Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

Projekta/līguma nr.
8.2.2.0/18/A/013
Projekta finansējums
563 467,56 EUR, no kurām 478 947,43 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 84 520,13 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2019. - 31.12.2022.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot mācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildu kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Apraksts

 Projekta mērķa sasniegšanai RSU ir izstrādāts Akadēmiskā personālas attīstības pasākumu plāns, kurā  apkopota esošā situācija un aprakstītas projektā plānotās darbības, kuras ir sekojošas: 

 • doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā,
 • ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, stažējoties pie komersanta,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide-  profesionālās angļu valodas mācības,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide- specializētas mācības -  jauno docētāju skola un sadarbības kompetence ar industriju attīstīšana.

Projektu plānots realizēt divos lielākajos RSU studiju virzienos “Veselības aprūpe” un “Tiesību zinātnes”.

 Projekta aktivitātes

N.p.k.

Projekta darbība*

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā

Doktorantu skaits, kas iesaistīti darbā RSU

6

doktoranti

2.

Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem

Ārvalstu akadēmiskā personāla skaits, kas iesaistīti darbā RSU

9

viesdocētāji

3.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide stažējoties pie komersanta

Akadēmiskais personāls, kas stažējies pie LV komersanta

13

akadēmiskais personāls

4.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības

Akadēmiskais personāls, kas uzlabojis angļu valodas zināšanu līmeni

36

akadēmiskais personāls

5.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju

Atbilstoši 5.1. un 5.2. noteiktajam

 

 

5.1.

Jauno docētāju skola

Apmācīti jaunie docētāji

80

akadēmiskais personāls

5.2.

Sadarbības kompetence ar industriju veidošana

Apmācīti docētāji sadarbībai ar komersantiem

13

akadēmiskais personāls

6.

Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana

Nodrošināta projektu vadība atbilstoši projekta iesnieguma 2.sadaļā - Projekta īstenošana noteiktajam. Projekta vadība tiks nodrošināta visu projekta realizācija laiku - 48 mēnešus.

48

mēneši

7.

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana

Nodrošināta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana atbilstoši ES fondu 2014 – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajām minimālajām prasībām.

48

Mēneši

Projekta aktualitātes

 • 16.06.2021. noslēdzās angļu valodas apmācību cikls  "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības". Kopumā mācībās piedalījās un zināšanas pilnveidoja 36 akadēmiskā personāla pārstāvji.  

 • 11.08.2021. doktorantam Rūdolfam Cešeiko piešķirts zinātnes doktora grāds Veselības un sporta zinātnē par promocijas darbu “Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas terapijas laikā”.

 • 31.08.2021. atsākās mācības trešajā Jauno docētāju skolas mācību ciklā.

Paveiktais līdz 31.12.2018. 
 • 2018.gada 29.septembrī noslēgts darba līgums ar viesprofesori Katharina Margareta Stibrant-Sunnerhagen no Zviedrijas

Š.g. 3.decembrī projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”, Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros ir izsludināts iepirkums “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšana uzņēmumos”

Iepirkums ir sadalīts 13 daļās:

 • 1.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Zāļu formu tehnoloģija - 1;
 • 2.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Zāļu formu tehnoloģija - 2;
 • 3.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Farmācijas ķīmija;
 • 4.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Fitofarmācija”;
 • 5.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Rehabilitācija - 1”;
 • 6.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Rehabilitācija - 2”;
 • 7.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Civiltiesības”;
 • 8.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Krimināltiesības”;
 • 9.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Kibertiesības”;
 • 10.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Starptautiskās tiesības -1”;
 • 11.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Starptautiskās tiesības -2”;
 • 12.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Medicīnas tiesības - 1”.
 • 13.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Medicīnas tiesības - 2”.
Paveiktais līdz 31.03.2019. 
 • 2019.gada sākumā noslēgti darba līgums ar viesprofesori prof. Anne Mari Juppo (Farmācijas fakultātē)
 • veikta akadēmiskā personāla atlase stažēšanās pasākumiem
 • 06.03.2019. notika pirmā ievadnodarbība par kompetences pilnveidi sadarbībai ar industriju
 • uzsākta akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem, desmit RSU akadēmiskā personāla pārstāvji pilnveido kompetenci 11 Latvijas uzņēmumos
Paveiktais līdz 30.06.2019.

Šī gada 30. maijā tika atklāta Rīgas Stradiņa universitātes Jauno docētāju skola (JDS):

https://www.rsu.lv/aktualitates/atklata-rsu-jauno-docetaju-skola 
https://www.rsu.lv/aktualitates/rigas-stradina-universitate-starte-jauno-docetaju-skola

Paveiktais līdz 30.09.2019.

Publicēta ziņa par Jauno docētāju skolu - 04.09.2019.

Pozitīvas atsauksmes par Jauno docētāju skolu izskan no Kanādas līdz pat Austrālijai

Publicēta ziņa par Juridiskās fakultātes prodekāna Jānis Grasis stažēšanos - 09.09.2019.

Juridiskās fakultātes prodekāns Jānis Grasis apzina starptautisko gaisa tiesību praktiskās piemērošanas problēmas

Jauno docētāju skolas mācības Latvijas Nacionālā bibliotēkā

Š.g. 10. septembrī Jauno docētāju skolas ietvaros nodarbība "Akadēmiskais godīgums un ētika" notika Latvijas Nacionālā bibliotēkā, uz kuru tika aicināti arī akadēmiskā godīguma eksperti no dažādām institūcijām, lai visi kopīgi risinātu akadēmiskā godīguma pārkāpumu situācijas, ar kurām docētāji sastopas ikdienā savā profesionālajā darbībā. 

20190910_163211.jpg
20190910_173509.jpg

Paveiktais līdz 31.12.2019.

2019. gada nogalē noslēdzas viens no Jauno docētāju skolas (JDS) mācību cikliem  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju apguvei un pilnveidei. Mācību ciklā docētājiem tika nodrošināta iespēja apgūt IKT jēgpilnas integrēšanas studiju procesā principus un efektīvas e-studiju vides veidošanas nosacījumus. Prasmju apgūšana tika  īstenota divos veidos: organizējot mācīšanās aktivitātes, kas veltītas tikai IKT lietošanas prasmju apgūšanai un stiprinot tās visās JDS nodarbībās. JDS dalībnieki ir guvuši teorētiskas zināšanas par tehnoloģiju attīstības tendencēm, mācīšanas un mācīšanās pieejām un to radītajām iespējām studiju procesa bagātināšanai. Kā arī docētāji praktiski iesaistījās pasaules vadošo universitāšu izstrādāto masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) meklēšanā un reģistrācijas procesā, pētot to struktūru, saturu un meklējot iespējas integrēt tos savos studiju kursos, lai rezultātā veicinātu studējošo sasniedzamo studiju rezultātu pilnvērtīgāku apgūšanu.  Dalībnieki ir aktīvi piedalījušies diskusijās par kognitīvo multimediju mācīšanās teoriju, e-materiālu izmantošanas daudzveidību, apguvuši atgriezeniskās saites nodrošināšanas iespējas izmantojot gan tiešsaistes lietotnes, gan balsošanas pultis. Īpaša uzmanība tika veltīta praktisku prasmju apguvei, kā veicināt studējošo zināšanu un izpratnes novērtēšanu, veidojot interaktīvus testus e-studiju vidē. JDS dalībnieki ir guvuši ieskatu IKT integrēšanas variācijās un e-studiju vides veidošanas iespējās, lai savā profesionālajā darbībās spētu patstāvīgi stiprināt šīs prasmes. 

Nākošajā posmā 20 RSU JDS dalībnieki pilnveidos savas līderības prasmes, lai spētu vadīt studējošos mācīšanas un mācīšanās procesā un iedvesmotu viņus kļūt par jaunajiem nozares ekspertiem.

Paveiktais līdz 31.03.2020.

Pēc nodarbībām astoņu mēnešu garumā 20 dalībnieki piektdien, 24. janvārī, noslēdza mācību ciklu pērn dibinātajā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Jauno docētāju skolā:

https://www.rsu.lv/aktualitates/macibas-nosledzis-pirmais-jauno-docetaju-skolas-sasaukums 

SVARĪGI

2020.gada martā tika uzsākta darbība  "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības", tomēr Ļoti rūpīgi analizējot esošo situāciju ar ārkārtas situāciju valstī, visu pušu argumentus atsevišķi un cēloņsakarībās, ņemot vērā zemāk minētos argumentus, tika pieņemts lēmums par klātienes apmācību pārcelšanu:

 • Lai arī grupas ir nelielas, ir divas grupas B2.2 un B2.1 līmenim, kuras ir saistītas savā starpā ar vienu pasniedzēju  un arī laika ziņā nodarbības seko viena otrai,
 • Grupās ir cilvēki, kuri strādā praktiskajā medicīnā un kuriem ir saskarsme ar pacientiem, kas  ir iespējams riska faktors,
 • Grupās ir cilvēki no daudzām struktūrvienībām,
 • Darbs universitātē tiek organizēts maksimāli attālināti, tāpēc darbinieks, kurš citādi būtu palicis mājās, iespējams izmantos sabiedrisko transportu un dosies uz nodarbību.
Paveiktais līdz 30.06.2020.

2020.gada 21.maijā ar SIA “Nordic Group” noslēgts pakalpojuma līgums  “Mācības Jauno docētāju līderības prasmju pilnveidei”. 
Jaunie docētāji jau š.g. rudenī  uzsāks līderības prasmju pilnveides mācību ciklu, lai sekmētu individuālo izaugsmi, prasmi efektīvi strādāt grupā, identificēt izaicinājumus, konceptuāli saskatīt kopsakarības dažādos līmeņos, atbilstīgi izstrādāt risinājumus un vadīt to īstenošanu studiju procesā, kā arī sadarbojoties ar kolēģiem.
Pagarināts pieteikšanās termiņš Jauno docētāju skolas otrajam ciklam līdz š.g. 25. augustam, kad plānota arī ir pirmā nodarbība, sk. informāciju:  

https://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=7189 

Paveiktais līdz 31.08.2020.

Startē otrais Jauno docētāju skolas sasaukums.
https://www.rsu.lv/aktualitates/starte-otrais-jauno-docetaju-skolas-sasaukums

Paveiktais līdz 30.11.2020.

Izsludināts konkurss  uz vakanto viesdocētāja amata vietu Tiesību zinātnes programmā. Dokumentu iesniegšanas termiņš 30.novembris
RSU - https://www.rsu.lv/aktualitates/izsludinata-arvalstu-akademiska-personala-atlase-projektam-rsu-akademiska-personala-0
https://www.rsu.lv/en/news/vacancy-project-strengthen-capacity-academic-staff-riga-stradins-university-4

Euraxess - https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/570387

Latvijas Vēstnesis - https://www.vestnesis.lv/op/2020/208.AKK1

IZM - https://izm.gov.lv/lv/fondi/es-strukturfondi/2014-2020/es-fondi-augstakajai-izglitibai

Paveiktais līdz 30.12.2020.

Izsludināti konkursi uz lektoru (doktorantu) amatu vietām medicīnas fakultātē
1)    Studiju kursā Neiroloģija
RSU - https://www.rsu.lv/aktualitates/personala-atlase-projektam-rigas-stradina-universitates-akademiska-personala-0
https://www.rsu.lv/en/news/vacancy-project-strengthen-capacity-academic-staff-riga-stradins-university-5

Euraxess - https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/582194

Latvijas Vēstnesis - https://www.vestnesis.lv/op/2020/235.AKK2

IZM - https://www.izm.gov.lv/lv/es-fondi-augstakajai-izglitibai

2)    Studiju kursā Pediatrija
RSU - https://www.rsu.lv/aktualitates/sakusies-personala-atlase-projektam-rigas-stradina-universitates-akademiska-personala 
https://www.rsu.lv/en/news/vacancy-project-strengthen-capacity-academic-staff-riga-stradins-university-6 

Euraxess - https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/583523 

Latvijas Vēstnesis - https://www.vestnesis.lv/op/2020/239.AKK3 

IZM - https://www.izm.gov.lv/lv/es-fondi-augstakajai-izglitibai 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš Neiroloģijā - 30.12.2020.; Pediatrijā- 01.01.2021.
 

Paveiktais līdz 31.03.2021.

16.02.2021. noslēdzies Jauno docētāju skolas 2.cikls 
https://www.facebook.com/PIC.RSU/?view_public_for=101665838… 

Paveiktais līdz 30.06.2021.

25.05.2021. sācies trešais Jauno docētāju skolas mācību cikls:

https://www.facebook.com/PIC.RSU/posts/336745297872254?__tn…

https://www.rsu.lv/aktualitates/slipet-macibspeku-meistarib…

Paveiktais līdz 30.09.2021.

16.06.2021. noslēdzās angļu valodas apmācību cikls  "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības". Kopumā mācībās piedalījās un zināšanas pilnveidoja 36 akadēmiskā personāla pārstāvji.  

11.08.2021. doktorantam Rūdolfam Cešeiko piešķirts zinātnes doktora grāds Veselības un sporta zinātnē par promocijas darbu “Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas terapijas laikā”.

31.08.2021. atsākās mācības trešajā Jauno docētāju skolas mācību ciklā.

Paveiktais līdz 31.12.2021.

2021.gada novembrī stažēšanos pie komersantiem - SIA “Alba Lira”, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un VCA poliklīnika “Elite” uzsāka trīs RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Stažēšanās pie komersantiem plānota līdz 2022.gada oktobrim.  

Paveiktais līdz 31.03.2022.

25.01.2022. noslēdzies 3. Jauno docētāju skolas cikls. 

https://www.rsu.lv/aktualitates/auglus-pluks-studenti-absolvejot-rsu-jauno-docetaju-skolu-macibspeki-pilni-radosu 
 

Paveiktais līdz 30.06.2022.

2022.gada 26. aprīlī mācības uzsāka ceturtais Jauno docētāju skolas sasaukums, kura sastāvā ir 25 RSU jaunie docētāji no 16 akadēmiskajām struktūrvienībām. Jauno docētāju skolas laikā lielākais uzsvars tiek likts uz koleģiālu un savstarpēju mācīšanos, lai docētāji dalītos ar labās prakses piemēriem, kopīgi risinātu studiju procesā sastaptos risinājumus un pilnveidotu profesionālo meistarību darbā ar studējošajiem dažādās studiju organizācijas formās (klātienē, kombinēti, hibrīdi un attālināti). 

https://www.facebook.com/PIC.RSU/photos/a.104191064461013/551136583099790/ 
 

2022.gada 8.jūnijā stažēšanās darbības ietvaros RSU maģistra programmas “Veselības vadība” vadītāja Daiga Behmane sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu un  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA organizēja un vadīja konferenci “Veselības vadības jomas izaicinājumi un risinājumi”. 

seminars-1_0.jpg

seminars_2.jpg

Paveiktais līdz 30.09.2022.

2022.gada 6.septembrī tika uzsākts ceturtā Jauno docētāju skolas sasaukuma otrais posms pēc vasaras atvaļinājuma laika, kas fokusēts uz docētāju pedagoģiskās meistarības stiprināšanu. Otrā posma nodarbību laikā jaunie docētāji kopīgi aktualizē izaicinājumus un meklē risinājumus dažādām darba ikdienā svarīgām tēmām, kā:

 • Studiju rezultātu formulēšana un to vērtēšana;
 • Aktīvas mācīšanās veicināšana: mijiedarbība, mikromācīšanās, pašpārbaude;
 • Līderība docētāja darbībā;
 • Pētnieciska studiju procesa īstenošana;
 • E-studiju kursu modernizēšana ar H5P rīku;
 • Scenārijos balstīta mācīšanās un mācīšana;
 • Summatīva, kumulatīva un formatīva vērtēšana;
 • JDS dalībnieku labās pieredzes un prakses apmaiņas;
 • Simulācijā balstīta izglītības pieeja;
 • Pedagoģiskās izaugsmes portfolio pieredzes apmaiņa.
Paveiktais līdz 31.12.2022.

2022. gada novembrī noslēdzās ceturtais Jauno docētāju skolas (JDS) sasaukums, kurā reizi nedēļā jeb 16 dažādu mācīšanās un mācīšanas tēmu garumā sadarbojās un savstarpēji mācījās RSU docētāji no dažādām struktūrvienībām. JDS mērķis ir atbalstīt docētājus viņu profesionālās meistarības pilnveidē, lai kāpinātu kompetenci darbā ar studējošajiem, bet JDS veiksmes atslēga ir meklējama augsti motivētajos docētājos, kuri ir gatavi dalīties ne tikai ar labās prakses piemēriem, bet arī ar neveiksmīgām situācijām, lai koleģiāli meklētu labākos risinājumus nākotnei.

Noslēguma nodarbībā dalībnieki reflektēja gan par gūto pieredzi, gan ieguvumiem un viens no grupas kopējiem secinājumiem bija tāds, ka pirms JDS nebija priekštats, ka studentcentrēta izglītības pieeja var izpausties tik daudzos un dažādos mācīšanās un mācīšanas risinājumos. Tika atklāts, ka lielākais ieguvums ir teorētisko nostādņu un pētījumu rezultātu prezentācijas ar ekspertu komentāriem. Kā arī tika iegūts nozīmīgs pārskats tēmās, kas ir ļoti svarīgas veiksmīga studiju kursa veidošanā un īstenošanā, bet līdz JDS profesionālās pilnveides attīstībā bija iztrūkušas. Izskanēja arī atziņa, ka pirms JDS likās, ka svarīgākās ir docētāja teorētiskās zināšanas un klīniskās prasmes, taču šobrīd atzīst, ka tieši pedagoģiskās prasmes, jeb dažādu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanas prasmes ir veids, kā docētājam mācīt un ļaut studējošajiem mācīties efektīvāk un produktīvāk. Kolēģi vienojās, ka būtu ļoti vērtīgi sanākt kopā pēc gada, lai izrunātu cik daudz praksē ir izdevies integrēt no JDS laikā apgūtā, kā arī, ka paralēli JDS RSU vajadzētu izveidot docētāju skolu mācībspēkiem, kuri jau ir pieredzes bagāti studiju procesa īstenošanā.

Pedagoģiskās izaugsmes centrs koleģiālām un savstarpējām mācīšanās aktivitātēm piešķir ļoti augstu prioritāti RSU docētāju tālākizglītībā un četros gados gūto pieredzi, nodrošinot JDS, kuru apguva teju 100 docētāji, vērtē ārkārtīgi atzinīgi un pateicās visiem iesaistītajiem docētājiem. Kopīgi ir stiprināta RSU docētāju saimes kompetence studentcentrētas izglītības nodrošināšanā.

Pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

Pieteikšanās stažēšanās pasākumiem 2021.-2022.gadā

Pieteikšanās stažēšanās pasākumiem 2021.-2022.gadā


Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”,  Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros aicinām pieteikties akadēmisko personālu stažēšanās pasākumiem pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2021.-2022.gadā. 
Interesentiem lūgums sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: ieva[pnkts]leinaatrsu[pnkts]lv līdz 2021.gada 18.oktobrim.

 

  Informācija publicēta 12.10.2021.