Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
4 budžeta vietas5 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši pediatrijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pediatrijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Raksturot bērna veselības un slimību epidemioloģiju
 • Saprast bērnu somātisko, sociālo, psiholoģisko un intelektuālo attīstību kā arī iedzimto un iegūto traucējumu un slimību etioloģiju, patoģenēzi, patofizioloģiju, simptomatoloģiju
 • Pieņemt lēmumus par bērna veselības traucējumu un slimību diagnostiku, diferenciālo diagnozi, terapiju un prevenciju, bērnu rehabilitāciju, ēdināšanu
 • Saprast pediatrijas apkšspecialitāšu pamatus, kā arī citu ar pediatriju saistītu specialitāšu iespējas

Prasmes

 • Sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību bērniem akūtu un hronisku slimību gadījumos, veicot slimību diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un profilaksi atbilstoši primāram un sekundāram veselības aprūpes līmenim, kā arī veicināt bērnu veselību, harmonisku attīstību un interešu aizstāvību
 • Sniegt konsultācijas pacientiem, viņu piederīgajiem un citām ārstniecības personām; aktīvi piedalās bērnu slimību prevencijas, sabiedrības profilakses, sabiedrības veselības, nesertificētu ārstu un medicīnas studentu izglītības darbā, kā arī ar bērnu veselību saistītos pētījumos
 • Iejūtīgi veidot profesionālas attiecības ar pacientiem un viņu aprūpētājiem, kolēģiem, ņemot vērā kulturālās un etniskās īpatnības, bērnu tiesības, ētiskos, profesionālā noslēpuma un konfidencialitātes principus
 • Izvairīties no liekiem izmeklējumiem, nepamatotas ārstēšanas un nevajadzīgas bērna hospitalizācijas; strādā komandā, sadarbojoties ar vecāku un citām sabiedrības grupām; prot veikt specialitātes nolikumā paredzētās manipulācijas

Kompetence

Pediatra kompetenci var raksturot ar trīs zināšanu un prasmju līmeņiem

Pirmais līmenis

Zināšanas atbilst vispārējam priekšstatam par problēmu, kas ļauj ārstam orientēties, lasot literatūru vai saskaroties klīniskajā praksē, kā arī mērķtiecīgi meklēt nepieciešamo papildu informāciju, nosūtīt pacientu nepieciešamības gadījumā pie speciālista

Otrais līmenis

Zināšanas par doto problēmu ir pietiekamas, lai izprastu tās būtību, to diagnosticētu un nepieciešamības gadījumā sniegtu neatliekamo palīdzību, nosūtītu pie speciālista, kā arī speciālista vadībā realizētu diagnostikas, ārstēšanas un profilakses pasākumus

Trešais līmenis

Zināšanas ārstam ļauj tikt galā ar doto problēmu patstāvīgi


Būtiskās kompetences 

 • Konsultēt pacientus un ģimenes
 • Novērtēt klīniskās izpausmes
 • Noteikt izmeklēšanu, diagnozi un vienoties par ārstēšanas plānu
 • Nekavējoties nodrošināt aprūpi bērnam ārkārtas situācijās, tai skaitā pirmo palīdzību un reanimāciju
 • Noteikt, kādam jābūt uzturam, zālēm u. c.
 • Efektīvi sazināties pediatrijas kontekstā
 • Ievērot ētikas un juridiskos principus pediatrijas praksē 
 • Novērtēt pacienta slimības psiholoģiskos un sociālos aspektus
 • Piemērot uz pierādījumiem balstītas medicīnas zināšanas, principus, prasmes
 • Izmantot informāciju un informācijas tehnoloģijas efektīvi pediatrijas kontekstā
 • Lietot zinātniskās metodes un zināšanas praksē un pētījumos
 • Veicināt indivīda un iedzīvotāju veselību
 • Efektīvi darboties veselības aprūpes sistēmā
 • Veikt savu darbu profesionāli
 • Veikt pediatra eksperta funkcijas

Pārbaudījuma veids

Rezidentam jāapgūst studiju programma pilnā apjomā: visu praktisko studiju kursu izpilde, teorētisko mācību apmeklējums ne mazāks kā 80 %, dežūras ne mazāk kā 48 stundas mēnesī, sekmīgi nokārtoti moduļu pārbaudījumi, kuros vērtē rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas.

Valsts pārbaudījumā notiek rezidenta teorētisko zināšanu pārbaude, rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai, un iesniedz komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto.