Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Bērziņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt izpratni un pamatzināšanas par cilvēktiesību normu un pamatprincipu attīstību pasaulē un Latvijā, īpaši pievēršoties cilvēktiesību attīstībai Eiropā un šo tiesību aizsardzības mehānismiem. Iemācīt prasmi analizēt cilvēktiesību pamatjēdzienus, apzināt to būtību un saturu; sniegt zināšanas par cilvēktiesību aizsardzības instrumentu pielietošanu un indivīda iespējām kā Latvijas, tā arī Eiropas kontekstā; sniegt pamatzināšanas par Latvijas normatīvo aktu un starptautisko cilvēktiesību dokumentu savstarpējo mijiedarbību (saskaņošanu) un to piemērošanu tiesību aizsardzības un nodrošināšanas praksē Latvijā; analizēt Eiropas cilvēktiesību tiesas izskatītos pieteikumus par valstu pārkāpumiem un pieņemtajiem lēmumiem un izdarīt atbilstošus secinājumus/mācības.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs nosaukt un identificēt nozīmīgākos cilvēktiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; spēs parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību zināšanas un izpratni; būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot cilvēktiesību aizsardzības mehānismus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto cilvēktiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi ieraudzīt un analizēt iespējamās cilvēktiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas; spēs parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, pieņemt atbilstošus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas ļaus studējošajiem būt kompetentiem un iekļauties tiesību aizsardzības un palīdzības iestāžu darbā; veicinās šo iestāžu kompetenci cilvēktiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās. Studējošie spēs izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulējot un analītiski izvērtējot situācijas, problēmas savā zinātnes nozarē vai profesijā; būs kompetenti izskaidrot un argumentēti diskutēt ar dažādu jomu speciālistiem; iegūtās zināšanas sniegs studējošajiem kompetenci cilvēktiesību visdažādākajos aspektos un sniegs iespējas piedalīties arī starptautisko institūciju konkursos uz darba piedāvājumiem ārpus Latvijas robežām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsIlze Bērziņa
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsIlze Bērziņa
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursObligātsIlze Bērziņa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursObligātsIlze Bērziņa
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursIerobežota izvēleIlze Bērziņa