Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mikrobioloģija, vides veselība, infekcijas slimības un epidemioloģija, pārtikas nekaitīguma sistēmas, pārtika un uzturs.
Mērķis:
Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas jomas speciālistiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pārtikas aprites un uzraudzības politika Latvijā: pārtikas aprites valsts uzraudzība.Nodarbības1.00mācību izbraukums
2Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzdevumi un mērķi. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) struktūra un funkcijas.Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Pārtikas aprites valsts uzraudzības programma: likumdošanas prasības pārtikas apritēNodarbības1.00mācību izbraukums
4Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) procedūras, instrukcijas, rīkojumi. Pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles programma.Nodarbības1.00mācību izbraukums
5Studenta praktiskā dalība pārtikas uzņēmumu pārbaudēs: -uzraudzības monitoringa pasākumi (pārbaužu veikšana un dokumentēšana, HACCP/ paškontroles dokumentācijas izvērtēšana, līdzdalība laboratorisko izmeklējumu veikšanā); -prasmju apguve apsekojumu protokolu ievadīšanā PVD datu bāzē.Nodarbības6.00mācību izbraukums
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus. Prakses laikā students regulāri ierakstīta prakses atskaitē izpildītos darbus. Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz izskatīšanai prakses vadītājam. Sagatavo prezentāciju prakses aizstāvēšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās un aktivitāte prakses laikā. Prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme. Prakses aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās par pārtikas aprites un uzraudzības politiku Latvijā: pārtikas aprites valsts uzraudzību; Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzdevumiem un mērķiem; Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) struktūru un funkcijas.
Prasmes:Studenta praktiskā dalība pārtikas uzņēmumu pārbaudēs: pārtikas uzraudzības monitoringa pasākumi (pārbaužu veikšana un dokumentēšana, HACCP/ paškontroles dokumentācijas izvērtēšana, līdzdalība laboratorisko izmeklējumu veikšanā); Prasmes protokolu ievadīšanā PVD datu bāzē.
Kompetences:Spēs izskaidrot Pārtikas aprites valsts uzraudzības programmu: likumdošanas prasības pārtikas apritē; Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) procedūras, instrukcijas, rīkojumus. Spēs interpretēt iegūtos rezultātus un izveidot nepieciešamās rekomendācijas pārtikas aprites un uzraudzības jomā.
Bibliogrāfija