Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jeļena Koļesņikova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Tiesību zinātne; Pedagoģija; Ārstniecība; Socioloģija; Civilā un militārā aizsardzība; Rehabilitācija; Klīniskā farmācija; Veselības vadība; Uzņēmējdarbības vadība; Zobārstniecība; Sociālā antropoloģija; Politikas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Māszinības; Bioloģija; Sporta treneris; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Vadībzinātne; Dzīvās dabas zinātnes; Medicīnas pakalpojumi; Informācijas un komunikācijas zinātne; Farmācija; Tirgzinības un reklāma; Komunikācijas zinātne; Sabiedrības veselība; Psiholoģija; Medicīnas tehnoloģijas
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Attīstīt studentu izpratni par psiholoģisko testu un aptauju veidiem, psihometrikas jēdzieniem, kā arī testu un aptauju izstrādes un adaptācijas posmiem, nodrošināt iespēju studentiem iegūt zināšanas psihometrikā un zināšanas par instrumentu izstrādes un adaptācijas teorētiskajiem jautājumiem, nodrošināt iespēju apgūt prasmi izstrādāt vai adaptēt kādu testu/aptauju, patstāvīgi plānojot un realizējot pilotpētījumu un izvērtējot tā rezultātus, kā arī praktiskajās nodarbībās attīstīt studentu SPSS programmas lietošanas prasmes.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais definē un izskaidro psihometrikas jēdzienus, mērījumu skalas, testu un aptauju drošuma un pamatotības kritērijus. Nosauc testu un aptauju izstrādes posmus un izskaidro standartizācijas un adaptācijas procedūras.

Prasmes

Lieto studiju kursā apgūto terminoloģiju; argumentēti diskutē par testu un aptauju veidiem un to izstrādi un adaptāciju; plāno pilotpētījumu un korekti sagatavo tā veikšanai nepieciešamos stimulmateriālus; grupā veic testa/aptaujas izstrādi, vai esoša testa/aptaujas adaptāciju; lieto SPSS programmu testu/aptauju psihometrisko rādītāju aprēķināšanai; argumentēti diskutē par testu un aptauju izstrādes posmiem, mērījumu skalām, pantu analīzi, testu un aptauju drošumu un pamatotību.

Kompetences

Salīdzina dažādus testus/aptaujas, balstoties uz zinātniski pamatotiem principiem. Patstāvīgi plāno un īsteno testa/aptaujas izstrādi un adaptāciju, paredzot secīgus darba posmus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija4MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija4MaģistrsIerobežota izvēle
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēle