Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dzintra Vecbaštika
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Dot pamatzināšanas par veselības aprūpes organizācijas principiem, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbībā attiecībās ar kolēģiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem un radiniekiem. Radīt priekšstatu par izvēlētās profesijas vietu un lomu veselības aprūpē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zinās starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika; galvenos starptautiskos un Latvijas veselības politikas dokumentus. Zinās par veselības aprūpes, sociālās palīdzības un izglītības sistēmu organizāciju un finansēšanu, rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanas modeļiem un valsts un privāto (klienta) atbildību šajā jomā.

Prasmes

Pratīs orientēties Latvijas valsts veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā. Lietos interneta datu bāzes un bibliotēkas krājumus, identificēs pacienta ar veselības stāvokli saistītās problēmas, būs iemaņas lasīt medicīnisko literatūru savā profesijā.

Kompetences

Spēs plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi vai komandā. Spēs ievērot ārstniecības jomas normatīvo aktu prasības. Spēs profesionāli organizēt savu darbību atbilstoši profesijas standartam.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDzintra Vecbaštika