Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilze Meldere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības; Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kurss paredzēts Māszinību fakultātes studiju programmas „Vecmāte” 3. studiju gada studentiem. Studiju kursā „Bērnu veselība ” studējošais apgūst vesela bērna organisma strukturālās un funkcionālām īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības, veselības veicināšanas principus bērniem, padziļinātas zināšanas par bērnu vecumā biežāk sastopamajām patoloģijām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vecmātes darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā.
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta „Bērnu veselība” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
Raksturot pediatrijas vietu medicīnā, attīstības virzienus, bērna veselības stāvokli Latvijā. Novērtēt bērna vecuma posmus. Novērtēt anamnēzes nozīmi un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā, vesela bērna augšanu un fizisko attīstību dažādos vecuma posmos, kā arī bērna motorikas attīstību dažādos vecuma posmos. Saprast bērna psihosociālo attīstību, uztveres, valodas un personības veidošanos. Izskaidrot veselības veicināšanas principus.
Novērtēt gremošanas, elpošanas, urīnizvadsistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodiku un semiotiku. Izskaidrot uztura nozīmi augošam organismam, zīdīšanu, zīdīšanas veicināšanu, aizsardzību un uzraudzību, zīdaiņu mākslīgo ēdināšanu, kā arī papildus uztura un ģimenes uztura nozīmi. Izpratīs bērna imunitāti, tās veidošanos īpatnības bērnu vecumā. Atpazīt pārtikas alerģijas. Saprast minerālvielu un vitamīnu vielmaiņu. Atpazīt D – vitamīna deficīta rahītu.
Saprast asinsrades sistēmas īpatnībām dažādos vecumposmos. Diferencēt deficīta anēmijas.
Atpazīt biežākās bērnu infekcijas, nozokomiālās infekcijas, zināt to ārstēšanas un profilakses principus.
Zināt vakcinācijas programmu bērniem Latvijā, izskaidrot vakcinācijas nozīmi slimību kontrolē un profilaksē.

Prasmes

Studiju priekšmets pilnveido mācīšanās prasmi, pētīšanas iemaņas un spējas pielietot iegūtās zināšanas praksē. Studiju priekšmets pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes. Pēc studiju priekšmeta apguves studējošais pratīs formulēt atslēgas vārdus, orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu, bērnu perinatālā un neonatālā periodā.

Kompetences

Studiju priekšmets dod kompetenci izprast un pielietot studiju kursā apgūtos pamatjēdzienus.
Studiju priekšmets pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes, lai studiju grāmatās un interneta datu bāzēs atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu, bērnu biežākajām slimībām dažādos vecumos.
Studiju priekšmets dod nepieciešamās prasmes un iemaņas vesela un slima bērna izmeklēšanā, kā arī kompetenci secināt pēc iegūto rezultātu apkopošanas – studējošais pratīs atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu novērtējot novirzes no normas, novērtēt slimnieka stāvokli, piedāvāt risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā savas kompetences robežās, rezultātus dokumentēt pacienta apskates protokolā un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai. Studējošais pratīs veikt mērījumus bērna fiziskās aktivitātes novērtēšanai, nozīmēt barošanu atbilstoši bērna vecumam.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts