Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Kursa mērķis – sniegt zināšanas par cilvēktiesību vēsturisko attīstību un pamatiem, cilvēktiesību struktūru, cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem, kā arī veidot izpratni par cilvēktiesību ievērošanas nepieciešamību tiesībsargājošo institūciju darbā. Uzdevumi mērķa sasniegšanā ir: 1) sniegt zināšanas par cilvēktiesībām (CT); nacionālajiem un starptautiskajiem CT tiesību aktiem; 2) veidot izpratni par cilvēktiesību ievērošanu tiesībsargājošo iestāžu darbā un iepazīstināt ar CT pielietojuma un ievērošanas jautājumiem, problēmām un aizsardzības mehānismiem; 3) iepazīstināt ar Eiropas Cilvēktiesību Tiesas praksi saistībā ar valstu pieļauto CT pārkāpumu izskatīšanu un lēmumiem.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un identificēt nozīmīgākos cilvēktiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot cilvēktiesību aizsardzības mehānismu policijas aktivitātēs un darbā, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto cilvēktiesību normu ievērošanu policijas ikdienas pienākumos Latvijā.

Prasmes

Analizēt un raksturot cilvēktiesību praktiskās piemērošanas problēmas policijas darbā; definēt un raksturot cilvēktiesību katalogā ietvertās dažādās tiesības un brīvības; noteikt cilvēktiesību saturu un robežas, iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē; veikt Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīzi, raksturot tās ietekmi uz cilvēktiesību attīstību un nostiprināšanu Latvijā.

Kompetences

Iegūtās zināšanas ļaus studentiem kompetenti iekļauties tiesību aizsardzības un palīdzības iestāžu darbā; veicinās šo iestāžu kā policijas un citas, kompetenci tieši cilvēktiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās; kompetenti rīkoties cilvēktiesību ievērošanā policijas darbībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.