Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Kursa mērķis ir veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par to, kādas cilvēktiesību normas un principi darbojas Latvijā un, kādi cilvēktiesību aizsardzības instrumenti ir pieejami Latvijas iedzīvotājiem. Studiju kursa apguves gaitā studenti tiks iepazīstināti ar apgūstamo priekšmetu loku, tiks analizēti cilvēktiesību pamatjēdzieni, apzināta to būtība un saturs. Studenti gūs priekšstatu par sabiedrības normatīvo sistēmu – tiesībām un citiem sociālo normu veidiem, iegūs zināšanas par tiesību avotiem, tiesību apakšnozarēm, tiesisko normu piemērošanu praksē un juridiskās darbības veidiem. Kursa apguves procesā tiks apgūtas tēmas par cilvēktiesību attīstības perspektīvām vienotajā Eiropas tiesiskajā vidē un pasaulē.
Kursa uzdevumi ir veidot prasmes identificēt un risināt cilvēktiesību pamatproblēmas, spēt analizēt un piemērot studiju procesā iegūtās zināšanas nacionālās likumdošanas atbilstībai starptautisko cilvēktiesību standartiem, sagatavot studentus tālākām studijām. Minētā kursa apguves laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas Padomes un Eiropas Savienības lomai saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu, kā arī globalizācijas procesiem pasaulē.

Priekšzināšanas

Cilvēktiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un identificēt nozīmīgākos cilvēktiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot cilvēktiesību aizsardzības instrumentus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto cilvēktiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.

Prasmes

Studiju rezultātā studenti būs spējīgi ieraudzīt un analizēt iespējamās cilvēktiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas.

Kompetences

Iegūtās zināšanas ļaus studentiem iekļauties tiesību aizsardzības un palīdzības iestāžu darbā, veicinās šo iestāžu kompetenci tieši cilvēktiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās; iegūtās zināšanas ļaus studentiem piedalīties arī starptautiskajos konkursos uz darba piedāvājumiem ārpus Latvijas robežām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDM1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs, SDMp1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs, SDNM1MaģistrsObligātsOlafs Brūvers
Sociālais darbs, SDNMp1MaģistrsObligātsOlafs Brūvers