Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Melkers

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Melkers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Veidot priekšstatu par Eiropas valstu tiesību izcelšanos un attīstību līdz pat jaunākajiem laikiem. Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par Eiropas juridiskās domas ģenēzes, evolūcijas un transformācijas problemātiku no antīkiem laikiem līdz mūsdienām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Eiropas tiesību vēstures priekšmets: • Eiropas tiesību vēstures priekšmeta saturs un nozīme; • Eiropas tiesību vēstures periodizācija; • Eiropas tiesību vēstures avoti.Lekcijas2.00auditorija
2Eiropa kā ģeogrāfiska, kultūras, tiesību un vērtību telpa.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesību rašanās un attīstība antīkajā Grieķijā.Nodarbības2.00auditorija
4Tiesību rašanās un attīstība senajā Romā.Lekcijas1.00auditorija
5Feodālās tiesības, pilsētu tiesības un kanoniskās tiesības viduslaiku Eiropā.Lekcijas2.00auditorija
6I Pasaules karš Eiropā.Nodarbības2.00auditorija
7II Pasaules karš Eiropā.Lekcijas1.00auditorija
8Eiropas Savienības izveidošanās un attīstība.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Eiropa kā ģeogrāfiska, kultūras, tiesību un vērtību telpa.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesību rašanās un attīstība senajā Romā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga literatūras avotu apguve, referāta izstrāde. Studiju kursa ietvaros paredzēts viens rakstisks kontroldarbs. Students, kurš sekmīgi nokārtojis kontroldarbu un semināra uzdevumus, ir tiesīgs kārtot studiju kursa eksāmenu.
Vērtēšanas kritēriji:
40% – studiju kursa laikā veikto pastāvīgo darbu iegūtais vērtējums, un 60% – eksāmena vērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par Eiropas valstu tiesību vēsturi tiesību izcelšanās un attīstīšanās kontekstā, tiesību institūtu funkcionēšanā gadsimtu gaitā līdz mūsdienām, kā arī paplašina savu redzesloku, kas palīdzēs turpmākajās studijās un praktiskajā darbībā jurisprudencē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē, salīdzina un strādā ar dažādiem tiesību pieminekļiem, zinātnisko un juridisko literatūru, prot analizēt dažādas vēsturiskās valsts, sabiedrības un tiesību attīstības likumsakarības, prot saskatīt problēmjautājumus un to risinājumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj orientēties mūsdienu jaunākajās tiesību aktualitātēs un to vēsturiskajās likumsakarībās, spēj izstrādāt zinātnisko darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot un izvirzot jaunas idejas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bojārs J. Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija. R.: Zvaigzne ABC, 2002, 104. – 238.lpp.
2Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. R.: Turība, 2003, 56. – 69.lpp.
3Hattenhauer H. Das Europäische Rechtsgeschichte. 3. erweiterte Auflage. Heidelberg:
4C.F.Müller Verlag, 1999, S. 1 - 24.
5Held David. Models of Democracy. Stanford, 1987, p. 13 - 35.
6Kelly J.M. A Short History of Western Legal Theory. Oxford, 1999, p. 3 - 56.
Papildus literatūra
1Ārvalstu tiesību vēstures avoti. Blūzmas V., Zemīša G., Osipovas S. zin. red. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2007.
2Birziņa L. Vācijas tiesību vēsture (V - XX gs.). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999.
3Birziņa L.Francijas tiesību vēsture (V - XX gs.). Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2000.
4Birziņa L.Itālijas valsts un tiesību vēsture. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001.
5Birziņa L.Lielā Franču buržuāziskā revolūcija. R.: Avots, 1988.
6Birziņa L.Romiešu tiesību vēsture. Rīga: LU, 1996.
7Birziņa L.Vācijas tiesību vēsture (V - XX gs.). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999.
8Blūzma V.Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību vēsturē. Rīga: EKA,2002.
9Kalniņš V.Romiešu civiltiesību pamati. Rīga: Zvaigzne, 1977.
10Melkers A. Pozitīvo tiesību unifikācija Ziemeļvalstīs: izcelšanās un attīstība, Jurista vārds, 5.marts 2013. Nr.9 (760)