Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Sniedze Vilde
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē, veicināt speciālās terminoloģijas apguvi un tās praktisku lietošanu tiesību zinātnes jomā angļu valodā.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• atpazīs tiesību zinātnes terminoloģiju mutvārdu runā un drukātos tekstos;
• spēs izprast bieži sastopamu juridisku dokumentu saturu angļu valodā nun dažus no tiem pārtulkot no/uz latviešu valodu;
• spēs aprakstīt dažādas ar tiesību zinātnes jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• organizēt un piedalīties formālos tiešsaistes pasākumos;
• izmantot tiesību zinātnes terminus prezentāciju un citu ar profesionālo darbību saistītu runu veidošanā, kā arī rakstos;
• konstruktīvi izteikt savas pārdomas un viedokli par konkrētu ar tiesību zinātni saistītu tēmu;
• veidot un sniegt akadēmiskajām prasībām atbilstošu prezentāciju;
• iesaistīties lietišķajā sarakstē;
• sastādīt darba intervijai nepieciešamos dokumentus;
• tulkot bieži sastopamus juridiskos dokumentus no/uz latviešu valodu.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti praktiski izmanto apgūto terminoloģiju studijās un dažādās ar profesionālo jomu saistītās situācijās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.