Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Guntars Selga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_008LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guntars Selga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Study course description
Zināšanas:
Vispārējas zināšanas bioloģijā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir apgūt uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodes, ietverot antropometrijas un ķermeņa kompozīcijas novērtēšanu, un izprast to lomu cilvēka augšanas procesā un dzīvības procesu nodrošināšanā visos vecuma posmos. Kursa uzdevums: 1) sniegt zināšanas par uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodēm; to nozīmi uzturvielu, mikronutrientu deficīta agrīnā diagnosticēšanā, kas ļauj savlaicīgi atklāt un novērst malnutrīcijas vai uzturvielu toksicitātes (pārāk liela daudzuma uzņemšanas) risku. 2) apgūt enerģijas līdzsvara nodrošināšanas pamatprincipus un izprast tā izmaiņu nozīmi slimību attīstībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uztura un vielu maiņas novērtēšanas nozīme.Lekcijas1.00auditorija
2Malnutrīcijas novērtēšanas metodes un to nozīme klīniskajā praksē.Lekcijas1.00auditorija
3Uztura monitorings, klīniskie pētījumi uztura jomā.Lekcijas2.00auditorija
4Nutricionālais skrīnings, tā nozīme klīniskajā praksē. Laboratoriskās uztura un vielu maiņas novērtēšanas metodes, to novērtēšanas nepieciešamība un pielietojums paksē.Lekcijas1.00auditorija
5Seminārs - nutricionālais skrīnings, tā nozīme klīniskajā praksē. Laboratoriskās uztura un vielu maiņas novērtēšanas metodes, to novērtēšanas nepieciešamība un pielietojums paksē.Nodarbības1.00auditorija
6Biežāk pielietotās uztura uzņemšanas novērtēšanas metodes.Lekcijas2.00auditorija
7Seminārs - biežāk pielietotās uztura uzņemšanas novērtēšanas metodes.Nodarbības2.00auditorija
8Medicīniska uztura nodrošinājuma izvērtēšana, uztura deficīta diagnostika. Laboratoriskās uztura un vielu maiņas novērtēšanas metodes, to novērtēšanas nepieciešamība un pielietojums.Lekcijas1.00auditorija
9Antropometrijas metodes, ķermeņa kompozīcijas novērtēšana (ĶMI bērniem un pieaugušiem, bioelektriskās pretestības novērtēsanas, u.c. metodes). Enerģijas metabolisms. Enerģētiskais līdzsvars. Uz pierādījumiem balstītu uztura pētījumu analīze.Lekcijas3.00auditorija
10Seminārs - antropometrijas metodes, ķermeņa kompozīcijas novērtēšana (ĶMI bērniem un pieaugušiem, bioelektriskās pretestības novērtēsanas, u.c. metodes). Enerģijas metabolisms. Enerģētiskais līdzsvars. Uz pierādījumiem balstītu uztura pētījumu analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 2 kontroldarbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā (20%), 3 dienu uztura analīze (20%), zinātniskās publikācijas analīze un prezentācija (20%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (40%).
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 2 kontroldarbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā 20%, 3 dienu uztura analīze (20%), zinātniskās publikācijas analīze un prezentācija (20%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:
Prasmes:
Kompetences:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst akadēmiskās kompetences: 1) izpratni par mūsdienīgām uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodēm. 2) izpratni par uztura izvērtēšanas īpatnībām dažādu vecuma grupu cilvēkiem, ietverot ambulatoros un stacionāros pacientus. Profesionālās kompetences: 1) studentiem ir izpratne un iemaņas par profesionālām ar uzturu saistītām izmeklēšanas metodēm. 2) studentiem ir iemaņas uztura un vielmaiņas novērtēšanas metožu pielietošanā un iegūto rezultātu izmantošanā zinātniskos pētījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vishwanath Sardesai. Introduction to Clinical Nutrition, Third Edition, CRC press, 2012. (chapter Nutritional assesment: pages 341. - 350.)
2Selga G. Enterālā ēdināšana. 2009. GSE. 320 lp. (RSU 1 gab.; LUB 1 gab.)
3Z. Zariņš, L. Neimane. Uztura mācība. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 2009. 464 lpp. (LUB 11 gab.)
4Handbook of nutrition and food. Berdanier C.D (Eds.). Part 5. Human Nutritional Status Assessment pp. 339-800. CRC Press, 2002
Papildus literatūra
11.Clinical Nutrition. Journal of European Society of clinical nutrition.
22.NUTRITION. The international journal of applied and basic nutritional sciences.
33.Nutrition & Metabolism http://www.nutritionandmetabolism.com/
44.Nutrition Journal http://www.nutritionj.com/
55.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity http://www.ijbnpa.org/
66.Journal of the International Society of Sports Nutrition http://www.jissn.com/
Citi informācijas avoti
11. Clinical Nutrition. Journal of European Society of clinical nutrition.
22. NUTRITION. The international journal of applied and basic nutritional sciences.