Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai psihoterapeita specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrēs padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, un psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas specialitātē tās atbildīs specialitātes sertifikācijas prasībām un jaunākajām atziņām un atklājumiem zinātnē un profesionālajā jomā, kas nodrošinās pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

  • Strādāt psihisko traucējumu, psihosomatisko traucējumu un slimību klīnikā, personības traucējumu klīnikā, īstenojot biopsihosociālo modeli
  • Veikt atbilstošas diagnostiskas, psihiskā stāvokļa izvērtēšanas, diferenciāldiagnostiskas un ārstēšanas procedūras

Kompetence

  • Piemērto iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmi ārstnieciskajam darbam klīnikā, pētnieciskajā darbā, sabiedrību izglītojošajā darbā medijos
  • Izprast komandas (grupas) darbu, tās funkcionēšanu, psihodinamiku, krīzes situācijām, to risināšanu
  • Vadīt multidisciplināras komandas darbu, piedalīties tajā, veikt ārstu un ārstniecības atbalsta personu supervīzijas

Pārbaudījuma veids

Teorētisko zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums ar zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanu. Supervīzijas darbam ar pacientu.