeniskā saite par klīnisko gadījumu analīzi.Nodarbības2.00auditorija
9Zobu aizvietošana augošiem indivīdiem.Lekcijas1.00auditorija
10Zobu pārvietošana ar ortodontiskajām aparatūrām: indikācijas un biomehāniskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs periodiskās literatūras un klīnisko gadījumu prezentācijas sagatavošanai, semināru teorētiskā materiāla apgūšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktiskajās nodarbībās un semināros – kvalitatīva teorētiskā materiāla mutiska atbilde, kvalitatīvas atbildes uz īsiem kontroldarba jautājumiem, aktīva līdzdalība klīnisko gadījumu analīzē, kvalitatīva klīnisko gadījumu prezentācija, kvalitatīva periodiskās literatūras prezentācija, semināra tēmas mutisko atbilžu kvalitāte. V studiju gada 2.semestra noslēgumā IESKAITE UN VP akumulētā eksāmena 2 daļa: klīniskā gadījuma analīze. Sesijas laikā Ortodontijas kursā iegūtās zināšanas tiek pārbaudītas Valsts pārbaudījumā ar 15% no daudzatbilžu jautājumiem rakstiskajā eksāmenā un 1 īso jautājumu par ortodontiskās ārstēšanas interdisciplināriem aspektiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:būs nepieciešamās zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas interdisciplinārajiem principiem; būs nepieciešamās vispārējās zināšanas par ortodontijā izmantojamām mehāniskām un funkcionālām aparatūrām; būs zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas jatrogēnajiem faktoriem; būs nepieciešamās zināšanas lai sniegtu palīdzību zobu traumu gadījumos; būs nepieciešamās zināšanas par ārstēšanas rezultātu retensiju un recidīviem.
Prasmes:Pratīs pamatoti informēt pacientu vai pacienta vecākus par ortodontijas un ar to saistītām problēmām; pratīs risināt neatliekamās situācijas ortodontijā.
Kompetences:Pabeidzot kursu, studenti pratīs pareizi rīkoties visu veidu ortodontiskajos neatliekamajos gadījumos, ieskaitot nosūtīšanu pie speciālista, ja nepieciešams; spēs atbalstīt ortodontu ortodontsikās ārstēšanas laikā, motivējot pacientu un palīdzot nodrošināt mutes higiēnu, kā arī palīdzēt nodrošināt noturēšanas procesu pēc ortodontiskās ārstēšanas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mitchell L. An introduction to orthodontics. 3rd edition, 2007.
2Materiāli e-studijās.
Papildus literatūra
1Proffit WR. Contemporary Orthodontics. 4th edition, 2007.
2McNamara JA, Brudon WL. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics, 2001.
3English J, Akyalcin S, Peltomaki T, Litschel K. Orthodontic Review; 2nd Edition; Mosby’s, 2014
Citi informācijas avoti
1Jaunākā periodiskā literatūra:
2Seminars in Orthodontics
3Journal of Craniofacial Research
4American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
5www.sciencedirect.com