Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Tatjana Muravska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_010LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Muravska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
ES tiesību pamati, tiesību teorijas, ekonomikas pamati.
Mērķis:
Veidot izpratni un veicināt zināšanu apguvi par Eiropas Savienības ekonomisko politiku un biznesa vidi ES tiesību attīstības tendenču kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kompetenču sadalījums starp ES un ES dalībvalstīmLekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2ES Tiesas prakses analīze un tās ietekmes izvērtēšana uz ES dalībvalstu biznesa vidi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3ES biznesa vides teorētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Biznesa iespēju analīzes ES ekonomiskās politikas kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kompetenču sadalījums starp ES un ES dalībvalstīmLekcijas1.00auditorija
2ES Tiesas prakses analīze un tās ietekmes izvērtēšana uz ES dalībvalstu biznesa vidi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3ES biznesa vides teorētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
4Biznesa iespēju analīzes ES ekonomiskās politikas kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti veic darbu ar literatūru – izpēta un analizē, sagatavo referātu, gatavojas semināra nodarbībām, eksāmenam.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās (20%) Individuālais projekts (30%) Eksāmens (50%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūs zināšanas par ES ekonomisko politiku un tās ietekmi uz nacionālo biznesa vidi. Zināšanu pārbaude tiks veikta semināros grupu darbu ietvaros.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs analizēt ES ekonomisko politiku, izvērtējot ES tiesas praksi. Studentu prasmes tiks pārbaudītas diskusiju laikā praktiskajās nodarbībās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1“Eiropas Savienibas Ekonomiska politika un Latvia” (RSU, 2008)
2Baldwin R. and Wyplosz Ch. The Economics of European Integration. –McGraw Hill Publ. -3rd Ed., 2009. - 596 pp.
3Larreche J.C. The Momentum Effect. How to ignite exceptional growth. Wharton School Publ, USA, 2009. – 289 pp.
4Ha-Joon Chang. 23 things they don’t tell you about capitalism. –Penguin Group Publ., 2010. –286 pp.
5“Economic and financial crisis: the way out for the EU and Latvia” (RSU, 2011).
6Guay T.R. The Business Environment of Europe: firms, governments & institutions.-Cambridge Univ.Press. 2014.
7Eteris E. Latvia in Europe and the world: growth strategy for a new centennial. –Zinatne Publish., Riga, Latvia. 2018
Papildus literatūra
1Commission’s websites on the EU economic policies (in the following address: http://ec.europa.eu/policies_en.htm)
Citi informācijas avoti
1Larreche J.C. The Momentum Effect. How to ignite exceptional growth. Wharton School Publ, USA, 2009.
2Eteris E. Modern European Law for Businessmen (RSU, 2012)
3EU economy’s future: slow but positive growth. 14.02.2019.