Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Alnis Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_087LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt, kritiski diskutēt un konstruēt fotogrāfijas medija tradīcijā balstītus vēstījumus, apzinoties fotogrāfijas nozares vēsturisko attīstību un laikmetīgo dažādību. Studējošajiem jāiepazīst, jāizvērtē un jāapliecina zināšanas par fotogrāfijas medija tradīcijā balstītu vēstījumu konstruēto būtību un to pielietojuma likumsakarībām. Studējošajiem jāapliecina sava izpratne par fotogrāfijas mediju kā komunikācijas daļu sabiedrībā, analītiski aprakstot un radoši konstruējot informāciju, problēmas un radošus risinājumus fotogrāfijā. Studējošajiem profesionāli jāīsteno savs projekts fotogrāfijā, balstoties fotogrāfijas medija komunikatīvajos aspektos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursa saturā. Fotogrāfija un fotožurnālistika: izcelsme un definīcijas.Lekcijas1.00auditorija
2Fotogrāfijas attīstība un uzplaukums.Lekcijas2.00auditorija
3Diskusija un plānošana par fotogrāfiju sērijas izveidi, balstoties dokumentālās fotogrāfijas tradīcijā (visiem mājas darbiem jābūt studenta personīgajā blogā).Nodarbības1.00auditorija
4Subjekts kā objekts: fotogrāfija un cilvēka ķermenis (praktiskais mājas darbs par cilvēka ķermeņa attēlojumu).Lekcijas1.00auditorija
5Dokumentālās fotogrāfijas tradīcijā balstītā mājas darba izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
6Fotogrāfijas medija transformācijas digitālās attēlošanas laikmetā.Lekcijas1.00auditorija
7Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā.Lekcijas1.00auditorija
8Diskusija par praktisko mājas darbu (cilvēka ķermeņa attēlojums).Nodarbības1.00auditorija
9Fotogrāfa "izdzīvošanas komplekts" – komerciālās, dokumentālās un mākslas fotogrāfijas saiknes un fotogrāfs kā pakalpojumu sniedzējs mūsdienās.Lekcijas2.00auditorija
10Diskusija par S. Zontāgas, L. Manoviča un A. Kremeroti skatījumiem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursa saturā. Fotogrāfija un fotožurnālistika: izcelsme un definīcijas.Lekcijas0.50auditorija
2Fotogrāfijas attīstība un uzplaukums.Lekcijas1.00auditorija
3Diskusija un plānošana par fotogrāfiju sērijas izveidi, balstoties dokumentālās fotogrāfijas tradīcijā (visiem mājas darbiem jābūt studenta personīgajā blogā).Nodarbības1.00auditorija
4Subjekts kā objekts: fotogrāfija un cilvēka ķermenis (praktiskais mājas darbs par cilvēka ķermeņa attēlojumu).Lekcijas1.00auditorija
5Dokumentālās fotogrāfijas tradīcijā balstītā mājas darba izvērtējums.Nodarbības0.50auditorija
6Fotogrāfijas medija transformācijas digitālās attēlošanas laikmetā.Lekcijas0.50auditorija
7Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā.Lekcijas1.00auditorija
8Diskusija par praktisko mājas darbu (cilvēka ķermeņa attēlojums).Nodarbības0.50auditorija
9Fotogrāfa "izdzīvošanas komplekts" – komerciālās, dokumentālās un mākslas fotogrāfijas saiknes un fotogrāfs kā pakalpojumu sniedzējs mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
10Diskusija par S. Zontāgas, L. Manoviča un A. Kremeroti skatījumiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā students lasa ieteicamo literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studentiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par fotogrāfijas mediju. Studējošajiem jāizlasa vismaz 300 lpp. teksta no obligātās literatūras.
Vērtēšanas kritēriji:
Jābūt visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgai dalībai semināros. Kursa ietvaros jāizveido viens dokumentāls fotostāsts. Vērtējumus teicami un izcili ir iespējams iegūt tikai ar eksāmena darbiem, kas klasificējas profesionālam medija lietojumam, kā arī liecina par fotogrāfijas medija padziļinātu izpratni.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauks un raksturos fotogrāfijas attīstības galvenos posmus un virzītājspēkus. Pastāstīs par fotogrāfijas teorētiskajām pieejām un galvenajiem autoriem. Aprakstīs fotogrāfijas ietekmi uz sabiedrību. Izskaidros fotogrāfijas komunikatīvās īpašības.
Prasmes:Pratīs atpazīt fotogrāfijas galvenās paradigmas un vēstījumu tipus. Pratīs izvērtēt fotogrāfijas vēstījumu.
Kompetences:Spēs kritiski analizēt fotogrāfijas valodā iekodētos vēstījumus un estētiskās kvalitātes. Spēs interpretēt fotogrāfijas komunikācijas likumsakarības. Spēs autonomi vadīt un producēt radošu fotostāstu fotožurnālistikas un lietišķām vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Badger, G. (2000). The Art that Hides Itself - Notes on Photographys Quiet Genius in How You Look At It. (pp. 61 – 81) NY: D.A.P., Inc.
2Barett, T. (1990). Criticizing Photographs: an introduction to understading images. California. Mayfield Pubishing Company.
3Bate, D. (2009). Photography: Key Concepts. Oxford & New York: Berg
4Benjamins, V. (2005). Iluminācijas. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
5Doy, G. (2005). Picturing the self: Changing views of the subject in visual culture. London: I.B. Taurus & Co Ltd.
6Flusser, V (2005). Towards A Philosophy of Photography. London: Reaktion Books Ltd.
7Jeffrey, I. (1999). Revisions: An alternative history of photography. Bradford, England: National Museum of Photography, Film & Television.
8Liesbrock H. (2000). The Barely Visible Perspectives on Reality in Photography and Painting in How You Look At It. (pp. 39 - 59) NY: D.A.P.
9Roland, B. (1980). Mythologies, London: Paladin.
10Rolāns, B. (2006). Camera lucida. Piezīme par fotografiju. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
11Sonesson G. (2000). Post-photography and beyond: From mechanical reproduction to digital production. Lund University.
12Wells L. (ed) (2004). Photography: a critical introduction. London & New York. Routledge.
13Weski T. (2000). No Scrawling, Scratching, and Scribbling on the Plate in How You Look At It. (pp. 19 - 37) NY: D.A.P.
14Zontāga, S. (2008). Par fotogrāfiju. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
Papildus literatūra
1Bodrijārs, Ž. (2000). Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia Mea.
2Liotārs, F. (2008).Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
3Lury C. (1998). Proesthetic Culture: Photography, memory and identity. London: Routledge (pp. 134 - 183)
4Manovičs, L. (2006). Jauno mediju valoda. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC. 5. 5. 5. McLuhan, M. (1964). Understanding media. New York: Signet Books.
5McLuhan, M. & Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Singapore: HardWired.
Citi informācijas avoti
1Dokumentālās filmas:
2American Photography: A Century of Images, 1999 Contacts I, II, III, 2005
3Dying to tell the Story, 1998
4Genius of photography 1-6, BBC
5Moment of Impact, 1999 Reporters, 1981
6The Impassioned Eye, 2003 War Photographer, 2001
7Mākslas filmas
8Blowup, 1966
9City of God, 2002
10Rear Window, 1954 Salvador, 1986
11The Killing Fields, 1984 The Public Eye, 1992
12Tiešsaistē pieejamie resursi
13A Search Into the Future of Photography http://www.foam.org/whatsnext
14American Suburb X www.americansuburbx.com
15Aperture www.aperture.org
16Blind Spot www.blindspot.com
17BW Magazine www.bandwmag.com
18CameraArts Magazine www.cameraarts.com DoubleTake www.doubletakemagazine.org
19European Photography www.european-photography.com EYEMAZING www.eyemazing.com
20Foto-Video www.foto-video.ru
21foto8e www.foto8.com
22LensWork www.lenswork.com
23Kwartalnik Fotografia www.fotografia.net.pl
24Next Level www.nextleveluk.com
25Private www.private.it
26Source www.source.ie
27Editorial Photographers www.editorialphoto.com
28Fotokvartals www.fotokvartals.lv
29Lens http://lens.blogs.nytimes.com
30Magnum www.magnumphotos.com
31Photographer.ru www.photographer.ru
32The Digital Journalist http://digitaljournalist.org
33The Photographic Universe Conference http://photographicuniverse.parsons.edu World Press Photo http://www.worldpressphoto.org
34Zone Zero www.zonezero.com