Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Īpašuma tiesības ir vienas no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām, taču īpašuma tiesības, ievērojot visas sabiedrības vai kāda individuālās intereses, var tikt aprobežotas. Viens no īpašuma tiesību aprobežojumiem ir ceļa servitūts (tiesības lietot cita īpašumu), kad viena nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības tiek aprobežotas citas personas vai citai personai piederoša nekustamā īpašuma labā.

Promocijas darbs veltīts ceļa servitūta izpētei no pirmsākumiem līdz mūsdienām, atklājot to īpatnības seno romiešu pirmavotos un tā atspoguļojumu Civillikumā, aplūkojot pakāpenisku tā attīstību dažādos laika posmos.

Ceļa servitūta vēsture skatīta caur valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieku tiesību īstenošanas, samērīguma nodrošināšanas un interešu aizsardzības veidojošo prizmu, atklājot nekustamo īpašumu īpašnieku intereses ietekmējošos ārējos tiesiskos un praktiskos apstākļus, piemēram, valstī pastāvošo tiesisko sistēmu, nozarē pieņemtos valdības lēmumus, ceļa servitūtu ietekmējošos grozījumus materiālajās un procesuālajās tiesību normās, tiesu prakses atziņas un to ietekmi uz problēmām, kas saistītas ar ceļa servitūtiem, risināšanu un īpašnieku tiesisko interešu aizsardzību servitūtu lietās.

Pētījumā īpaša uzmanība veltīta ceļa servitūtu nodibināšanas un izbeigšanas reglamentējošo tiesību normu praktiskās piemērošanas izpētei un analīzei. 

Jolantas Dinsbergas promocijas darba Ceļa servitūta tiesiskā regulējuma ģenēze: valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieku interešu tiesiskie un praktiskie aspekti aizstāvēšana notiks 2023. gada 6. decembrī. Plašāka informācija