Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

Projekta/līguma nr.
8.2.2.0/18/A/013
Projekta finansējums
563 467,56 EUR, no kurām 478 947,43 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 84 520,13 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2019. - 31.12.2022.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot mācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildu kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Apraksts

 Projekta mērķa sasniegšanai RSU ir izstrādāts Akadēmiskā personālas attīstības pasākumu plāns, kurā  apkopota esošā situācija un aprakstītas projektā plānotās darbības, kuras ir sekojošas: 

 • doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā,
 • ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, stažējoties pie komersanta,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide-  profesionālās angļu valodas mācības,
 • akadēmiskā personāla kompetences pilnveide- specializētas mācības -  jauno docētāju skola un sadarbības kompetence ar industriju attīstīšana.

Projektu plānots realizēt divos lielākajos RSU studiju virzienos “Veselības aprūpe” un “Tiesību zinātnes”.

 Projekta aktivitātes

N.p.k.

Projekta darbība*

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā

Doktorantu skaits, kas iesaistīti darbā RSU

6

doktoranti

2.

Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem

Ārvalstu akadēmiskā personāla skaits, kas iesaistīti darbā RSU

7

viesdocētāji

3.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide stažējoties pie komersanta

Akadēmiskais personāls, kas stažējies pie LV komersanta

22

akadēmiskais personāls

4.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības

Akadēmiskais personāls, kas uzlabojis angļu valodas zināšanu līmeni

25

akadēmiskais personāls

5.

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju

Atbilstoši 5.1. un 5.2. noteiktajam

 

 

5.1.

Jauno docētāju skola

Apmācīti jaunie docētāji

80

akadēmiskais personāls

5.2.

Sadarbības kompetence ar industriju veidošana

Apmācīti docētāji sadarbībai ar komersantiem

22

akadēmiskais personāls

6.

Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana

Nodrošināta projektu vadība atbilstoši projekta iesnieguma 2.sadaļā - Projekta īstenošana noteiktajam. Projekta vadība tiks nodrošināta visu projekta realizācija laiku - 48 mēnešus.

48

mēneši

7.

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana

Nodrošināta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana atbilstoši ES fondu 2014 – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajām minimālajām prasībām.

48

Mēneši

Projekta aktualitātes

Paveiktais līdz 31.12.2018. 
 • 2018.gada 29.septembrī noslēgts darba līgums ar viesprofesori Katharina Margareta Stibrant-Sunnerhagen no Zviedrijas

Š.g. 3.decembrī projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”, Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros ir izsludināts iepirkums “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšana uzņēmumos”

Iepirkums ir sadalīts 13 daļās:

 • 1.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Zāļu formu tehnoloģija - 1;
 • 2.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Zāļu formu tehnoloģija - 2;
 • 3.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Farmācija”, Farmācijas ķīmija;
 • 4.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Fitofarmācija”;
 • 5.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Rehabilitācija - 1”;
 • 6.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe”, apakšsadaļā “Rehabilitācija - 2”;
 • 7.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Civiltiesības”;
 • 8.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Krimināltiesības”;
 • 9.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Kibertiesības”;
 • 10.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Starptautiskās tiesības -1”;
 • 11.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Starptautiskās tiesības -2”;
 • 12.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Medicīnas tiesības - 1”.
 • 13.daļa - RSU akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem studiju virzienā “Tiesību zinātnes”, apakšsadaļā “Medicīnas tiesības - 2”.
Paveiktais līdz 31.03.2019. 
 • 2019.gada sākumā noslēgti darba līgums ar viesprofesori prof. Anne Mari Juppo (Farmācijas fakultātē)
 • veikta akadēmiskā personāla atlase stažēšanās pasākumiem
 • 06.03.2019. notika pirmā ievadnodarbība par kompetences pilnveidi sadarbībai ar industriju
 • uzsākta akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem, desmit RSU akadēmiskā personāla pārstāvji pilnveido kompetenci 11 Latvijas uzņēmumos
Paveiktais līdz 30.06.2019.

Šī gada 30. maijā tika atklāta Rīgas Stradiņa universitātes Jauno docētāju skola (JDS):

https://www.rsu.lv/aktualitates/atklata-rsu-jauno-docetaju-skola 
https://www.rsu.lv/aktualitates/rigas-stradina-universitate-starte-jauno-docetaju-skola

Paveiktais līdz 30.09.2019.

Publicēta ziņa par Jauno docētāju skolu - 04.09.2019.

Pozitīvas atsauksmes par Jauno docētāju skolu izskan no Kanādas līdz pat Austrālijai

Publicēta ziņa par Juridiskās fakultātes prodekāna Jānis Grasis stažēšanos - 09.09.2019.

Juridiskās fakultātes prodekāns Jānis Grasis apzina starptautisko gaisa tiesību praktiskās piemērošanas problēmas

Jauno docētāju skolas mācības Latvijas Nacionālā bibliotēkā

Š.g. 10. septembrī Jauno docētāju skolas ietvaros nodarbība "Akadēmiskais godīgums un ētika" notika Latvijas Nacionālā bibliotēkā, uz kuru tika aicināti arī akadēmiskā godīguma eksperti no dažādām institūcijām, lai visi kopīgi risinātu akadēmiskā godīguma pārkāpumu situācijas, ar kurām docētāji sastopas ikdienā savā profesionālajā darbībā. 

20190910_163211.jpg
20190910_173509.jpg

Paveiktais līdz 31.12.2019.

2019. gada nogalē noslēdzas viens no Jauno docētāju skolas (JDS) mācību cikliem  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju apguvei un pilnveidei. Mācību ciklā docētājiem tika nodrošināta iespēja apgūt IKT jēgpilnas integrēšanas studiju procesā principus un efektīvas e-studiju vides veidošanas nosacījumus. Prasmju apgūšana tika  īstenota divos veidos: organizējot mācīšanās aktivitātes, kas veltītas tikai IKT lietošanas prasmju apgūšanai un stiprinot tās visās JDS nodarbībās. JDS dalībnieki ir guvuši teorētiskas zināšanas par tehnoloģiju attīstības tendencēm, mācīšanas un mācīšanās pieejām un to radītajām iespējām studiju procesa bagātināšanai. Kā arī docētāji praktiski iesaistījās pasaules vadošo universitāšu izstrādāto masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) meklēšanā un reģistrācijas procesā, pētot to struktūru, saturu un meklējot iespējas integrēt tos savos studiju kursos, lai rezultātā veicinātu studējošo sasniedzamo studiju rezultātu pilnvērtīgāku apgūšanu.  Dalībnieki ir aktīvi piedalījušies diskusijās par kognitīvo multimediju mācīšanās teoriju, e-materiālu izmantošanas daudzveidību, apguvuši atgriezeniskās saites nodrošināšanas iespējas izmantojot gan tiešsaistes lietotnes, gan balsošanas pultis. Īpaša uzmanība tika veltīta praktisku prasmju apguvei, kā veicināt studējošo zināšanu un izpratnes novērtēšanu, veidojot interaktīvus testus e-studiju vidē. JDS dalībnieki ir guvuši ieskatu IKT integrēšanas variācijās un e-studiju vides veidošanas iespējās, lai savā profesionālajā darbībās spētu patstāvīgi stiprināt šīs prasmes. 

Nākošajā posmā 20 RSU JDS dalībnieki pilnveidos savas līderības prasmes, lai spētu vadīt studējošos mācīšanas un mācīšanās procesā un iedvesmotu viņus kļūt par jaunajiem nozares ekspertiem.

Paveiktais līdz 31.03.2020.

Pēc nodarbībām astoņu mēnešu garumā 20 dalībnieki piektdien, 24. janvārī, noslēdza mācību ciklu pērn dibinātajā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Jauno docētāju skolā:

https://www.rsu.lv/aktualitates/macibas-nosledzis-pirmais-jauno-docetaju-skolas-sasaukums 

SVARĪGI

2020.gada martā tika uzsākta darbība  "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības", tomēr Ļoti rūpīgi analizējot esošo situāciju ar ārkārtas situāciju valstī, visu pušu argumentus atsevišķi un cēloņsakarībās, ņemot vērā zemāk minētos argumentus, tika pieņemts lēmums par klātienes apmācību pārcelšanu:

 • Lai arī grupas ir nelielas, ir divas grupas B2.2 un B2.1 līmenim, kuras ir saistītas savā starpā ar vienu pasniedzēju  un arī laika ziņā nodarbības seko viena otrai,
 • Grupās ir cilvēki, kuri strādā praktiskajā medicīnā un kuriem ir saskarsme ar pacientiem, kas  ir iespējams riska faktors,
 • Grupās ir cilvēki no daudzām struktūrvienībām,
 • Darbs universitātē tiek organizēts maksimāli attālināti, tāpēc darbinieks, kurš citādi būtu palicis mājās, iespējams izmantos sabiedrisko transportu un dosies uz nodarbību.
Paveiktais līdz 30.06.2020.

2020.gada 21.maijā ar SIA “Nordic Group” noslēgts pakalpojuma līgums  “Mācības Jauno docētāju līderības prasmju pilnveidei”. 
Jaunie docētāji jau š.g. rudenī  uzsāks līderības prasmju pilnveides mācību ciklu, lai sekmētu individuālo izaugsmi, prasmi efektīvi strādāt grupā, identificēt izaicinājumus, konceptuāli saskatīt kopsakarības dažādos līmeņos, atbilstīgi izstrādāt risinājumus un vadīt to īstenošanu studiju procesā, kā arī sadarbojoties ar kolēģiem.
Pagarināts pieteikšanās termiņš Jauno docētāju skolas otrajam ciklam līdz š.g. 25. augustam, kad plānota arī ir pirmā nodarbība, sk. informāciju:  

https://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=7189 

Paveiktais līdz 31.08.2020.

Startē otrais Jauno docētāju skolas sasaukums.
https://www.rsu.lv/aktualitates/starte-otrais-jauno-docetaju-skolas-sasaukums

Pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

PIETEIKŠANĀS KĀRTA NR.1

Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”,  Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros  tika izsludināta atklāta iepirkuma procedūra RSU studiju virziena “Veselības aprūpe” un studiju virziena “Tiesību zinātnes” akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanai uzņēmumos. 

Iepirkuma procedūras rezultātā stažēšanās pasākumu nodrošināšanai pieteicās vairāki komersanti. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un ņemot vērā komersantu piedāvāto cenu pakalpojuma nodrošināšanai, izvēlēti sekojoši komersanti, kuri piedāvā stažēšanās pakalpojumus:

1. Studiju virzienā “Veselības aprūpe

Tematiskais bloks

Komersants

 “Farmācija”- Zāļu formu tehnoloģija-1

 • Zāļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, zāļu ražošanu reglamentējošā dokumentācija, ISO standarti, labas ražošanas prakses (GMP) vadlīnijas, risku vadības sistēmas;
 • Laboratorijas pārvaldība, procesu un darba plūsmu organizēšana, resursu racionāla izmantošana, personāla kvalifikācija, dokumentācijas sistēma.

Prakses plāns-1

SIM “LMP”; stažēšanās vadītājs: Juris Doncu

(kontaktinformācija: jurisatlmp[pnkts]lv, tālr. 26392331)

“Farmācija”- Zāļu formu tehnoloģija-2

 • GZF laboratorijas inženiertehniskais nodrošinājums. Ēkas, komunikāciju, telpu un izmantojamās aparatūras sagatavošana darbam un uzturēšana. Laboratorijas telpu plānošana un projektēšana. Laboratorijas iekārtu izvēle, tehniskās specifikācijas, iepirkšana, uzturēšana un apkope;
 • Gatavo zāļu formu izstrādes, izpētes un standartizācijas organizēšana. Stabilitātes pētījumi. Izejvielu un materiālu patēriņa normu izstrāde, analīze un aktualizēšana. Atkritumu apsaimniekošana.

Prakses plāns-2

AS “Gindex”; stažēšanās vadītājs: Jeļena Mitlaševiča

(kontaktinformācija: jelena[pnkts]mitlasevicaatgrideks[pnkts]lv; tālr. 67083322)

stažēšanās vadītājs: Dmitrijs Saikovskis

(kontaktinformācija: dmitrijs[pnkts]saikovskisatgrindeks[pnkts]lv, tālr. 27097151)

 

 “Farmācija”- Farmācijas ķīmija

 • Aktīvo vielu kvalitātes kontrolei nepieciešamo analīžu metožu izstrāde, validēšana;
 • Analīžu metodes aktīvo vielu un galaproduktu (gatavo zāļu formu) kvalitātes novērtēšanai atbilstoši Eiropas Farmakopejai. Analīzes metožu izstrādes un  validācijas process, kvalitātes kontroles dokumentācija, analīžu sertifikāti.

Prakses plāns-3

AS “Gindex” stažēšanās vadītājs: Selga Šteinberga

(kontaktinformācija: llsaatinbox[pnkts]lv, tālr.26443326)

 

“Farmācija”- Fitofarmācija

 • Augu valsts izcelsmes uztura bagātinātāju izstrādes un ražošanas process, to reglamentējošā dokumentācija;
 • Augu valsts izcelsmes uztura bagātinātāju kvalitātes kontrole.

Prakses plāns-4

SIA “Silvanols”, stažēšanās vadītājs: Jevgeņijs Zainapovs

(kontaktinformācija: jevgenijs[pnkts]zainapovsatsilvanols[pnkts]lv, tālr. 67142829)

stažēšanās vadītājs: Eleonora Gurkovska

(kontaktinformācija: eleonora[pnkts]gurkovskaatsilvanols[pnkts]lv, tālr. 67142829)

“Rehabilitācija”- Rehabilitācija-2

 • Skenēšanas metodes un tehnoloģijas (ap 10%);
 • Digitālās modelēšanas veidi (ietverot poligonu/ brīvo formu modelēšanu un parametrisko modelēšanu), vides, programmatūras (ap 60%);
 • 3D printēšanas materiālu veidi, izvēle un īpašības (ap 5%);
 • 3D printēšanas tehnoloģijas un to izvēle dažādu (ap 20%);
 • Printēto izstrādājumu pēcapstrāde (ap 5%).

Prakses plāns-5

SIA “Baltic3D.eu”, stažēšanās vadītājs: Jānis Jātnieks

(kontaktinformācija: infoatbaltic3d[pnkts]eu, tālr. 2

 

2. Studiju virzienā “Tiesību zinātnes”

Tematiskais bloks

Komersants

 “Civiltiesības”

 • Identificēt zināšanu piemērošanu (risinot konkrētus kāzusus) civiltiesībās - ģimenes, mantojuma, lietu un saistību tiesībās un civilprocesā;
 • Izvērtēt tiesu prakses izmantošanas apjomu un robežas;
 • Izvērtēt teorētisko atziņu piemērojamību praksē;
 • Atlasīt sarežģītākos kāzusus, izzināt problēmas to risināšanā;
 • Noskaidrot mutisko konsultāciju sniegšanas problēmas;
 • Izpētīt juridiskos dokumentus un apzināt grūtības to sagatavošanā (informācijas ieguve no klientiem un citiem, juridisko faktu analīze, tiesību normu atlase, viedokļa formulēšana un argumentēšana);
 • Pārstāvības realizēšana tiesā un attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām.

Prakses plāns-6

AS “BDO Law”, stažēšanās vadītājs: Vita Liberte

(kontaktinformācija: vita[pnkts]liberteatbdolaw[pnkts]lv, tālr. 67222237)

 

 “Krimināltiesības”

 • Noziedzīgu nodarījumu nošķiršana;
 • Noziedzīgu nodarījumu kvalificēšanas problēmas;
 • Pierādījumu savākšanas problēmas;
 • Noziegumi kibertelpā;
 • Kriminālprocesa aktualitātes.

Prakses plāns-7

AS “BDO Law”, stažēšanās vadītājs: Vita Liberte

(kontaktinformācija: vita[pnkts]liberteatbdolaw[pnkts]lv, tālr. 67222237)

 

 “Kibertiesības”

 • Kibertelpas robežas tiesiskais jēdziens;
 • Juridiskais aspekts darījumu slēgšanai kibertelpā;
 • Blockchain tehnoloģiju tiesiskie jēdzieni un aspekti;
 • Noziedzīgu nodarījumu kibertelpā analīze.

Prakses plāns-8

AS “BDO Law”, stažēšanās vadītājs: Vita Liberte

(kontaktinformācija: vita[pnkts]liberteatbdolaw[pnkts]lv, tālr. 67222237)

 “Starptautiskās tiesības -1”

 • Problēmas sagatavojot starptautisko privāttiesību līgumus;
 • Incoterms praktiskā pielietošana;
 • CISG konvencijas piemērošana;
 • Starptautisko pārvadājumu problēmjautājumi;
 • Maksājumu instrumentu piemērošanas praktiskās problēmas, ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšana.

Prakses plāns-9

AS “BDO Law”, stažēšanās vadītājs: Vita Liberte

(kontaktinformācija: vita[pnkts]liberteatbdolaw[pnkts]lv, tālr. 67222237)

NOSACĪJUMI - Lai pieteiktos stažēšanās pasākumiem, interesentiem:
1)    sazināties ar augstāk norādītajiem komersantu stažēšanās vadītājiem,
2)     sagatavot “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas”, sk. attiecīgo pielikumu (tekstā- Prakses plāns),
3)    “Detalizēto prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” saskaņot ar attiecīgā studiju virziena vadītāju, 
4)    parakstīto “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” līdz 2019.gada 15.februāra plkst.15.00 iesniegt Attīstības un projektu departamentā (Dārza ielā 5, 109.telpa).
PIETEIKŠANĀS KĀRTA NR.2

Atkārtota pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”,  Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros  tika izsludināta atklāta iepirkuma procedūra RSU studiju virziena “Veselības aprūpe” un studiju virziena “Tiesību zinātnes” akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanai uzņēmumos. 

Atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātā stažēšanās pasākumu nodrošināšanai pieteicās vairāki komersanti. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un ņemot vērā komersantu piedāvāto cenu pakalpojuma nodrošināšanai, izvēlēti sekojoši komersanti, kuri piedāvā stažēšanās pakalpojumus:

1. Studiju virzienā “Veselības aprūpe”

Tematiskais bloks

Komersants

 “Rehabilitācija”- Rehabilitācija-1

 • Funkcionēšanas novērtēšana multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darba ietvaros;
 • Rehabilitācijas mērķu izvirzīšana, terapijas procesa plānošana, dokumentēšana un kvalitātes monitorēšana;
 • Jaunākās tehnoloģijas terapijai un to pielietojums rehabilitācijas procesā;
 • Jaunākās palīgtehnoloģijas (tehniskie palīglīdzekļi) un to iespējas funkcionēšanas ierobežojumu mazināšanai.

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” stažēšanās vadītājs: Zoja Nesterova

(kontaktinformācija: zoja[pnkts]nesterovaatnrc[pnkts]lv, tālr. 26567265)

Prakses plāns

2. Studiju virzienā “Tiesību zinātnes”

Tematiskais bloks

Komersants

“Starptautiskās tiesības -2”

 • Starptautisko gaisa tiesību praktiskā piemērošana;
 • ATRACC - Air Traffic Control System for Riga Area Control Centre darbība;
 • Regulas (EK) Nr.549/2004 piemērošana, EK direktīvas Nr. 1070/2009 piemērošana;
 • Sadarbība ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eurocontrol).

VAS “Latvijas gaisa satiksme” stažēšanās vadītājs: Ivars Saliņš

(kontaktinformācija: Ivars[pnkts]salinsatgmail[pnkts]com, Tel. 67300511)

Prakses plāns

“Medicīnas tiesības - 2”

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

SIA “Veselības centrs 4” stažēšanās vadītājs: Zane Rēvalde

(kontaktinformācija: Sandra Reinfelde, Sandra[pnkts]Reinfeldeatvc4[pnkts]lv, Tel. 27532507)

Prakses plāns

“Medicīnas tiesības - 3”

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

SIA “Capital Clinic Riga” stažēšanās vadītājs: Katrīna Priede

(kontaktinformācija: katrinaatcapitalclinicriga[pnkts]lv, Tel. 27855067)

Prakses plāns

NOSACĪJUMI- Lai pieteiktos stažēšanās pasākumiem, interesentiem: Sazināties ar augstāk norādītajiem komersantu stažēšanās vadītājiem, Sagatavot “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas”, sk. attiecīgo pielikumu, “Detalizēto prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” saskaņot ar attiecīgā studiju virziena vadītāju,  Parakstīto “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” līdz 2019.gada 1.martam iesniegt Attīstības un projektu departamentā (Dārza ielā 5, 109.telpa).
PIETEIKŠANĀS KĀRTA NR.3

!!! UZMANĪBU !!! Atkārtota pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”,  Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros  tika izsludināta atklāta iepirkuma procedūra RSU studiju virziena “Veselības aprūpe” un studiju virziena “Tiesību zinātnes” akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanai uzņēmumos. 


Atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātā stažēšanās pasākumu nodrošināšanai pieteicās sekojoši komersanti, kuri piedāvā stažēšanās pakalpojumus:

Studiju virzienā “Tiesību zinātnes”

Tematiskais bloks

Komersants

“Medicīnas tiesības- 1”

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 1

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stažēšanās vadītājs: Ilze Krūmiņa

(kontaktinformācija: Tel. 29254455)

“Medicīnas tiesības - 4”

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 4

AS “Veselības centru apvienība” stažēšanās vadītājs:

(kontaktinformācija: Elīna Svetlaka, Elina[pnkts]svetkalaatvca[pnkts]lv Tel.28297249)

NOSACĪJUMI - Lai pieteiktos stažēšanās pasākumiem, interesentiem: Sazināties ar augstāk norādītajiem komersantu stažēšanās vadītājiem, Sagatavot “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas”, sk. attiecīgo pielikumu, “Detalizēto prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” saskaņot ar attiecīgā studiju virziena vadītāju,  Parakstīto “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” līdz 2019.gada 4.martam iesniegt Attīstības un projektu departamentā (Dārza ielā 5, 109.telpa).

!!!JAUNUMS!!! - PIETEIKŠANĀS KĀRTA NR.4

Pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem


Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”,  Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros aicinām pieteikties akadēmisko personālu stažēšanās pasākumiem pie sekojošiem komersanti, kuri piedāvā stažēšanās pakalpojumus:

Studiju virzienā “Tiesību zinātnes”

Tematiskais bloks

Komersants

“Medicīnas tiesības- 1” (50h)

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 1

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
stažēšanās vadītājs: Ilze Krūmiņa 

(kontaktinformācija: Tel. 29254455)

“Medicīnas tiesības - 2” (50h)

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 2

SIA “Veselības centrs 4”
stažēšanās vadītājs: Zane Rēvalde

(kontaktinformācija:
Sandra Reinfelde, Sandra[pnkts]Reinfeldeatvc4[pnkts]lv
Tel. 27532507)

“Medicīnas tiesības - 3” (50h)

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 3

SIA “Capital Clinic Riga”
stažēšanās vadītājs: Katrīna Priede

(kontaktinformācija: katrinaatcapitalclinicriga[pnkts]lv
Tel. 27855067)

“Medicīnas tiesības - 4” (50h)

 • Iekšējo normatīvo aktu apzināšana veselības centros un /vai poliklīnikās, tajā skaitā amata aprakstu  ārstniecības procesa  nodrošināšanā  situācijā, kad  procesā vienlaikus iesaistītas dažādas  ārstniecības personas.

Prakses plāns - Medicīnas tiesības- 4

AS “Veselības centru apvienība”
stažēšanās vadītājs: Elīna Svetlaka
(kontaktinformācija: Elina[pnkts]svetkalaatvca[pnkts]lv
Tel.28297249)

NOSACĪJUMI

Vienam akadēmiskajam personālam stažēšanās jāveic pie visiem komersantiem (kopā 200 h apjomā). 

Lai pieteiktos stažēšanās pasākumiem, interesentiem:

 • Sazināties ar augstāk norādītajiem komersantu stažēšanās vadītājiem,
 • Sagatavot “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas”, sk. attiecīgo pielikumu,
 • “Detalizēto prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” saskaņot ar attiecīgā studiju virziena vadītāju, 
 • Parakstīto “Detalizētu prakses iziešanas laika grafiku un tēmas” līdz 2019.gada 5.septembra plkst.16.00 iesniegt Attīstības un projektu departamentā (Dārza ielā 5, 109.telpa).

Informācija publicēta 29.08.2019.