Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_120LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, bioķīmijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, epidemioloģijā, mikrobioloģijā, virusoloģijā, imunoloģijā, farmakoloģijā un iekšķīgajās slimībās.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt infektoloģijas pamatu un infekcijas slimību izplatības ierobežošanas principu apgūšanu, veicināt izpratni par infekcijas slimību iespējamo ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti, un veselības aprūpi un sabiedrības veselību kopumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekciju izplatība pasaulē un Latvijā. Jaunās un atdzimstošās infekcijas slimības: drauds sabiedrības veselībai. Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas slimību profilakses un kontroles centra loma infekcijas slimību ierobežošanā un sadarbībā ar Latvijas sabiedrības veselības un veselības aprūpes institūcijām. Infekcijas slimību epidemioloģija. Epidēmiskais process. Infekcijas slimību epidemioloģiskā izmeklēšana, uzraudzība un kontrole.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Ar asinīm un seksuāli transmisīvā ceļā izplatošās infekcijas slimības, to spektrs un nozīme sabiedrības veselības kontekstā. Kontakta ceļā izplatošās infekcijas slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Infekcijas slimības un to antibakteriālās ārstēšanas iespējas. Infekcijas slimību ierobežošanas veidi, specifiskā, nespecifiskā profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Infekcijas slimību ierobežošanu reglamentējošie dokumenti. Ārkārtas situāciju pārvaldīšana infekciju slimību jomā. Īpaši bīstamās infekciju slimības un to ierobežošanas organizatoriskie pasākumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Gaisa-pilienu ceļā izplatošās infekcijas slimības (gripa, difterija, u.c.), to spektrs un profilakses iespējas. Ar pārtiku un ūdeni izplatošās infekcijas slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Tropu un ceļotāju slimības. Ceļotāju veselība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Veselības aprūpes darba organizācija infekcijas slimību klīnikā. Veselības aprūpē iegūtās infekcijas, pretepidēmiskie pasākumi stacionārā. Individuālo aizsarglīdzekļu, t.sk., speciālo aizsargtērpu uzvilkšanas un novilkšanas demonstrējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Vakcinācija: plānveida, pēc epidemioloģiskām indikācijām, u.c. Tās realizācijas konkrētie nosacījumi – glabāšana, ievadīšana. Vakcinācijas blaknes, to reģistrācijas kārtība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Infekcijas slimību laboratorās diagnostikas principi. Morfoloģiskā, citoloģiskā izmeklēšana, pielietošanas indikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Augšējo elpceļu infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Ērču pārnestās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Ar ekzantēmu noritošu infekcijas slimību diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Vīrushepatītu klīniskās pazīmes, ārstēšanas un profilakses principi, gala iznākumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Herpes vīrusinfekcijas un to nozīme sabiedrības veselībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Zarnu infekcijas slimību klīnikās pazīmes, ārstēšanas un profilakses principi. Pārtikas toksikoinfekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Parazitārās slimības. Diagnostikas un ārstēšanas principi. Nozīme sabiedrības veselībā. Profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17HIV/AIDS: etioloģija, epidemioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes. Antiretrovirālā terapija: indikācijas, terapijas monitorings, HIV rezistences problēmas un to risinājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Seksuāli transmisīvās slimības, to nozīme indivīda un sabiedrības veselībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Tuberkulozes epidemioloģija un ierobežošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Tuberkulozes transmisija un nozokomiālās infekcijas kontrole.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai. Par katru kavēto nodarbību students sagatavo referātu (3 – 4 lapas) par kavētās nodarbības tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ieskaite: studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, zināšanu pārbaudes (kontroldarbi), studenta aktivitāte nodarbībās. Eksāmens: 50 jautājumu tests ar atbilžu variantu izvēles iespējām par aktuāliem infektoloģijas jautājumiem. Eksāmens nokārtots, ja ir 75% pareizu atbilžu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs izvērtēt infekcijas slimības pēc to nozīmīguma sabiedrības veselībai; zinās izplatības veidus un raksturīgos infekcijas slimību simptomus; veidos konkrētu pasākumu plānu infekcijas slimību ierobežošanai.
Prasmes:Pratīs analizēt Latvijas (valsts nozīmes), Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Slimību kontroles centra un citu institūciju dokumentus, kas ir saistoši veselības sabiedrības jomai; veidot plānu infekcijas slimību ierobežošanas konkrētām darbībām – plānot un kontrolēt medicīnas personāla darbu, nosakot nepieciešamo profilaktisko pasākumu saturu un formu; analizēt normatīvos dokumentus infektoloģijas kontekstā; pratīs iegūt epidemioloģiska rakstura datus infekcijas slimību „perēklī” un analizēt iegūtos rezultātus, sastādīt rīcības plānu konkrētiem infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem; profesionāli sadarboties ar ārstniecības personām un veselības aprūpes organizētājiem infekcijas slimību ierobežošanas un veselības veicināšanas jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības, uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darboties kā veselības veicinātājs infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses metožu izvēles kontekstā.
Kompetences:Būs kompetenti veidot sabiedrības veselības profilaktisko programmu infekciju slimību profilakses un izplatības ierobežošanas kontekstā; adekvāti rīkoties infekciju slimību uzliesmojumu gadījumos ar mērķi tos ierobežot; darboties saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem saistībā ar infekcijas slimībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga, Medicīnas apgāds, 2011.
2Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2009.
Papildus literatūra
1Mandell G L, Bennett H E, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s. principles and practice of infectious disease. 8th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2015.
2Damani, N. (2012). Manual of infection prevention and control / Nizam Damani. (3rd ed.). Oxford ; New York: Oxford University Press, USA. LUB:Bibl. Raiņa bulvārī.
3Vīksna L. Ceļotāju veselības rokasgrāmata. Rīga, Medicīnas apgāds, 2002.
4Rozentāle, Baiba, Gripa : [informatīvs izdevums] / Baiba Rozentāle. Rīga : Nacionālais apgāds, 2004. 47 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9984261476
5Zinčenko L, Krūmiņa A. Medicīniskā helmintoloģija. Rīga: Vītola izdevniecība; 2010.
6Health Information for International Travel 2020. (https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/table-of-conte…)
Citi informācijas avoti
1Slimību profilakses un kontroles centra ikmēneša ziņojumi un epidemioloģiskie ziņojumi (www.spkc.gov.lv)