Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ināra Kalēja

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_149LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Kalēja
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas.
Mērķis:
Veicināt topošo audiologopēdu pedagoģijas pamatu apguvi, veidojot izpratni par mācību procesa saturu, organizāciju, mācību vidi, mācīšanās spēju veidiem, metodēm un paņēmieniem, turpmāk izmantojamiem, ikdienas praksē ar pacientiem. Veicināt izpratni par didaktikas metožu un paņēmienu izvēli atbilstoši mērķim un vecumposmu specifikai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lekcijas1.00
2Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas1.00auditorija
4Lekcijas1.00auditorija
5Didaktikas priekšmets. Mācības un mācību process. Mācību procesa saturs. Zināšanas, prasmes, iemaņas, pieredze. Mācību process kā izziņas process.Lekcijas1.00auditorija
6Mācību procesa organizācijas formas. Mācību metodes un paņēmieni. Mācību metožu izvēle atbilstoši mērķim. Interaktīvās un integratīvās didaktikas metodes.Lekcijas1.00auditorija
7Mācīšanās stili un spēju veidi. Mācību sasniegumu izzināšana. Pedagoģiskās darbības pašnovērtējums.Nodarbības1.00auditorija
8Mācību vide un motivācija mācībām.Nodarbības1.00auditorija
9Mācību stundas un nodarbības posmi. Plānošana kā mācību procesa mērķtiecīgas organizācijas pamats.Nodarbības1.00auditorija
10Interaktīvo didaktikas metožu izmantošana. Rotaļas un spēles. Runas un valodas attīstību veicinoši vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
11Vecuma īpatnību ievērošana pedagoģiskajā procesāLekcijas1.00auditorija
12Bērna attīstību sekmējoša mācību videLekcijas1.00auditorija
13Didaktisko metožu un paņēmienu izvēle pirmsskolas vecumposmā (3-5 gadi)Nodarbības1.00auditorija
14Didaktisko metožu un paņēmienu izvēle pirmsskolas vecumposmā.(5-6 gadi)Nodarbības1.00auditorija
15Didaktisko metožu un paņēmienu izvēle pirmsskolas vecumposmā. (7 gadi)Nodarbības1.00auditorija
16Didaktisko metožu un paņēmienu izvēle jaunākajā skolas vecumposmā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pārrunas kursa norises procesā, grupu patstāvīgais darbs un darba rezultātu prezentācija, referātu sagatavošana un prezentācija, patstāvīgais darbs ar literatūru, eksāmens ar integrētu vispārīgās pedagoģijas daļu.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - patstāvīgā darba prezentācijas; - kursa beigās rakstiskais eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti: - spēs aprakstīt mācību procesa mērķus, saturu, mācību organizāciju, likumsakarības un didaktikas pamatprincipus; - spēs raksturot mācību metodēs un paņēmienus, interaktīvās didaktikas metodes, metožu izvēles nosacījumus; - spēs izklāstīt zināšanas par attīstošas mācību vides veidošanu.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs izmantot interaktīvās didaktikas metodes, kuras atbilst mērķim un pacientu vecuma īpatnībām.
Kompetences:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes logopēdijas nodarbību organizēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Albrehta D. Didaktika. R., R.,2004.
2Dzintare D., Stangaine I.Rotaļa- bērna dzīvesveids.R.,2005.
3Golubina V.Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata.R.,2007.
4Alī M., Mana bērna attīstības ceļš.R.,2009.
Papildus literatūra
1Smits E.Paātrinātā mācīšanās klasē.R.,2000.
2Dzintare D., Boša R.Rotaļspēles.R.,1997.
3Anspoka Z.Latviešu valodas didaktika.R.,2008.
4Brice B. Skaņu pasakas un ritma rotaļas.R.,2010.
5Dzintare D., Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.R.,2002.
6Kālo E., Brīvas spēlēšanās sākums.R.,2011.
Citi informācijas avoti
1www.visc.gov.lv – Metodiskie materiāli.
2www.visc.lv –Pirmsskolas izglītības mācību satura programma.
3www.visc.gov.lv – Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai.