Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.09.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_103LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kurss Psiholoģija, Ievads specialitātē
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību un traucējumiem šajās attīstības sfērās no bērna dzimšanas līdz pusaudžu vecumam mūsdienu attīstības psiholoģijas teoriju kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Attīstības psiholoģijas jēdziens. Pētniecības metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālā, emocionālā un kognitīvā attīstība dažādos vecumposmos.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālā, emocionālā un kognitīvā attīstība bērniem ar dzirdes traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
4Norma vs patoloģija. Traucējuma klasifikācijas sistēmas: Psihiski un uzvedības traucējumi (SSK-10, F00 - F99), DSM V. Sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
5Piesaistes teorija, Dž.Boulbijs. Bērna psiholoģiskās pamatvajadzības.Lekcijas1.00auditorija
6Praktiskā darba - novērojumu - analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Praktiskā darba - Piažē uzdevumu - analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Studentu prezentācijas par pusaudžu vecumposmu.Nodarbības1.00auditorija
9Studentu patstāvīgais darbs/diskusija par bērna psiholoģiskajām pamatvajadzībām. ToM - Theory of mind jēdziens. Autisms un autiskā spektra traucējumi: pazīmes, cēloņi, izplatība. Metodes un pieejas darbā ar bērniem, kuriem ir AST.Nodarbības1.00auditorija
10Grupu darbs - Sally&Anne uzdevuma rezultātu analīze. Mīti par autismu.Nodarbības1.00auditorija
11Garīgā atpalicība: pazīmes, cēloņi. Garīgi atpalikušā bērna personības īpatnības, domāšanas īpatnības. Dauna sindroms. Embrionāls alkohola sindroms.Nodarbības1.00auditorija
12Bērns ar GA kā krīzes faktors ģimenē. Bērnu cerebrālā trieka.Nodarbības1.00auditorija
13Novērojumu analīze (mājas darbs IV.) Bērnu depresija, trauksme, tiki. Gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
14UDHS: pazīmes, cēloņi. Studentu prezentācijas: temperaments, emocijas, emociju regulācija.Nodarbības1.00auditorija
15Psihiskās attīstības aizture. Mācīšanas traucējumi. Studentu prezentācijas: profesionālā izdegšana, tās profilakse.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām, praktiskais darbs (novērojumu veikšana, uzdevumu vadīšana) ar bērniem, sagatavots referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; Patstāvīgā darba prezentācijas par gadījuma analīzi un izvērtēšanu;
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas par vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām; faktoriem, kas ietekmē attīstību; attīstības izpētes metodēm; bērna kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību no dzimšanas līdz pusaudžu vecumposmam, kā arī par specifiskiem traucējumiem un to raksturojumu dažādos attīstības posmos.
Prasmes:Studenti, audiologopēda kompetences ietvaros, pratīs novērot kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību bērniem dažādos vecumposmos, analizēt novērojums, balsoties uz attīstības psiholoģijas teorētiskajām atziņām, salīdzināt kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību bērniem ar normālu psihiskās attīstības līmeni un bērniem ar specifiskiem traucējumiem, novērtēt bērnu ar specifiskiem traucējumiem attīstības iespējamo perspektīvu. Studenti pratīs atrast un analizēt pieejamos jaunākos zinātniskos pētījumus šajā jomā, lai to atziņas integrētu savā praktiskā darbā
Kompetences:Apgūstot kursu, studenti, savas kompetences robežās, spēs izvērtēt kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību un prognozēt tās iespējamo dinamiku bērniem ar normālu attīstības līmeni un bērniem ar specifiskiem traucējumiem attīstības posmā no dzimšanas līdz pusaudžu vecumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Berk, L. E., Shanker, S. G. (2006). Child development, Toronto: Pearson/Allyn and Bacon.
2Грэйс Крайг, Дон Бокум Психология развития : [учебное пособие] научный редактор перевода на русский язык Т.В. Прохоренко.
3Ted Zerucha Human development; introduction by Denton A. Cooley., New York : Chelsea House Publishers, c2009.
4Vabale, A. (2008). (Eds.). Autisms un autiska spektra traucējumi: ieskats teorijā un praksē. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte.
5Vanda Vaclava, Ulla Aldenrūda, Stēfans Ilsteds, Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms : ikdienas praktiskā darba pieredze, Linčēpinga : Futurum ;Rīga : Velku biedrība, 2012
Papildus literatūra
1Craig, G. J., & Dunn, W. L. (2010). Understanding human development. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education/Prentice Hall.
2Hopkins, B. (2005). (Eds.). The Cambridge Encyclopedia of Child Development. Cambridge University Press.
3Vabale, A. (2008). (Eds.). Autisms un autiska spektra traucējumi: ieskats teorijā un praksē. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte.
4Fletcher, J. M. (2007). (Eds.). Learning disabilities: From identification to intervention. New York: Guilford Press.
5Mash, E. J., & Wolfe, D. A. (2010). Abnormal child psychology. Belmont, CA: Wadsworth CENGAGE Learning. (arī krievu tulkojumā.)
6Morris, T. L., & March, J. S. (2004). Anxiety Disorders in Children and Adolescents, Second Edition. New York: Guilford Press.
7Papalia, D. E. (2008). Human development. Boston : McGraw-Hill.
Citi informācijas avoti
1World Health Organisation. (1992). ICD-10 Classifications of Mental and Behavioural Disorder: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva. World Health Organisation.
2American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.
3Journal of Abnormal Child Psychology.
4Zinātniskās datubāzes EBSCO un Science Direct.