Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Izglītība, pedagoģija un sports
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Fitnesa trenera kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
2,5 gadi
Pk
8.00–20.00
40 maksas vietas
1 200,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Vispārizglītojošie un nozares kursi – ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos, profesionālā ētika, vispārējā un sporta psiholoģija, veselības pedagoģija, anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, biomehānika, veselības sporta pamati, veselīga uztura pamati, sporta un fitnesa terminoloģija angļu valodā, bioloģija, pirmā palīdzība, civilā un vides aizsardzība u. c.

2. studiju gads

Dažādi nozares studiju kursi – sporta teorija, treniņu teorija un metodika, kinezioloģija, , fizioterapijas pamati, sporta medicīna, sporta un fitnesa uzturs, klasiskās un sporta masāžas pamati pētniecības metodoloģija, informācijpratība, profesionālie studiju kursi specializācijā Aerobika – aerobikas pamati un terminoloģija, dažādi aerobikas nodarbību veidi, specializācijā Veselības vingrošana – vingrošanas pamati un terminoloģija, pilašu pamati un terminoloģija, vingrinājumu metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem, specializācijā Trenažieri – trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija, kardiotrenažieri, spēka trenažieri, mācību prakse.

3. studiju gads

Apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana praksē fitnesa iestādēs darbā ar klientiem, teorētiskie kursi, kas saistīti ar ekonomiku un uzņēmējdarbību, kvalifikācijas darba izstrāde.

Studiju programmas saturs sadarbībā ar studentiem katru gadu tiek pilnveidots. Katru semestri tiek veikta studējošo aptauja par studiju procesa kvalitāti un studentu apmierinātību ar studiju kursu saturu un docētājiem. Balstoties uz aptauju rezultātiem un studentu ieteikumiem tiek veiktas uzlabošanas darbības un studenti tiek iepazīstināti ar veiktajām izmaiņām.

Programmas uzdevumi

 • Nodrošināt fitnesa treneriem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu.
 • Veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, veidot padziļinātu izpratni par veselības sporta speciālistu lomu sabiedrībā.
 • Veicināt izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā.
 • Sniegt zināšanas par fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē.
 • Iemācīt pielietot iegūtās zināšanas un prasmes veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
 • Iemācīt izvērtēt savas profesonālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties veselības sporta jomas attīstīšanā.
 • Veicināt vispārējās prasmes: patstāvīgu mācīšanos, profesionālu pilnveidošanos, radīt motivāciju tālākizglītībai.
 • Attīstīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanai.
 • Veicināt prasmi pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
 • Radīt motivāciju tālākizglītībai un apgūt prasmi patstāvīgi izglītoties visu mūžu.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • prakstiskās nodarbības
 • patstāvīgie darbi
 • referātu un projektu sagatvošana
 • problēmsituāciju analīze
 • individuālie un grupu darbi

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvārī 26a.

Voldemas-Arnis.jpg

Fitnesa treneris ir profesija, kas kļuvusi ļoti aktuāla tieši mūsdienās, jo mūsdienu cilvēka veselība ļoti lielā mērā ir atkarīga no regulāras fiziskās aktivitātes, no pareizi izvēlētiem fiziskiem vingrinājumiem, adekvāta slodzes apjoma un intensitātes. Pēdējos gados veselības sporta (fitnesa) tendences un vadlīnijas strauji mainās. Regulāri un pareizi sportojot var būtiski uzlabot cilvēku veselību un novērst daudzas mūsdienās izplatītas saslimšanas, kas tiešā veidā saistītas ar nepietiekamu fizisko aktivitāti. Fitnesa treneris ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajām un izplatītākajām profesijām, jo pēdējos gados strauji pieaug fitnesa iestāžu un to apmeklētāju skaits. Studiju programmu atzinīgi novērtējuši eksperti, studējošie un darba devēji.

Voldemārs Arnis, studiju programmas Veselības sporta speciālists vadītājs

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi strādā par fitnesa treneriem dažādās fitnesa iestādēs, kur tie vada nodarbības, sniedz individuālās konsultācijas, izglīto klientus par dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības nostiprināšanā.

Daudzi studiju programmas studenti uzsāk darbu profesijā jau studiju laikā. Vairāki absolventi atvēruši savus fitnesa klubus Rīgā, Ventspilī, Ogrē u. c.

Absolventi

agnese-ansevica.jpg

Izvēlējos studēt RSU mirkļa iespaidā, tomēr ne reizi neesmu šo izvēli nožēlojusi. Tieši otrādi, lepojos ar to, ka savas zināšanas un prasmes ieguvu tieši RSU. Studijas atceros ar prieku – lekcijas bija noderīgas, praktiskās nodarbības – interesantas. Strādāju par fitnesa treneri, vadu grupu nodarbības un personāltreniņus, tādēļ iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences man ir absolūti nepieciešamas. Varu teikt, ka savā ziņā stāvu cilvēka veselības sardzē.

Agnese Anševica, studiju programmas Veselības sporta speciālists absolvente, fitnesa trenere

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • Centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības sporta speciālists reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura studiju programmā Veselības sports. 
 

Kontaktinformācija