Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Angļu
Vadītājs
Līga Kroniņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.06.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Kroniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievadlekcija Bērnu stomatoloģijas kursā „Psihoemocionālie faktori bērnu sagatavošanā un pieņemšanā pie zobārsta” 4. studiju gada 1. semestrī
Mērķis:
Ar padziļinātu teorētisko zināšanu, kā arī modelētu situāciju un psiholoģisko vingrinājumu palīdzību sagatavot Stomatoloģijas fakultātes studentus darbam bērnu stomatoloģijā psiholoģiski netraumējošā veidā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Verbālās un neverbālās saskarsmes īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
2Bērnu un pusaudžu psiholoģiskās un saskarsmes īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
3Personības faktori zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
4Bailes un trauksme zobārstniecībā, iemesli, patoģenēzes mehānismi, izpausmes, novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Baiļu no zobārsta pārvarēšanas un mazināšanas metodes. Vadlīnijas.Lekcijas1.00auditorija
6Sadarbība ar vecākiem bērnu zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
7Saskarsme ar sarežģītiem pacientiem zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
8Individuālās prezentācijas. Ieskaites rakstīšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
studējošie lasa jaunākos zinātniskos rakstus par kādu no studiju kursa tēmām un sagatavo prezentāciju par vienu no tām. Studējošie strādā pāros un mazās grupās, radot „vārdnīcu”, kā arī izspēlējot modelētas situācijas un praktiskos psiholoģiskos vingrinājumus, un analizējot tos.
Vērtēšanas kritēriji:
-aktīva līdzdalība diskusijās un praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti un kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; -prezentācija par vienu studiju kursa tēmu; -ieskaites darbs ar teorētisko zināšanu pārbaudi un problēmsituāciju analīzi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs: -nosaukt galvenās verbālās un neverbālās saskarsmes īpatnības, to izpausmes un praktisko nozīmi bērnu zobārstniecībā; -raksturot pirmsskolas, jaunākā skolas vecuma bērnu un pusaudžu psiholoģiskās un saskarsmes īpatnības; -nosaukt baiļu un trauksmes iemeslus un izpausmes zobārstniecībā, kā arī to pārvarēšanas un mazināšanas metodes; -identificēt sarežģītos pacientus un izveidot savu taktiku darbā ar tiem.
Prasmes:sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt pacienta baiļu un trauksmes līmeni, kā arī psiholoģisko un emocionālo briedumu zobārstniecības situācijā, kā arī piemērot optimālo taktiku (vārdus un uzvedību) baiļu un trauksmes mazināšanai.
Kompetences:sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs veiksmīgi sadarboties ar bērniem un citiem sarežģītiem pacientiem zobārstniecības situācijā, atbilstoši viņu vecumam un psiholoģiskajām īpatnībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Chadwick B., Hosey M.T. “Child taming: how to manage children in dental practice” – London: Quintessence Publishing, 2003.
2Klingberg G., Raadal M., Arnrup K. Dental fear and behavior management problems // Koch Göran, Poulsen Sven (editors). Paediatric dentistry: a clinical approach, 2nd ed., 2012; 32 – 43.
3Casamassimo P.S., Fields H.W., McTigue D.J. (Editors). „Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence”, 5th Edition, 2012.
4AAPD Guideline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient // Clinical guidelines 2015; 37(6): 180 - 193.
5International Journal of Pediatric Dentistry, 2007: 17.
6Poulsen S. The child’s first dental visit // International Journal of Paediatric Dentistry 2003; 13: 264 – 265.
7Newton T, Asimakopoulou K, Daly B, Scambler S, Scott S. The management of dental anxiety: time for a sense of proportion? // British Dental Journal 2012; 213: 271 - 274.
8Aminabadi N.A., Deljavan A.S., Jamali Z., Azar F.P., Oskouel S.G. The influence of parenting style and child temperament on child – parent – dentist interactions // Pediatric Dentistry, 2015; 37 (4): 342 – 347.
9Beaton L., Freeman R., Humphris G. Why are people afraid of the dentist? Observations and explanations // Medical Principles and Practice, 2014; 23(4): 295 – 301.
10Реан, A. “Психология человека от рождения до смерти.” Спб.: прайм- ЕВРОЗНАК 2002.
Papildus literatūra
1Öst L.G., Skaret E.(editors). Cognitive behaviour therapy for dental phobia and anxiety, 2013.
2Fisak Jr. B., Grills-Taquechel A. E. Parental modeling, reinforcement, and information transfer: risk factors in the development of child anxiety? // Clinical Child and Family Psychology, 2007; 10 (3): 213 – 231.
3Gustafsson A., Broberg A., Bodin L., Berggren U., Arnrup K. Dental behaviour management problems: the role of child personal characteristics // International Journal of Pediatric Dentistry, 2010; 20: 242 - 253.
4Armfield J. M. Cognitive vulnerability: a model of the etiology of fear // Clinical Psychology Review, 2006; 26: 746 – 768.
5De Jongh A, Adair P, Meijerink-Anderson M. Clinical management of dental anxiety: what works for whom? International Dental Journal 2005;55:73–80.
6Armfield J.M., Heaton L.J. Management of fear and anxiety in the dental clinic: a review // Australian Dental Journal, December 2013; 58(4): 390 – 407.
7Kent, G.G., & Blinkhorn, A.S.. The psychology of dental care. Oxford: Wright, 1991.
8Künkel, Almuth. “Kinder- und Jugendpsychologie in der zahnärztlichen Praxis.”- Hannover: Schlueter, 2000.
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas abonētās datu bāzes (Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Wiley Online Library, EBSCO, Dyna Med)