Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Anda Rožukalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_196LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Apgūti kursi: "Ievads žurnālistikā", "Ziņu žurnālistika".
Mērķis:
Kursa ietvaros studentiem ir jāapgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par informācijas vākšanas metodēm un žanriem žurnālistikā, kā arī tiks veidota un trenēta prasme zināšanas izmantot žurnālistikas tekstu, audio un video darbu veidošanā. Lai veicinātu izpratni par žurnālistikas kā profesijas veidošanos un attīstību Latvijā, mācību gaitā tiks analizētas dažādu žurnālistikas skolu un dažādu mediju žanri, tādējādi apgūstot analītiski kritisku pieeju. Studenti vērtēs ne vien savu un kolēģu patstāvīgos darbus, bet arī piemērus no Latvijas preses prakses.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Žanru sistēma medijos. Žanru izmantojums žurnālistikā. Žanru funkcijas. Intervija.Lectures1.00auditorija
2Intervija kā žurnālistikas žanrs un kā metode. Interviju tipi. Intervijas izmantošana dažādos žurnālistikas žanros un atšķirīgos medijos. Interviju ideju apspriešana. Intervēšanas raksturīgākās problēmas un to pārvarēšanas iespējas. Profesionālā ētika un interviju situācijas. Jautājumu veidi.Lectures1.00auditorija
3Apraksts, tā vieta un loma žurnālistikas žanru sistēmā. Aprakstu tipi.Lectures1.00auditorija
4Apraksta līdu veidošana. Apraksta struktūra. Temata un tā fokusa atrašana žurnālistikā. Virsrakstu veidošana, virsrakstu tipi. Virsrakstu rakstīšanas paņēmieni.Lectures1.00auditorija
5Kritiskā domāšana un žurnālistika. Argumentācija žurnālistikā, argumentācija žurnālistu komentāros. Žanru un pieeju transformācija interneta medijos.Lectures1.00auditorija
6Komentārs un redakcijas sleja. Komentāru tipi. Komentāru funkcijas. Komentāru rakstīšanas posmi, komentāru struktūra. Analītiskais raksts.Lectures1.00auditorija
7Sagatavošanās preses konferencei, preses brīfingam (2 lpp.)Classes1.00auditorija
8Faktu un viedokļu intervija (5000 – 8000 zīmes).Classes1.00auditorija
9Apraksta nr. 1. rakstīšana.Classes1.00auditorija
10Apraksta nr. 2. rakstīšana.Classes1.00auditorija
11Komentāra sagatavošana.Classes1.00auditorija
12Komentāra teksta rakstīšana, tā veidošana video formātā Studentu medija rubrikai „Man ir, ko teikt”.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Faktu un viedokļu intervija (5000 – 8000 zīmes). Uzdevums: patstāvīgi sagatavot pilnvērtīgu faktu un viedokļu interviju, prezentēt to seminārā. (Intervija obligāti jāsagatavo studenta medija vajadzībām un jāiesniedz publicēšanai studentu medija vadītājam). 2. Komentāra teksta rakstīšana, tā veidošana video formātā (Studentu medija rubrikai „Man ir, ko teikt”). Komentārs teksta, video un audio formātā. (Komentārs obligāti jāsagatavo studenta medija vajadzībām un jāiesniedz publicēšanai studentu medija vadītājam). 3. Atbilstoši lekcijās apspriestajam teorētiskajam materiālam, studentam patstāvīgi jāveido personības apraksts (5000 – 7000 zīmes) un tā veidošanas problēmas jāapspriež seminārā. Semināra laikā tiks veidoti 3 dažādi apraksta līdi un virsraksti, notiks to analīze. (Apraksts obligāti jāsagatavo studenta medija vajadzībām un jāiesniedz publicēšanai studentu medija vadītājam.) Aprakstu var veidot video vai audio formātā kā sižetu. Katram aprakstam jāpievieno tā pieteikums sociālajos medijos. 4. Atbilstoši lekcijās apspriestajam teorētiskajam materiālam, studentam patstāvīgi jāveido vēstures, biznesa, sezonālo svētku, zinātnes, praktiskais vai problēmapraksts (3000 – 5000 zīmes) un tā veidošanas problēmas jāapspriež seminārā. Semināra laikā tiks veidoti 3 dažādi apraksta līdi un virsraksti, notiks to analīze. Apraksta veidošanā jāizmanto vismaz 3 – 5 oriģināli avoti, nedrīkst izmantot citu mediju saturu. (Apraksts obligāti jāsagatavo studenta medija vajadzībām un jāiesniedz publicēšanai studentu medija vadītājam). Aprakstu var veidot video formātā kā sižetu. Katram aprakstam jāpievieno tā pieteikums sociālajos medijos. 5. Sagatavošanās preses konferencei, preses brīfingam (2 lpp.). Uzdevums: Sagatavot un prezentēt pirms preses konferences apgūto informāciju un sagatavotos jautājumus. Pamatot savu izvēli un tālāk iegūtās informācijas izmantojumu publikācijā konkrētā medijā. 6. Atbilstoši lekcijās apspriestajam teorētiskajam materiālam, studentam patstāvīgi jāizplāno 3 dažādas komentāru idejas (1000 zīmes) konkrēta medija formātam (ideja, tās aktualitāte, fokuss, auditorija, nepieciešamā informācija, argumenti, aizstāvētais viedoklis, tā pamatojums).
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte semināros – 15%. Rakstiem piedāvāto ideju kvalitāte – 15%. Dažādu žanru darbu kvalitāte un iesniegšana paredzētajā termiņā – 70%. Darba vērtējums ir atkarīgs no šādiem faktoriem: • Izpildītā uzdevuma kvalitātes, oriģinalitātes un atbilstības semināra tematam; praktiskajiem darbiem nedrīkst izmantot prakses laikā savāktos materiālus, intervijas ar radiniekiem, tuviem paziņām vai ģimenes locekļiem. • Darba semināros un profesionālās attieksmes pret praktiskajiem uzdevumiem. • Darba iesniegšanas atbilstības noteiktajiem termiņiem un atbildības uzdevuma veikšanas procesā; bez attaisnojoša iemesla novēloti iesniegtie darbi netiks vērtēti un tiks uzskatīti par neieskaitītiem. • Darba iesniegšanas studentu medijā. Studentu medija redakcijā neiesniegtie darbi netiks ieskaitīti! • Radošo darbu iesniegšanas atbilstošā termiņā – katra semināra datumā!
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Par žurnālistikas žanru attīstību. Par žurnālistikas žanru īpašībām, veidiem, formātiem. Par žurnālistikas žanru transformāciju. Par kritisko domāšanu žurnālistikā. Par starpžanru formātiem.
Prasmes:Prasme veidot dažāda tipa intervijas. Prasme veidot dažāda tipa aprakstus. Prasme veidot analītiskus un komentējošus žanru materiālus žurnālistikā. Prasme pielāgot katra žanra darbu konkrēta medija formātiem. Prasme strukturēt informāciju: virsrakstus, līdus un citus katra žanra darbu raksturojošus elementus.
Kompetences:Atpazīt informācijas raksturu un sakārtot to atbilstošā žanrā. Izvērtēt katra žanra kvalitātes kritērijus savā un citu mediju sniegumā. Novērtēt dažādu žanru profesionālās ētikas problēmas un prasības. Veidot konkrēta žanra darbus specifiskiem mediju formātiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce