Pārlekt uz galveno saturu
Akadēmiskā personāla atlase

NAP_ESF.png

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās projektam Nr. 8.2.2.0/18/A/013 Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana.

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijā ar vīziju kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Projekta mērķis: stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot apmācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildus kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris.

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 6 mēneši projekta laikā un 6 mēneši pēc projekta īstenošanas beigām. Atalgojums tiks noteikts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes 23.01.2018. Senāta sēdē apstiprināto Nolikumu par viesdocētāju piesaistes kārtību Rīgas Stradiņa universitātē (protokols Nr. 2-1/23.01.18).

Nodarbinātības joma: studiju virziena Veselības aprūpe maģistra studiju programma Veselības vadība. 1) Rudens skolas Ekonomiskā modelēšana kursu materiālu sagatavošana, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana (30 akadēmiskās stundas); 2) Maģistra studiju programmas Veselības vadība studiju kursu tālmācības satura veidošana (vismaz 24 akadēmiskās stundas); 3) Maģistra studiju programmas Veselības vadība studiju kursu satura attīstīšana (vismaz 48 akadēmiskās stundas); 4) Lekciju un nodarbību vadīšana studiju kursā Veselības ekonomika (36 akadēmiskās stundas).

Prasības

 1. Darba pieredze akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu (vēlams, ES valstu) augstskolām iepriekšējo 5 gadu laikā
 2. Doktora zinātniskais grāds ekonomikas, uzņēmējdarbības vai vadībzinību zinātņu nozarē
 3. Praktiskā vai pētnieciskā darba pieredze veselības ekonomikas un vadības jomā
 4. Autors(-e) monogrāfijām un zinātniskiem rakstiem, tostarp vismaz trijos citējamos izdevumos
 5. Dalība vismaz divās starptautiskās konferencēs ar ziņojumu vai prezentāciju
 6. Pieredze mācību materiālu izstrādē un mācību satura pilnveidē, tajā skaitā tālmācības studiju kursu pilnveidē
 7. Teicamas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī) saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī vēlamas citu svešvalodu zināšanas un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā
 8. Labas digitālās prasmes saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī zināšanas par jaunajām tehnoloģijām mācību procesa organizēšanā
 9. Līdera dotības

Iesniedzamie dokumenti

 1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1)
 2. Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formātā)
 3. Diploma par doktora zinātniskā grāda iegūšanu kopija
 4. Iepriekšējo piecu gadu publikāciju saraksts
Darba alga: no 1175 EUR (bruto) mēnesī

Pieteikumu, norādot amatu, lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, LV-1007 līdz 5. maijam.