Pārlekt uz galveno saturu

Multidisciplināra RSU struktūrvienība, kas izglīto, veic pētniecisku, kā arī konsultatīvu un ekspertīzes darbību sabiedrības veselības un epidemioloģijas jomās. Katedra piedalās visu ar veselības jautājumiem saistīto RSU fakultāšu izglītības procesa nodrošināšanā bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās. 

Mērķis un pamatuzdevumi

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas izglītības nodrošināšanu sabiedrības veselības, medicīnas un citu nozaru specialitātēs, ko realizē RSU.

Pamatuzdevumi

 • Īstenot mācību un metodisko darbu sabiedrības veselībā, epidemioloģijā, veselības veicināšanā, slimību profilaksē, veselības aprūpes organizācijā un ekonomikā, uzņēmējdarbībā un tiesību pamatos: 
  • izstrādājot un īstenojot atbilstošo studiju kursu saturu un metodiku;
  • īstenojot un attīstot mācību prakses iespējas.
 • Vadīt studentu pētnieciskos, bakalaura, maģistra un doktora darbus katedras zinātniskās un pētnieciskās darbības virzienos
 • Veicināt sabiedrības veselības un epidemioloģijas jomu darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu
 • Veikt pētniecisko un zinātniski konsultatīvo darbību atbilstošajā jomā
 • Attīstīt starptautisko un vietējo sadarbību ar darba devējiem, augstskolām, nevalstiskajām organizācijām un citiem partneriem

Pētniecība

Izglītības un pētniecības virzieni
 • Vispārējie veselības un sabiedrības veselības jautājumi
 • Epidemioloģija
 • Globālā veselība un globālās problēmas sabiedrības veselībā
 • Demogrāfija
 • Profilakse, veselības veicināšana un izglītība (politika un prakse)
 • Seksuālā veselība un izglītība
 • Infekciju slimības, infekciju pārraudzība un kontrole veselības aprūpē
 • Veselības sistēmu vērtības, politika, uzbūve un analīze
 • Veselības aprūpes organizācija un vadība
 • Ievads ekonomikā, ekonomikas pamati, veselības aprūpes ekonomika
 • Uzņēmējdarbība, uzņēmuma dibināšana, vadīšana, ietverot grāmatvedību un finanšu uzskaiti
 • Tiesību pamati, medicīnas tiesības, vides veselības likumdošana, profesionālās darbības tiesiskie pamati
 • Starpkultūru komunikācija un sabiedriskās attiecības
 • Kvalitātes un projektu vadība, lietvedība
 • Socioloģija un sociālā medicīna
 • Pētniecības pamati, zinātniskās darbības metodoloģija, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes, reģistru izmantošana pētniecībā 
Zinātniskās darbības virzieni
 • Hronisko (neinfekciju) slimību epidemioloģiskie pētījumi, īpaši uzsverot pētniecību cukura diabēta jomā
 • Infekciju slimību epidemioloģiskie un profilakses  pētījumi, uzsverot HIV infekcijas problēmas
 • Onkoloģisko slimību epidemioloģiskie pētījumi
 • Psihiskās veselības epidemioloģisko un  sabiedrības veselības aspektu pētījumi
 • Negadījumu epidemioloģiskie un profilakses pētījumi
 • Latvijas iedzīvotāju vispārējās veselības un veselības paradumu aptaujas un analīze
 • Vardarbības izpēte sabiedrības veselības kontekstā
 • Veselības aprūpes finansēšanas modeļu izvērtējumi
 • Veselības politikas novērtējuma pētījumi
 • Veselības dienestu efektivitātes pētījumi
 • Veselības aprūpes cilvēkresursu pētījumi
 • Veselībpratības izglītības procesi

Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā

Katedras studiju kursu realizācijā sadarbojamies gan ar citu RSU struktūrvienību docētājiem un speciālistiem, gan ar ārštata docētājiem Dr. habil. med. Māri Baltiņu, Dr. sc. administr. Ausmu Golubevu, Mg. biol. Solvitu Melni, Mg. iur. Rinaldu Muciņu, Mg. art Dainu Volkinšteini, Dr. med. Irisu Zīli, Dr. sc. ing. Anitu Bliju, Mg. sc. sal. Indru Liniņu, Mg. biol. Kristapu Vilku, Dr. biol. Ilutu Dauškani, MPH Valtu Ābolu un citiem.

Ārvalstu organizācijas

Starptautiskās organizācijas

 • Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs
 • Eiropas Sabiedrības veselības skopu asociācija (ASPHER)
 • Eiropas Sabiedrības veselības asociācija (EUPHA)

Ārvalstu sadarbības organizācijas

 • Somijas Nacionālais veselības un labklājības institūts
 • Igaunijas Nacionālais veselības un klīniskās ekselences institūts
 • Igaunijas Nacionālais veselības attīstības institūts
 • Francijas Nacionālais veselības un medicīnisko pētījumu institūts (INSERM)
 • AIDES (Francija)
 • Beļģijas Tropiskās medicīnas institūts
 • Beļģijas Zinātniskais sabiedrības veselības institūts
Latvijas organizācijas
 • Veselības ministrija
 • Labklājības ministrija
 • Veselības ministrijas Nacionālais veselības dienests
 • Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārais dienests
 • Latvijas Sabiedrības veselības asociācija
 • Latvijas Ārstu biedrība
 • Latvijas Veselības ekonomistu asociācija
 • Latvijas Statistiķu asociācija
 • Latvijas Centrālā statistikas pārvalde
 • Veselības inspekcija
 • Pasaules Veselības organizācijas Latvijas birojs
 • Rīgas dome
 • Pašvaldību savienība
 • Nevalstiskās organizācijas Papardes Zieds, DIA+LOGS, Latvijas Sarkanais krusts, AGIHAS u. c.
Izglītības iestādes
 • Austrumsomijas Universitāte
 • Belfāstas Karalienes universitāte
 • Debrecenas Universitāte
 • Klaipēdas Universitāte
 • Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
 • Londonas Universitātes Londonas Ekonomikas skola
 • Tartu Universitāte