Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Dot iespēju studentam apgūt pamatzināšanas par ergoterapijas vēsturi, filozofiskām pamatnostādnēm; par indivīda nodarbēm dzīves laikā; par aktivitāti, aktivitātes analīzi, aktivitātes izmantošanu ergoterapijas procesā, kā arī pilnveidot prasmi kritiski un neatkarīgi spriest, spriedumos izmantot apgūtās zināšanas.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku un viņa darbības jomām, apkārtējo vidi, par sabiedrības attīstību.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas, lai raksturotu ergoterapijas profesijas vēsturisko attīstību un ergoterapijas filosofiju; skaidrotu priekšnosacījumus ergoterapijas profesijas attīstībai Latvijā; skaidrotu un lietotu galvenos ergoterapijas terminus: nodarbe, aktivitāte, nodarbes veikšana, vide, klients/ pacients, nodarbes veikšanas komponenti, ergoterapija, rehabilitācija, uz personu vērsta prakse, uz pierādījumiem balstīta prakse.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs pamatprasmes un spēs orientēties to normatīvo aktu klāstā, kas regulē ergoterapeita profesionālo darbību; veikt nodarbes/aktivitātes analīzi, dozēt un adaptēt nodarbes/aktivitātes; veikt vienkāršu ikdienas nodarbju sabalansētības analīzi; izprast un novērtēt vides konteksta nozīmi nodarbes veikšanā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai diskutētu par ergoterapijas attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā, lai spriestu par ergoterapijas pamatzināšanām un paradigmas saturu, lai veiktu nodarbju/aktivitāšu analīzi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsLolita Cibule