Pārlekt uz galveno saturu

Sarunas vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas prasmes

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_208LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Vanaga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija.
Mērķis:
Pilnveidot studentu zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālo attiecību veidošanā un sarunu vadīšanā sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām. Veidot izpratni par profesionālo saskarsmi un argumentācijas mākslu klienta pretestības apiešanai. Iegūt zināšanas par motivējošo intervēšanu, veidot un attīstīt prasmes motivējošās sarunas pielietošanai praksē darbā ar klientiem. Noskaidrot nozīmīgākos aspektus individuālajā konsultēšanā un saskarsmē ar grupu uzvedības pārmaiņu procesā. Veicināt studentu izpratni par profesionālo attiecību veidošanas pamatprincipiem. Sniegt studentiem iespēju praktiskos treniņos veicināt saskarsmes vadīšanas prasmes un iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzvedības pārmaiņu teorija un process.Lekcijas2.00auditorija
2Pārmaiņu stadiju raksturojums.Nodarbības2.00auditorija
3Motīvi un motivācija, jēdzienu izpratne un teorētiskais pamatojums. Ārējā un iekšējā motivācija.Lekcijas2.00auditorija
4Motivējošās intervijas metode profesionālajā saskarsmē.Nodarbības2.00auditorija
5Motivējošās intervijas vēsture. Motivējošās intervijas definīcija, būtība un saturs darbā ar dažādām klientu klientu grupām.Lekcijas2.00auditorija
6Motivējošās intervijas pamata pieejas raksturojums un principi profesionālajā saskarsmē, konsultanta attieksmes.Nodarbības4.00auditorija
7Komunikācijas tehnikas. Refleksija profesionālajā saskarsmē. Argumentācijas prasmes darbā ar klienta pretestību.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzvedības pārmaiņu teorija un process.Lekcijas1.00auditorija
2Pārmaiņu stadiju raksturojums.Nodarbības1.00auditorija
3Motīvi un motivācija, jēdzienu izpratne un teorētiskais pamatojums. Ārējā un iekšējā motivācija.Lekcijas1.00auditorija
4Motivējošās intervijas metode profesionālajā saskarsmē.Nodarbības2.00auditorija
5Motivējošās intervijas vēsture. Motivējošās intervijas definīcija, būtība un saturs darbā ar dažādām klientu klientu grupām.Lekcijas1.00auditorija
6Motivējošās intervijas pamata pieejas raksturojums un principi profesionālajā saskarsmē, konsultanta attieksmes.Nodarbības2.00auditorija
7Komunikācijas tehnikas. Refleksija profesionālajā saskarsmē. Argumentācijas prasmes darbā ar klienta pretestību.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīva dalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās – 40%, publiskās runas (5 min) sagatavošana – 10%, sagatavošanās iestudētai sarunai ar klientu auditorijā – 10%, referāta un prezentācijas sagatavošana 40%.
Vērtēšanas kritēriji:
Iestudētas sarunas ar klientu īstenošana auditorijā – 50%; referāts – 30% un prezentācija 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti zina saskarsmes psiholoģijas pieejas un iespējas tās izmantot sarunu vadīšanā. Izprot jēdzienus profesionālā saskarsme, argumentācija, profesionālās attiecības un to specifiku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vidē.
Prasmes:Studenti prot argumentēt savu viedokli, lietot saskarsmes tehnikas sarunas vadīšanai, kā arī profesionāli klausīties.
Kompetences:Studenti ir kompetenti saskarsmes psiholoģijas teorētisko konceptu pamatnostādnes integrēt praktiskā sarunu vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Trotter, C. Working with Involuntary Clients. London: SAGE Publications, 1999. p 165.
2William R.Miller, Stephen Rollnick Motivational interviewing, Helping People Change, (3 rded), THE GUILFORD PRESS, New York London, 2013, 432 p
3Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – Rīga, Kamene, 2001
4Psihosociālais sociālai darbs sistēmiskajā pieejā. Rokasgrāmata. SIF. Nodibinājums „C modulis”, Jūrmala, Latvija, 2015;
5Philip Heslop & Cathrun Meredith SOCIAL WORK From Assessment to Intervention, SAGE Los Angeles / London / New Delhi / Singapore / Washington DC / Melbourne, 2019, 241 - 257 p
6Motivācijas intervija ar injicējamo narkotiku lietotājiem. Metodiskās rekomendācijas HIV/AIDS profilakses programmas sociālajiem darbiniekiem. International HIV/AIDS ALLIANCE, 2004., 106 lpp.
Papildu literatūra
1Bolis J. Mediācija. Juridiskā koledža. Rīga, 2007.
2D.Goulmens Tava emocionālā inteliģence, 2001, Jumava, Rīgā, 462 lp.
3Vidnere M., Nucho A.O. Intervēšanas prasme. Raka, Rīga, 2003
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi
2www.socialaisdarbs.blogspot.com
3https://motivationalinterviewing.org/