Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Psihologs, mākslas terapeits

SIA Klīnika "Piramīda"

Sniegt psiholoģisku palīdzību klīnikas apmeklētājiem, palīdzēt klīnikas personālam risināt pacientu problēmas

 

2014 - pašlaik

psiholoģijas virziena vadītāja

Komunikācijas fakultāte

2009 - pašlaik

Psiholoģijas skolotāja

Puškina licejs

2009 - pašlaik

viesprofesore

Liepājas universitātē

2007 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2006 - pašlaik

Asociētais profesors

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2003 - pašlaik

Katedras vadītājs

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1991 - 2006

Psihologs, psiholoģijas skolotāja

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

2000 - 2003

psihologs

Sociālās rehabilitācijas centrs "Viktorija"

1998 - 2000

Psihologs

Mālpils vidusskola

1988 - 1990

Tūrisma pulciņa vadītāja

Kirova rajona pionieru nams

1987 - 1987

laborante biomehānikas laboratorijā

Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē / mākslas terapeita kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1999

Dr. psych.

Latvijas Universitāte

1996 - 1998

Psiholoģijas maģistra grāds / psihologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1993 - 1996

Psiholoģijas bakalaura grāds / psihologa asistenta kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1994 - 1995

Pedagoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1987 - 1992

Diploms par augstāko izglītību bioloģijā, 2010.gadā piešķirts Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas universitāte

1976 - 1987

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 73.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2020 LPMC izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (24 h)

2019 Lingua Franca General English course at Advanced I level with a grade of A

2019 Lingua Franca 100 academic-hour General English course at Upper-Intermediate level with a grade of A

2019 Lingua Franca 100 academic-hour General English course at Intermediate level with a grade of A

2019 LAĀA tālmācības programma “Ievads Antroposofajā medicīnā” (100 h)

2018 LPPA seminārs “Psihologa darbs ar pārdzīvojušiem zaudējumus karadarbības laikā Ukrainā u.c.” (20 h)

2018 Dr.med Velgas Sudrabas cikls “Personības attīstības teorijas” (40ah) un cikls "Personības struktūras" (40ah)

5 x 8 ah =40 h (40 TIP)

2018 SPMC “Vaiņode” seminārs “Shēmas terapijas teorija un metodes” (30 h)

2017 LU profesionālās pilnveides izglītības programma „Ājurviedas izglītības pamati” (160h)

2017 Shēmu terapija (40h) – Scheme Therapy training module

2016 Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas seminārs „Palīdzība bērniem (4-7 g.v.) ar uzvedības traucējumiem un viņu vecākiem. Gadījuma analīze. Vecāku motivēšana” (16h)

2016. IKVD A programma " Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana" (16h)

2016 Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mācības „Supervīzijas metodes un pieejas” (24h)

2015. IKVD B programma "Pedagoga profesionālā darbība", iegūtas tiesības veikt pedagoģisku darbību (100h)

2015. LPMC profesionālās pilnveides programma bērnu tiešibu aizsardzības jomā (40h)

2014. Leipcigas Veselības izglītības centra programma "Tanzpro Biodanza", iegūta metodes instruktora sertifikāts (64h)

2010.-2014. LKPA, LU semināri "KBT pamatprincipi darbā ar dažādām klientu grupām"

2013.-2014. LU tālākizglītības programma "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem" (112h)

2011.-2013. LPA un Krievijas Bērnu psihologu un psihiatru asociācijas lekciju cikls " Bērnu un jauniešu vecuma psihiatrija" (192h)

2011. Apmācība "Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR" (51h)

 

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Vērtības, naudas psiholoģija, monetārā uzvedība
  • Emociju psiholoģija
  • Deju un kustību terapija

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistrantūras programma "Mākslas terapija" ​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Izstrādātie studiju kursi

 

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Starppersonu psiholoģija

Vispārīgā un juridiskā psiholoģija

Juridiskā konfliktoloģija

Sociālo prasmju treniņš

Psihofizioloģija

Organisma funkciju regulācija

Psiholoģiskā konsultēšana

Psihoterapijas virzieni

Personības psiholoģija

Novērošanas prakse

Psiholoģisko stratēģiju konsultēšanas prakse

 

Vadītie studiju kursi

 

Psihoterapijas virzieni

 

 

Personības psiholoģija

 

 

Komunikācijas psiholoģija

 

Emociju psiholoģija

Līderisma teorijas un daudzveidības vadība

 

Novērošanas prakse

 

Personības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Vadīšanas un konfliktu psiholoģija

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu menedžments

Kvalifikācijas eksāmens

Novērošanas prakse

Organisma funkciju regulācija un veselība

Personības un attīstības psiholoģija

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihoterapijas virzieni

Reklāmas psiholoģijas pamati

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Ģimenes psiholoģija

Ģimenes psiholoģija un ģimenes konsultēšanas pamati

Ievads juridiskajā psiholoģijā

Ievads vides psiholoģijā

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Saskarsmes psiholoģija

Vispārīgā psiholoģija II

Psihologa profesionālā darbība un ētika

Psiholoģiskā konsultēšana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 10

​kvalifikācijas darbi: 10

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 12

​​kvalifikācijas darbi: 15

 

Projekti

 

KM projekts “Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā” eksperte 2020g

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET) finansētā projekta Nr.586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP eksperte no 2018g

ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vadlīniju izstrādes eksperte 2016g

RIIMC projekts „Mācību pakalpojumu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguve” lektore 2015g

IZM projekta „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā” (B programma) autore, lektore 2014-2015

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības programmas mācību priekšmetā „Psiholoģija” lektore 2011.-2013.

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības programmas mācību priekšmetā „Psiholoģija” lektore 2011.g

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību priekšmetā „Psiholoģija” 2010.-2011.g

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību priekšmetā „Veselības mācība” 2010.-2011.g

projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – auditore 2008.

vadošā pētniece LZP grantā „Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā 2006.

projekts “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums 2003.-2006.

RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā” 2001.-2003.

pētniece projektā - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)", apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).Projekta vadītājs; ​profesors Sergejs Kruks

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas psihologu biedrības dibinātājbiedre un ​padomes locekle

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre

Latvijas profesionālo psihologu biedrības biedre

Latvijas Psihoterapijas biedrības biedre

 

Docētie studiju kursi

Attīstības psiholoģija

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu menedžments

Kvalifikācijas eksāmens

Maģistra darbs

Novērošanas prakse

Organisma funkciju regulācija un veselība

Personības psiholoģija

Personības un attīstības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihoterapijas virzieni

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzora profesionālā darbība

Vadīšanas un konfliktu psiholoģija

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Konfliktu vadība un personāla konsultēšana

Pētījums psiholoģijā

Psiholoģiskā konsultēšana

Publikācijas

 

Raksti​​

 

1.        Mihailova S. Komunikācijas psiholoģija // https://enciklopedija.lv/skirklis/1107

2.         Mihailova S. Latvijas vidusskolēnu aktuālās terminālās vērtības no 1998. gada līdz 2018. gadam // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XXI. / Sastād. A.Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2019. – 238. – 250.lpp.

3.         Mihailova S., Mārtinsone K. D., Sudraba V. Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes // Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. – Rīga: RSU, 2019. – 239. – 254.lpp.

4.         Mihailova S., Lielā M., Mārtinsone K. D., Sudraba V. Psihoneiroimunoloģija // Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. – Rīga: RSU, 2019. – 306. – 316.lpp.

5.         Danilov I., Mihailova S. Social Interaction Shapes Infants’ Earliest Links Between Language and Cognition // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. – 2019. – Nr.2 (29). – p.145 – 157.

6.         Danilov I., Mihailova S., Perepjolkina V. Unconscious Social Interaction, Coherent Intelligence in Learning. ICERI 2019. Proceedings of the conference ICERI 2019 (https://library.iated.org/view/DANILOV2019UNC)

7.         Danilov I., Mihailova S., Perepjolkina V. Interdisciplinary Review on 6 Concepts Relevant to Non-Perceptual Social Interaction. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM // Journal of Clinical Review & Case Reports, 2019: https://www.opastonline.com/current-issue-jcrc/

8.         Danilov I., Mihailova S. The Model of Hierarchical Complexity in Social Interaction: Review of Studies Relevant to Social Behavior Linking Physics to Social Sciences // Behavioral Development, a journal of the American Psychological Association, 2020. https://www.editorialmanager.com/bdb/default.aspx. In review.

9.         Danilov I., Mihailova S. Ontogenesis of Social Interaction: Review of Studies Relevant to the Fetal Social Behavior // The 42nd Annual Virtual Meeting of the Cognitive Science Society (USA) 2020.  https://cognitivesciencesociety.org/cogsci-2020 https://cognitivesciencesociety.org/cogsci-virtual/. The abstract was accepted.

10.     Danilov I., Mihailova S. Emotions in e-Learning: The Review Promotes Advanced Curriculum by Studying Social Interaction // The 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 (July 13-16, 2020). International University of Sarajevo / Bosnia & Herzegovina, 2020. www.iclelchair.com . The abstract was accepted.

11.     Danilov I., Mihailova S. Social interaction bridging Psychology and Physics. Towards the theory of mind: review on recent studies // The International Conference on Neuro Science & Brain Disorders (NBD 2020), 2020. https://www.neurology-conferences.hazelgroup.org/. The virtual session will take place at June 18-20, 2020. The abstract was accepted.

12.     Danilov I., Mihailova S. The development of emotions: Review studies on social behavior in infants with visual impairment. The ECLSS conference, Antalya, Turkey, 2020. https://eclss.org/antalya/conference-registration/. The conference is postponed to November 2020. The abstract was accepted.

13.     Mihailova S., Perepjolkina V. Krieviski runājušo vidusskolēnu vērtību konfliktu salīdzinājums Baltijas valstīs // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – VII daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 2020. – 118. – 135.lpp.

14.     Labestības spēks jeb grāmata par profesori Dzidru Meikšāni (sast. S.Mihailova). – Rīga: NordLynx, 2020. – 86 lpp. [ISBN 978-9934-8947-0-1]

 

Mihailova, Sandra. Comparison of adolescent's values : Riga and Vidzeme region / S.Mihailova, K.Martinsone, A.Pipcane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.01006, [12 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196801006

Ivzāns, Igors. Association between pathological personality traits and defense mechanisms in healthy sample : a pilot study results / I.Ivzāns, S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 72.-83.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Komunikācijas psiholoģija [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Nacionālā enciklopēdija [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2018. - Šķirklis Nr.1107, [6 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 26.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/1107

Students' social activities, values, meaningfulness of life and self-confidence / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, M.Sokola-Nazarenko // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 115.-128.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Ivzāns Igors. Relationship between pathological personality traits and defense mechanisms in the community sample of russian-speaking adult inhabitants of Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Ivzans, S.Mihailova // Acta Psychopathologica [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.6 (2017), article No.82, [8 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://psychopathology.imedpub.com/relationship-between-pat…

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas bakalaura studiju programma un tās attīstības raksturojums / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 27.-33.lpp.

Mihailova, Sandra. Psiholoģijas studiju izveides konteksts / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 23.-26.lpp.

Mihailova, Sandra. Socioloģijas un psiholoģijas katedra / S.Mihailova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 45.-47.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Mihailova, Sandra. Katra konference - jauns pagrieziena punkts mākslu terapijas attīstībā / S.Mihailova // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 32.-36.lpp.

Mihailova, Sandra. Nabadzība un pārticība Vidzemes pedagogu skatījumā = Poverty and prosperity viewed by the Vidzemes teachers / S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 447.-457.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Tretjakova, Indra. Childhood emotional experience within the family relation to the current partnership and the desire to have children [Elektroniskais resurss] / I.Tretjakova, S.Mihailova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00003. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tretjakova, Indra. Bērnības emocionālās pieredzes ģimenē saistība ar pašreizējām partnerattiecībām un vēlmi radīt pēcnācējus / I.Tretjakova, S.Mihailova // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 88.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetary and marital satisfaction as factors facilitating birth-rate in latvian families / S.Mihailova, I.Tretjakova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00024-p.1-00024-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

 

Tēzes​​

 

Danilov, Igor Val. Unconscious social interaction as the main driver of human values formation / I.V.Danilov, S.Mihailova, V.Perepjolkina // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7.

Ļevina, Jeļena. Social activities of Latvian students living in cities and countryside / J.Levina, K.Martinsone, S.Mihailova // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.117.

Mihailova, Sandra. Comparison of adolescent’s values : Riga and Vidzeme region / S.Mihailova, A.Pipcane // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.89.

Mihailova, Sandra. Krievvalodīgo skolēnu vērtības : Baltijas valstu salīdzinājums / S.Mihailova, V.Perepjolkina // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 295.lpp.

Mihailova, Sandra. Studentu internetatkarība : 2011. un 2017. gads / S.Mihailova // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 350.lpp.

Paipare, Mirdza. Trauma and its rehabilitation in music therapy practice [Elektroniskais resurss] / M.Paipare, S.Mihailova // 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership fo All (ICLEL 2017) (Porto, Portugal, Sept.12-14, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Porto, 2017. - p.54. - Resurss aprakstīts 2018.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_9ccf427c6ef14b28b4c22…

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Mihailova, Sandra. Latvijas jauniešu finanšu lietpratības psiholoģiskie aspekti / S.Mihailova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 281.lpp.

The dynamics of value system in 1998 and 2015: longitudinal research in Latvia / M.Sokola-Nazarenko, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Levina, E.Karsa // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.111.-112.

Ļevina, Jeļena. Jauniešu vērtību dzimumatšķirības un specifika latviešu un krievu etnolingvistiskajās grupās / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.lpp.

Mihailova, Sandra. Emocionāli labvēlīgas vides nozīme partnerattiecību ilgtspējībai un pēcnācēju radīšanai / S.Mihailova, I.Tretjakova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 388.lpp.

Mihailova, Sandra. Iekšējā drošība – viens no būtiskiem drošības izjūtas faktoriem [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 53.-55.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailova, Sandra. Psychologic aspects of monetary behaviour among Latvian youth / S.Mihailova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.43-44.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Mihailova, Sandra. Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes / S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 7.nod., 239.-253.lpp.

Psihoneiroimunoloģija / S.Mihailova, M.Lielā, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 10.1.nod., 306.-313.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) [Elektroniskais resurss] : aktualizēts izdevums / autori: K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2018. - 118 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodo…

Pāvulēns, Jānis. Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / J.Pāvulēns, K.Mārtinsone, S.Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. I.Ivanova, Dr.paed. S.Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mihailova, Sandra. Supervīzijas vēsture un teorijas / S.Mihailova, Z.Kronberga, Dz.Zariņa // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.2.nod., 28.-48.lpp.

Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, Dr.psych., S.Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: M.Zakriževska, Dr.psych., L.Deklava, Dr.med. ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Mihailova, Sandra. Sāpju mērīšana, menedžments un pārvarēšanas sekmēšana / S.Mihailova, A.Ošleja // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.7.nod., 181.-192.lpp.

Mihailova, Sandra. Uz klientu centrētā psihoterapija / S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 196.-220.lpp.

Pīlēna, Anita. Psihoorganiskā analīze / A.Pīlēna, S.Mihailova // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 267.-294.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Mihailova, Sandra. Emocijas / S.Mihailova // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 5.nod., 171.-196.lpp.

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod., 197.-215.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.