Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Tamužs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Tamužs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgas zināšanas par cilvēktiesībām un Eiropas Savienības tiesībām.
Mērķis:
Padziļināt izpratni par cilvēktiesību saturu, īpaši uzsverot aktuālākos cilvēktiesību jautājumus Eiropas Savienībā. Kurss pamatā sastāvēs no Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pēdējā laika būtiskāko nolēmumu analīzes, vienlaikus pievēršoties arī šo nolēmumu kontekstam. Daļa kursa būs veltīta nolēmumiem, kas iezīmē Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas mijiedarbību, veicinot izpratni par dažādajiem Eiropas Savienībā pieejamajiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē – praktiskie aspekti.Lekcijas2.00auditorija
2Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Savienības tiesa – draugi vai konkurenti?Lekcijas2.00auditorija
3Cilvēktiesību jautājumu aktualitātes cīņā pret terorismu.Lekcijas1.00auditorija
4Patvēruma meklētāji Eiropā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Starptautiskās sankcijas un cilvēktiesības.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Privātā dzīve un datu aizsardzība.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē – praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Savienības tiesa – draugi vai konkurenti?Lekcijas1.00auditorija
4Patvēruma meklētāji Eiropā.Lekcijas1.00auditorija
5Starptautiskās sankcijas un cilvēktiesības.Lekcijas1.00auditorija
6Privātā dzīve un datu aizsardzība.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi izstrādāts rakstisks darbs – viena Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma kopsavilkums un analīze (analizējamo nolēmumu saraksts tiks nosūtīts studentiem kursa gaitā). Gadījumā, ja studentam nav iespējas apmeklēt kādu no semināriem, attiecīgos punktus (sk. “Vērtēšanas kritēriji”) ir iespējams saņemt, iesniedzot rakstisku darbu, kura tēmu noteiks pasniedzējs pēc studenta lūguma.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīme veidojas no šādām komponentēm: • Rakstiskā darba vērtējums – 20% no gala atzīmes. • Aktīva un argumentēta dalība semināros – 20% no gala atzīmes. • Eksāmens – 60% no gala atzīmes. Gala eksāmens sastāvēs no viena teorētiska jautājuma (30% no eksāmena atzīmes) un praktiskā uzdevuma – kāzusa (70% no eksāmena atzīmes). Semināri tiks veidoti tiesu izspēļu formātā. Katram studentam būs jāiejūtas sūdzības iesniedzēja, atbildētājas valsts valdības pārstāvja un tiesneša lomā. Kāzuss un lomu sadalījums tiks paziņots vienu nedēļu pirms katra semināra.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē un salīdzina cilvēktiesību aizsardzības mehānismus Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, kā arī gūst padziļinātas zināšanas par cilvēktiesību iespējamo pārkāpumu izvērtējuma metodoloģiju. Iepazīstās ar jaunāko ECT un EST praksi aktuālos cilvēktiesību jautājumos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē un piemēro EST un ECT praksi cilvēktiesību jomā, kā arī patstāvīgi izvērtē un analizē iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus Eiropas Padomes un Eiropas Savienības sistēmās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas studējošajiem ļaus integrēt cilvēktiesību jautājumus, strādājot jurista profesijā valsts, nevalstiskajā vai privātajā sektorā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Tiesību akti:
2Eiropas Savienības Pamattiesību harta, 2000. ES Oficiālais vēstnesis, C 83, 30.03.2010.
3Līguma par Eiropas Savienību atsevišķi panti
4Līguma par Eiropas Savienības darbību atsevišķi panti
5Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija: Starptautiska konvencija, 04.11.1950, Latvijas Vēstnesis, 1997. 13.jūnijs, Nr.143./144.
6Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 1.jūlijs, Nr.43.
7Literatūra:
8Eiropas Komisijas 2013. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=13990310…
9Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02). Available: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:…
10Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union. European Commission, 2010. Available :http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en…- Fundamental rights: key legal and policy developments in 2013. Highlights 2013. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014. Available: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights…
11Craig P., Burca G. EU Law: Text, Cases and Materials. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Papildus literatūra
1Tiesību akti:
2Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām: Starptautisks dokuments, 16.12.1966., Latvijas Vēstnesis, 2003. 23.aprīlis, Nr.61.
3Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Pieejams: www.humanrights.lv.
4Eiropas Sociālā Harta: Starptautisks dokuments, 18.10.1961. Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, Nr.183.
5ANO Konvencija par bērnu tiesībām
6Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1381/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko izveido programmu “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam
7Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1382/2013 (2013. gada 17. Decembris), ar ko izveido programmu "Tiesiskums" laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam
8Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
9Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK ( 2006. gada 5. jūlijs ) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)
10Padomes Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu
11Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju
12Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības
13Padomes direktīva 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos
14Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 211/2011 ( 2011. gada 16. februāris ) par pilsoņu iniciatīvu
15Padomes Direktīva 94/80/EK (1994. gada 19. decembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav
16Padomes Direktīva 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav
17Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK
18Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES ( 2011. gada 5. aprīlis ) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI
19Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES ( 2011. gada 13. decembris ) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI
20Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2010/64/ES (2010.gada 20.oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā
21Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
22Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/99/ES ( 2011. gada 13. decembris ) par Eiropas aizsardzības rīkojumu
23Padomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem
24Padomes pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
25Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES ( 2013. gada 22. oktobris ) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm
26Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES ( 2012. gada 25. oktobris ), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI
27Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas
28Literatūra:
29Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I. Ziemeles red. Rīga: SIA „Izglītības soļi“, 2000.
30Eiropas Savienības tiesības. 1. daļa. Institucionālās tiesības, Tiesu namu aģentūra, 2014.
31Eiropas tiesības. Aut. Kolektīvs. (zin red. T. Jundzis). 2. izd. Rīga: Juridiskā koledža, 2007.
32Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010.
33The European Union Charter of Fundamental Rights. Peers S., Ward A. (ed. by). Oregon: Hart Publishing, 2004.
Citi informācijas avoti
1Eiropas Komisijas mājas lapa: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_lv.htm; http://ec.europa.eu/justice/index_lv.htm#newsroom-tab
2Eiropas Savienības Tiesas mājas lapa: http://curia.europa.eu/
3Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
4Eiropas Savienības tiesību aktu apkopojumi: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?…
5Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra: http://fra.europa.eu/en
6Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras publikācijas: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
7Eiropas e-tiesiskuma portāls: justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lv&init=true
8Eiropas Savienības tīmekļa vietne - Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenei http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm
9Eiropas Savienības tīmekļa vietne par bērna tiesībām: http://ec.europa.eu/0-18/
10- Kursa gaitā studenti tiks informēti par Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, ar kuriem studentiem jāiepazīstas kursa ietvaros.