Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Head of the Study Programme "Psychology"

Faculty of Communication

2006 - Present

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

2003 - Present

Head of the Department

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

1991 - 2007

psychologist, teacher of psychology

Agenskalns State Gymnasium

2000 - 2003

Psychologist

centr of social rehabilitation "Viktorija"

1998 - 2000

psychologist

Malpil's higher school

1996 - 1999

lecturer

School of Public Health

Education and training

2006 - 2009

Professional Master’s degree in Health Care / qualification of Art therapist

Rīga Stradiņš University

1995 - 1999

Dr. psych.

University of Latvia

1996 - 1998

Master's degree in psychology / qualification of psychologist

The University of Latvia

1993 - 1996

Bachelor's degree in psychology / qualification of asistant of psychologist

University of Latvia

1994 - 1995

Master's degree in pedagogy

University of Latvia

1987 - 1992

Diploma of higher education in biology / qualification of physiologist

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade


1994.-1999. Institute of Social Relations "Attistiba", basic education in psychotherapy.

1993.-1998. School of psychotherapy in France "EFAPO", certificate of psychotherapist in psychoorganic analysis

Field of research


  • Monetary behaviour, money psychology, value
  • emotion
  • dance movement therapy

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Psychology

Supervised study course

Basics of Psychiatry and Narcology

Conflict Management and Personnel Counselling

Developmental Psychology

Evolutionary Psychology

General psychology II

History of Supervision and Theories

Introduction to Legal Psychology

Leadership Theories and Diversity Management

Observation practice

Paedagogic Psychology

Personality Psychology

Psychological Counselling (Individually and Systemic Approach)

Psychology of Communication

Psychology of Communication and Cooperation

Psychology of Emotions

Psychology of management and conflicts

Psychophysiology

Social psychological training

Stress Management

Trends in Psychotherapy

Work Psychology

Lectured study course

Bachelor’s Work

Conflict Management

Development of psychological strategies in practice

History of Supervision and Theories

Legal Conflictology and Mediation

Observation practice

Personality Analysis in Practice

Personality Psychology

Psychological Basis of Advertising

Psychological Counselling (Individually and Systemic Approach)

Psychological counselling in practice

Psychology of Communication

Psychology of Personality and Development

Psychophysiology

Qualification exam

Regulation and Health of Human Bodily Functions

Social psychological training

Stress Management

Trends in Psychotherapy

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 2

Master's theses: 12

qualification papers: 10

Reviewed:

doctoral theses: 0

Master's theses: 20

qualification papers: 15

Projects


Researcher: project "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)", apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).

Memberships

Member of latvian association of professional psychologist

Publications

Research articles​​

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tretjakova, Indra. Bērnības emocionālās pieredzes ģimenē saistība ar pašreizējām partnerattiecībām un vēlmi radīt pēcnācējus / I.Tretjakova, S.Mihailova // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 88.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetary and marital satisfaction as factors facilitating birth-rate in latvian families / S.Mihailova, I.Tretjakova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00024-p.1-00024-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihailova, Sandra. Austrumu deju terapeitiskā ietekme = Therapeutic effects of oriental dance / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 185.-194.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Deja un veselība : pētījumu apskats = Dance and health : research review / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 144.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā = The reasons for the establishment of the health psychology in Latvia / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 593.-602.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Izpratne par naudu latviešu sabiedrībā : psiholoģisks skatījums / S.Mihailova // Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli = Proceedings of the International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2012. - 4.daļa: Psiholoģijas aktualitātes, 55.-64.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetāro attiecību specifika vidusskolēnu vidū mazākumtautību skolā = Monetary relationships among secondary school students in minority schools / S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2012.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2012. - 1.daļa: Skolas pedagoģija; Augstskolu pedagoģija; Mūžizglītība, 117.-131.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Nabadzība un pārticība dažādu specialitāšu Latvijas studenšu skatījumā / S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2012. - XIV [sēj.], 385.-393.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Poverty and money : a psychological view / S.Mihailova // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. - Nr.2 (2012), 78.-100.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mihailova, Sandra. Rīgas Stradiņa universitāte : [par profesionālā bakalaura studiju programmu "Psiholoģija"] / S.Mihailova // Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 290.-303.lpp.

Mihailova, Sandra. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola : [par psiholoģijas studiju programmām] / S.Mihailova, Dz.Meikšāne // Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 304.-308.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas attīstība Latvijā : no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2011. - XIII [sēj.], 476.-486.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Discipline and study delays in Latvia's schools : solution opportunities of legal and psychological problems / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. - Nr.7 (2011), 80.-112.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mihailova, Sandra. Adiktīvā uzvedība kā iespējamais diskriminācijas pamats / S.Mihailova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 159.-165.lpp.

Mihailova, Sandra. Atbalsts sociālā riska ģimenēm : NVO darbības pieredzes analīze / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2010. - XII [sēj.], 485.-490.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Austrumu dejas kā Latvijas sieviešu pašattieksmes korekcijas elements / S.Mihailova // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse : starptautiskais zinātnisko darbu krājums / Psiholoģijas augstskola. - Rīga, 2010. - VI sēj., 1.daļa, 88.-96.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību mākslas tehnikas un metodes / S.Mihailova, S.Čistjakova // Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 76.-111.lpp.

Mihailova, Sandra. Novērtējums supervīzijā un profesionālās attīstības plāns / S.Mihailova, M.Zakriževska // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 72.-84.lpp.

Mihailova, Sandra. Strukturētās dejas sievietes pašizjūtas uzlabošanai / S.Mihailova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 243.-251.lpp.

Mihailova, Sandra. Supervīzijas veidi un modeļi / S.Mihailova // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 29.-42.lpp.

Abstracts​​

Ļevina, Jeļena. Jauniešu vērtību dzimumatšķirības un specifika latviešu un krievu etnolingvistiskajās grupās / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.lpp.

Mihailova, Sandra. Emocionāli labvēlīgas vides nozīme partnerattiecību ilgtspējībai un pēcnācēju radīšanai / S.Mihailova, I.Tretjakova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 388.lpp.

Mihailova, Sandra. Iekšējā drošība – viens no būtiskiem drošības izjūtas faktoriem [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 53.-55.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailova, Sandra. Psychologic aspects of monetary behaviour among Latvian youth / S.Mihailova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.43-44.

Čaupale, Renāte. Vides psiholoģija - Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa / R.Čaupale, S.Mihailova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 107.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija veselības aprūpes kontekstā / K.Mārtinsone, S.Mihailova // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 15.lpp.

Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 458.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģija un mākslu terapija : mijiedarbība un robežas / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 459.lpp.

Mihailova, Sandra. Socio-economic aspect of poverty : Latvian educators' monetary representations / S.Mihailova // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.73-74.

Mihailova, Sandra. Nauda kā vērtība latviešu sabiedrībā : psiholoģisks skatījums / S.Mihailova // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 03.-05.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 38.lpp.

Mihailova, Sandra. Vērtību hierarhijas izpēte : Rīgas Stradiņa universitātes 1.kursa dažādu programmu studentu salīdzinošais vērtējums 2010.gadā / S.Mihailova, O.Rasnačs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 409.lpp.

Mihailova, Sandra. Динамика ценностей латвийской молодежи во время кризиса = Latviešu jaunatnes vērtību dinamika krīzes laikā = Dynamics of values of latvian young people in time of crisis / S.Mihailova // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 36.-37.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapijas ietekme uz ķermeņa tēla distresa izmaiņām krūts vēža slimniecēm rehabilitācijas periodā / S.Mihailova, L.Naumova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 324.lpp.

Books and brochures​​

Mihailova, Sandra. Emocijas / S.Mihailova // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 5.nod., 171.-196.lpp.

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod., 197.-215.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 239 lpp. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija / S.Mihailova, I.Majore-Dūšele, K.Vende // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 2.2.nod., 300.-339.lpp.

Books

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Supervīzija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Deniss Hanovs
Academic Staff
Ritma Rungule
Head of Study Programme, Academic Staff
Ilva Skulte
Head of Study Programme, Academic Staff
Anda Laķe
Head of Study Programme, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Klāvs Sedlenieks
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ieva Puzo
Senior Researcher