Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Psihologs, mākslas terapeits

SIA Klīnika "Piramīda"

Sniegt psiholoģisku palīdzību klīnikas apmeklētājiem, palīdzēt klīnikas personālam risināt pacientu problēmas

2014 - pašlaik

psiholoģijas virziena vadītāja

Komunikācijas fakultāte

2009 - pašlaik

Psiholoģijas skolotāja

Puškina licejs

2009 - pašlaik

viesprofesore

Liepājas universitātē

2007 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2006 - pašlaik

Asociētais profesors

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2003 - pašlaik

Katedras vadītājs

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1991 - 2006

Psihologs, psiholoģijas skolotāja

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

2000 - 2003

psihologs

Sociālās rehabilitācijas centrs "Viktorija"

1998 - 2000

Psihologs

Mālpils vidusskola

1988 - 1990

Tūrisma pulciņa vadītāja

Kirova rajona pionieru nams

1987 - 1987

laborante biomehānikas laboratorijā

Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē / mākslas terapeita kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1999

Dr. psych.

Latvijas Universitāte

1996 - 1998

Psiholoģijas maģistra grāds / psihologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1993 - 1996

Psiholoģijas bakalaura grāds / psihologa asistenta kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1994 - 1995

Pedagoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1987 - 1992

Diploms par augstāko izglītību bioloģijā, 2010.gadā piešķirts Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas universitāte

1976 - 1987

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 73.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


2016. IKVD A programma " Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana" (16h)

2015. IKVD B programma "Pedagoga profesionālā darbība", iegūtas tiesības veikt pedagoģisku darbību (100h)

2015. LPMC profesionālās pilnveides programma bērnu tiešibu aizsardzības jomā (40h)

2014. Leipcigas Veselības izglītības centra programma "Tanzpro Biodanza", iegūta metodes instruktora sertifikāts (64h)

2010.-2014. LKPA, LU semināri "KBT pamatprincipi darbā ar dažādām klientu grupām"

2013.-2014. LU tālākizglītības programma "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem" (112h)

2011.-2013. LPA un Krievijas Bērnu psihologu un psihiatru asociācijas lekciju cikls " Bērnu un jauniešu vecuma psihiatrija" (192h)

2011. Apmācība "Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR" (51h)Pētniecības darbības virzieni

  • Vērtības, naudas psiholoģija, monetārā uzvedība
  • Emociju psiholoģija
  • Deju un kustību terapija

Izstrādātās studiju programmas


Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistrantūras programma "Mākslas terapija" ​​

Vadītās studiju programmas

Profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Izstrādātie studiju kursi

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Starppersonu psiholoģija

Vispārīgā un juridiskā psiholoģija

Juridiskā konfliktoloģija

Sociālo prasmju treniņš

Psihofizioloģija

Organisma funkciju regulācija

Psiholoģiskā konsultēšana

Psihoterapijas virzieni

Personības psiholoģija

Novērošanas prakse

Psiholoģisko stratēģiju konsultēšanas prakse

Vadītie studiju kursi

Psihoterapijas virzieni

Personības psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Emociju psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu vadība un personāla konsultēšana

Līderisma teorijas un daudzveidības vadība

Novērošanas prakse

Personības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Vadīšanas un konfliktu psiholoģija

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu menedžments

Kvalifikācijas eksāmens

Novērošanas prakse

Organisma funkciju regulācija un veselība

Personības izpēte praksē

Personības psiholoģija

Personības un attīstības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihoterapijas virzieni

Reklāmas psiholoģijas pamati

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Attīstības psiholoģija

Darba psiholoģija

Ģimenes psiholoģija

Ģimenes psiholoģija un ģimenes konsultēšanas pamati

Ievads juridiskajā psiholoģijā

Ievads vides psiholoģijā

Izglītības psiholoģija

Pedagoģiskā psiholoģija

Profesionālā psiholoģija

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Saskarsmes psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija

Vispārīgā psiholoģija II

Evolucionārā psiholoģija

Ievads militārā psiholoģijā

Ievads reliģijas psiholoģijā

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

Psihologa profesionālā darbība un ētika

Psiholoģiskā konsultēšana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 10

​kvalifikācijas darbi: 10

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 12

​​kvalifikācijas darbi: 15

Projekti

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET) finansētā projekta Nr.586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP eksperte no 2018g

ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vadlīniju izstrādes eksperte 2016g

RIIMC projekts „Mācību pakalpojumu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguve” lektore 2015g

IZM projekta „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā” (B programma) autore, lektore 2014-2015

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības programmas mācību priekšmetā „Psiholoģija” lektore 2011.-2013.

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības programmas mācību priekšmetā „Psiholoģija” lektore 2011.g

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību priekšmetā „Psiholoģija” 2010.-2011.g

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību priekšmetā „Veselības mācība” 2010.-2011.g

projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – auditore 2008.

vadošā pētniece LZP grantā „Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā 2006.

projekts “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums 2003.-2006.

RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā” 2001.-2003.

pētniece projektā - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)", apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).Projekta vadītājs; ​profesors Sergejs Kruks

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas psihologu biedrības dibinātājbiedre un ​padomes locekle

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre

Latvijas profesionālo psihologu biedrības biedre

Latvijas Psihoterapijas biedrības biedre

Docētie studiju kursi

Attīstības psiholoģija

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu menedžments

Kvalifikācijas eksāmens

Maģistra darbs

Novērošanas prakse

Organisma funkciju regulācija un veselība

Personības psiholoģija

Personības un attīstības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihoterapijas virzieni

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzora profesionālā darbība

Vadīšanas un konfliktu psiholoģija

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Uzņēmējdarbības pamati

Publikācijas

Raksti​​

Ivzāns, Igors. Association between pathological personality traits and defense mechanisms in healthy sample : a pilot study results / I.Ivzāns, S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 72.-83.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Komunikācijas psiholoģija [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Nacionālā enciklopēdija [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2018. - Šķirklis Nr.1107, [6 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 26.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/1107

Students' social activities, values, meaningfulness of life and self-confidence / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, M.Sokola-Nazarenko // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 115.-128.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Ivzāns Igors. Relationship between pathological personality traits and defense mechanisms in the community sample of russian-speaking adult inhabitants of Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Ivzans, S.Mihailova // Acta Psychopathologica [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.6 (2017), article No.82, [8 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://psychopathology.imedpub.com/relationship-between-pat…

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas bakalaura studiju programma un tās attīstības raksturojums / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 27.-33.lpp.

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas studiju izveides konteksts / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 23.-26.lpp.

Mihailova, Sandra. Socioloģijas un psiholoģijas katedra / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 45.-47.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Mihailova, Sandra. Katra konference - jauns pagrieziena punkts mākslu terapijas attīstībā / S.Mihailova // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 32.-36.lpp.

Mihailova, Sandra. Nabadzība un pārticība Vidzemes pedagogu skatījumā = Poverty and prosperity viewed by the Vidzemes teachers / S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 447.-457.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Tretjakova, Indra. Childhood emotional experience within the family relation to the current partnership and the desire to have children [Elektroniskais resurss] / I.Tretjakova, S.Mihailova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00003. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tretjakova, Indra. Bērnības emocionālās pieredzes ģimenē saistība ar pašreizējām partnerattiecībām un vēlmi radīt pēcnācējus / I.Tretjakova, S.Mihailova // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 88.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetary and marital satisfaction as factors facilitating birth-rate in latvian families / S.Mihailova, I.Tretjakova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00024-p.1-00024-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihailova, Sandra. Austrumu deju terapeitiskā ietekme = Therapeutic effects of oriental dance / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 185.-194.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Deja un veselība : pētījumu apskats = Dance and health : research review / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 144.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā = The reasons for the establishment of the health psychology in Latvia / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 593.-602.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Danilov, Igor Val. Unconscious social interaction as the main driver of human values formation / I.V.Danilov, S.Mihailova, V.Perepjolkina // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7.

Ļevina, Jeļena. Social activities of Latvian students living in cities and countryside / J.Levina, K.Martinsone, S.Mihailova // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.117.

Mihailova, Sandra. Comparison of adolescent’s values : Riga and Vidzeme region / S.Mihailova, A.Pipcane // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.89.

Mihailova, Sandra. Krievvalodīgo skolēnu vērtības : Baltijas valstu salīdzinājums / S.Mihailova, V.Perepjolkina // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 295.lpp.

Mihailova, Sandra. Studentu internetatkarība : 2011. un 2017. gads / S.Mihailova // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 350.lpp.

Paipare, Mirdza. Trauma and its rehabilitation in music therapy practice [Elektroniskais resurss] / M.Paipare, S.Mihailova // 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership fo All (ICLEL 2017) (Porto, Portugal, Sept.12-14, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Porto, 2017. - p.54. - Resurss aprakstīts 2018.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_9ccf427c6ef14b28b4c22…

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Mihailova, Sandra. Latvijas jauniešu finanšu lietpratības psiholoģiskie aspekti / S.Mihailova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 281.lpp.

The dynamics of value system in 1998 and 2015: longitudinal research in Latvia / M.Sokola-Nazarenko, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Levina, E.Karsa // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.111.-112.

Ļevina, Jeļena. Jauniešu vērtību dzimumatšķirības un specifika latviešu un krievu etnolingvistiskajās grupās / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.lpp.

Mihailova, Sandra. Emocionāli labvēlīgas vides nozīme partnerattiecību ilgtspējībai un pēcnācēju radīšanai / S.Mihailova, I.Tretjakova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 388.lpp.

Mihailova, Sandra. Iekšējā drošība – viens no būtiskiem drošības izjūtas faktoriem [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 53.-55.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailova, Sandra. Psychologic aspects of monetary behaviour among Latvian youth / S.Mihailova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.43-44.

Čaupale, Renāte. Vides psiholoģija - Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa / R.Čaupale, S.Mihailova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 107.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija veselības aprūpes kontekstā / K.Mārtinsone, S.Mihailova // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 15.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Mihailova, Sandra. Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes / S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 7.nod., 239.-253.lpp.

Psihoneiroimunoloģija / S.Mihailova, M.Lielā, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 10.1.nod., 306.-313.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) [Elektroniskais resurss] : aktualizēts izdevums / autori: K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2018. - 118 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodo…

Pāvulēns, Jānis. Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / J.Pāvulēns, K.Mārtinsone, S.Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. I.Ivanova, Dr.paed. S.Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mihailova, Sandra. Supervīzijas vēsture un teorijas / S.Mihailova, Z.Kronberga, Dz.Zariņa // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.2.nod., 28.-48.lpp.

Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, Dr.psych., S.Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: M.Zakriževska, Dr.psych., L.Deklava, Dr.med. ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Mihailova, Sandra. Sāpju mērīšana, menedžments un pārvarēšanas sekmēšana / S.Mihailova, A.Ošleja // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.7.nod., 181.-192.lpp.

Mihailova, Sandra. Uz klientu centrētā psihoterapija / S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 196.-220.lpp.

Pīlēna, Anita. Psihoorganiskā analīze / A.Pīlēna, S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 267.-294.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Mihailova, Sandra. Emocijas / S.Mihailova // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 5.nod., 171.-196.lpp.

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod., 197.-215.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 239 lpp. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece