Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs: Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par infekcijas slimību etioloģiju un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, sasaistot tās ar klīniskajām izpausmēm, principiālām pieejām ārstēšanai un konkrētas specifiskās un etioloģiskās terapijas iespējām, kā arī par izsargāšanās iespējām no infekciju slimībām, to izplatības ierobežošanu un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioķīmijā, bioloģijā, parazitoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, mikrobioloģijā, imunoloģijā, propedeitikā, iekšķīgajās slimībās un farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs raksturot un klasificēt infekcijas slimības pēc to etioloģiskā faktora, saistības ar patoģenēzi, klīniskām izpausmēm, iespēju izplatīties un bīstamības indivīdam un sabiedrības veselībai; aprakstīs un identificēs specifiskos, tipiskos, patoģenētiskos un citus simptomus; izskaidros izmeklēšanas programmu un sistematizēs metodes; formulēs un izskaidros terapijas vispārējos principus; saistīs veselības aprūpes plāna etapus ar individualizētu veselības aprūpi; izskaidros mūsdienu specifiskās profilakses principus, attiecinot tos gan uz sabiedrību, gan indivīdu.

Prasmes

Pratīs veidot plānu medicīniskām darbībām, kas vērstas uz indivīda slimības diagnostiku un ārstēšanu; pratīs sastādīto plānu īstenot, ņemot vērā anamnēzes, laboratorijas izmeklējumu un citus datus; pratīs novērtēt fizikālās izmeklēšanas rezultātā iegūtos datus; pratīs integrēt laboratoro izmeklējumu slimības diagnostikas dizainā; izplānot profilakses pasākumus, kas nepieciešams slimības izplatības ierobežošanai.

Kompetences

Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskajā infektoloģijā konstatējamās situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi indivīda un sabiedrības veselības nodrošināšanā; saskaroties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem sekmīgi komunicēties infekcijas slimību profilakses, diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstniecības jomās; profesionāli sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem, kolēģiem cieņas pilnā gaisotnē, ievērojot medicīnas ētikas normas, respektējot pacientu tiesības un nodrošinot epidemioloģisko drošību; patstāvīgi mācīties un izmantot e-medicīnas vidi saskarsmei ar studentiem un kolēģiem; demonstrēt un pilnveidot sevi kā topošu ārstniecības personu un veselības veicinātāju infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsJānis Zeltiņš, Ginta Balode, Ieva Vanaga, Anda Vīksna, Olga Valciņa, Laura Alksne, Juris Ķibilds, Irēna Meistere, Anna Žilde, Iļja Drjagunovs, Normunds Sūna, Aija Leidere-Reine, Māris Liepiņš, Agita Jēruma, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunita Saulīte, Ilze Ekšteina, Indra Zeltiņa, Iveta Ozere, Kristīne Ābeltiņa, Ludmila Vīksna, Raimonds Sīmanis, Sniedze Laivacuma, Guntis Karelis, Jurijs Perevoščikovs, Jeļena Storoženko, Pauls Aldiņš, Gundars Lācis, Linda Barkāne, Gunta Stūre, Agnese Šmite, Līga Kukša, Oksana Savicka, Aleksejs Derovs
Medicīna8MaģistrsObligātsLinda Barkāne, Ginta Balode, Monta Madelāne, Ieva Vanaga, Žanete Zalgaucka, Oksana Savicka, Anda Vīksna, Jurijs Perevoščikovs, Anna Žilde, Agnese Šmite, Gundars Lācis, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Iveta Ozere, Līga Kukša, Ludmila Vīksna, Pauls Aldiņš, Raimonds Sīmanis, Sniedze Laivacuma, Aleksejs Derovs, Guntis Karelis, Aivars Bērziņš, Normunds Sūna, Iļja Drjagunovs, Juris Ķibilds, Laura Alksne, Irēna Meistere
Medicīna7MaģistrsObligātsLinda Barkāne, Ginta Balode, Monta Madelāne, Ieva Vanaga, Anda Vīksna, Laura Alksne, Aivars Bērziņš, Juris Ķibilds, Irēna Meistere, Anna Žilde, Iļja Drjagunovs, Normunds Sūna, Agita Jēruma, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Iveta Ozere, Līga Kukša, Ludmila Vīksna, Pauls Aldiņš, Raimonds Sīmanis, Sniedze Laivacuma, Guntis Karelis, Jurijs Perevoščikovs, Oksana Savicka, Žanete Zalgaucka, Aleksejs Derovs, Agnese Šmite, Gundars Lācis
Pediatrija7MaģistrsObligātsJānis Zeltiņš, Olga Valciņa, Laura Alksne, Juris Ķibilds, Irēna Meistere, Anna Žilde, Iļja Drjagunovs, Agnese Šmite, Aija Leidere-Reine, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunita Saulīte, Ilze Ekšteina, Indra Zeltiņa, Iveta Ozere, Ludmila Vīksna, Raimonds Sīmanis, Sniedze Laivacuma, Guntis Karelis, Gundars Lācis, Jeļena Storoženko, Aleksejs Derovs, Kristīne Ābeltiņa