Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Laura Šāberte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_067LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laura Šāberte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija. Cilvēktiesības. Administratīvās tiesības. Administratīvais process. Civiltiesības. Civilprocess. Krimināltiesības. Kriminālprocess. Komerctiesības. Medicīnas tiesības. Veselības aprūpes organizāciju tiesības.
Mērķis:
Radīt izpratni par tiesību normu faktiskās realizācijas īpatnībām veselības nozarē, trenējot spēju identificēt un nošķirt faktiskus tiesiskus konfliktus no šķietamiem tiesiskiem konfliktiem. Attīstīt studentos prasmi izprast un kritiski analizēt informācijas komunikācijas līdzekļos publicēto informāciju par veselības nozari, ievērojot mediju darbību reglamentējošos normatīvos aktus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācija veselības aprūpes jomā. Individuālās un sabiedriskās domas veidošanās likumsakarības, mediju efekti. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju komunikācija. Praktiskās iespējas un tiesiskie nosacījumi.Lekcijas2.00auditorija
2Komunikācija veselības nozarē no farmācijas zinātniski praktiskā skatu punkta. Farmaceita profesionālās darbības problemātika.Lekcijas1.00auditorija
3Komunikācija veselības nozarē no mediatora skatu punkta.Lekcijas2.00auditorija
4Komunikācija veselības nozarē no psiholoģijas zinātniski praktiskā skatu punkta.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Komunikācijas tiesiskais ietvars pacientu tiesību aizsardzības kontekstā un veselības aprūpes pakalpojumu kontekstā.Nodarbības3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācija veselības aprūpes jomā. Individuālās un sabiedriskās domas veidošanās likumsakarības, mediju efekti. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju komunikācija. Praktiskās iespējas un tiesiskie nosacījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Komunikācija veselības nozarē no farmācijas zinātniski praktiskā skatu punkta. Farmaceita profesionālās darbības problemātika.Lekcijas1.00auditorija
3Komunikācija veselības nozarē no mediatora skatu punkta.Lekcijas1.00auditorija
4Komunikācija veselības nozarē no psiholoģijas zinātniski praktiskā skatu punkta.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Komunikācijas tiesiskais ietvars pacientu tiesību aizsardzības kontekstā un veselības aprūpes pakalpojumu kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semināra darbs, patstāvīgais darbs un eksāmena darbs tiek organizēts atbilstoši instrukcijām e-studijās. Kursa ietvaros studējošie izstrādā vienu patstāvīgo darbu. Patstāvīgais darbs: izraudzīties vienu publikāciju vai TV sižetu masu medijos, vai vienu situāciju, kura analizēta vairākās publikācijās un TV sižetos, kas skar veselības nozari (turpmāk – avots). Vēlams izvēlēties avotu pēdējo 3 gadu ietvaros. Analizēt avotu, pamatojoties uz lekcijās apgūto. Patstāvīgā darba struktūra: 1. Titullapa. 2. Informācija par avotu (iekopēt publikācijas, TV sižeta web adresi, vai citas norādes kur publikāciju var atrast). Ja students izvēlas situācijas analīzi – jābūt iekopētām visām publikācijām un TV sižetu web adresēm e-vidē, norādēm, kur materiālus var atrast. 3. Avota analīze no individuālās un sabiedriskās domas veidošanas perspektīvas veselības aprūpē. 4. Avota analīze no mediācijas perspektīvas veselības aprūpē. 5. Avota analīze no profesionālās saskarsmes perspektīvas veselības aprūpē. 6. Avota analīze no tiesisko aspektu perspektīvas veselības aprūpē. 7. Nobeigums – studenta individuālās pārdomas par izpētīto. 8. Izmantotās literatūras saraksts.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa vērtējums sastāv no trīs daļām: semināra vērtējums (I kritērijs), patstāvīgais darbs (II kritērijs) un gala pārbaudījums rakstveida eksāmena formā (III kritērijs).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izprot ar komunikāciju saistītu problēmu dažādību veselības nozarē. Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt un izprast komunikācijas problēmsituācijas no dažādu iesaistīto pušu skatu punkta, kā arī prot kritiski izvērtēt un identificēt konfliktu tiesisko risinājumu iespējas. Studiju kursa rezultātā studējošie spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Prasmes:Studējošie izprot individuālās un sabiedriskās domas veidošanās likumsakarības un mediju efektus veselības nozarē, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu komunikāciju. Studenti iegūst zināšanas par normatīvo prasību realizāciju veselības nozarē no ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu skatu punkta, ar to realizācijas īpatnībām un problemātiku attiecībā uz dažādām pacientu grupām, dažādām situācijām un saslimšanām kontekstā ar žurnālistu profesionālo darbību. Nodarbību rezultātā studenti izprot apstākļus, kādos normatīvās prasības ir jārealizē un faktorus, kas ietekmē to realizāciju. Studenti izprot masu mediju darbību veselības nozarē, prot kritiski izvērtēt publiskajā telpā esošo informāciju un spēj sniegt argumentētu viedokli par to. Tas stiprina studenta spēju kritiski izvērtēt, vai attiecībā uz individuāliem praktiskiem gadījumiem ir noticis šķietams vai faktisks tiesību aizskārums. Studējošie klasificē komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas no farmaceita profesionālās darbības perspektīvas, kā arī no mediatora perspektīvas. Nodarbību rezultātā studentiem ir pamatzināšanas par farmaceita profesionālās darbības problemātiku veselības nozarē komunikācijas aspektā. Studenti izprot farmaceita funkcijas, tiesības, pienākumus un atbildību veselības aprūpē, kā arī spēj identificēt komunikācijas problēmas un izaicinājumus farmaceita praksē. Studējoši izprot komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas no mediatora skatu punkta. Nodarbību rezultātā studenti novērtē mediācijas trūkumus, priekšrocības, izaicinājumus un pielietojumu veselības aprūpē. Nodarbību rezultātā students spēj patstāvīgi iegūtās zināšanas pielietot darbā ar konfliktiem veselības nozarē. Studējošie formulē profesionālās saskarsmes jautājumus veselības aprūpē no veselības aprūpes darbinieka (pamatā ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām) un pacienta (vai viņa pārstāvja) perspektīvas. Nodarbību rezultātā studentiem ir pamatzināšanas par komunikācijas psiholoģiskajiem aspektiem un pamata spējas tos identificēt darbā ar konfliktiem veselības nozarē. Studējošie izvērtē komunikācijas tiesisko ietvaru pacientu tiesību aizsardzības kontekstā un veselības aprūpes pakalpojumu kontekstā. Nodarbību rezultātā studenti pārzina tiesisko regulējumu un piemērošanas praktiskās īpatnības, un spēj tos pielietot. Studējošie spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītām komunikācijas medicīniskajām un tiesiskajām problēmām gan ar nozares speciālistiem, gan ar citām personām.
Kompetences:Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt konfliktus veselības nozarē, kā arī kritiski nošķirt šķietamus konfliktus no faktiskiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A-Slokenberga S.zin.red."Medicīnas tiesības", nodaļa "Pārskats par pacientu tiesībām", TNA, 2015.
2K.Mārtinsones un V.Sudrabas zi.red. "Veselības psiholoģija", RSU, 2016
3Reņģe V. "Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas" - Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
4ANO Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācija
5Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām
6Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
7Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
8Administratīvā procesa likums
9Advokatūras likums
10Ārstniecības likums
11Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums
12Civilprocesa likums - Trešā sadaļa "Pierādījumi"
13Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
14Dokumentu juridiskā spēka likums
15Elektronisko dokumentu likums
16Fizisko personu datu apstrādes likums
17Iesniegumu likums
18Kriminālprocesa likums - eksperta atzinums; kompetentās institūcijas atzinums
19Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - administratīvās atbildības par veselības aprūpes pārkāpumiem veidi
20 Latvijas Republikas Satversme
21Likums "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"
22Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"
23Likums "Par valsts noslēpumu"
24Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asi
25Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"
26Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"
27Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumi Nr.234 "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi"
28Pacientu tiesību likums
29Personu apliecinošu dokumentu likums
30Valsts pārvaldes iekārtas likums
31Institūciju nolikumi: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Iekšlietu ministrijas informācijas centrs Veselības ministrija Veselības inspekcija Zāļu valsts aģentūra Konkurences padome.
32Mediācijas likums
Papildus literatūra
1Dubkēvičs L. "Saskarsme un pacientu aprūpe", Rīgas 5. medicīnas skola, 1995.
2Karpova Ā. "Personība. Teorijas un to radītāji" - Rīga, Zvaigzne ABC,1998
3Pikeringa P. "Strīdi, nesaskaņas, konflikti." -R., Jāņa Rozes apgāds, 2000.
Citi informācijas avoti
1Claudia Bernasconi, M.Arch Mariarosaria Di Palo, M.Arch Krysia Bussière, B.S. Arch.The role of media and public opinion efforts in the transit field: the Detroit region case study. 2014.
2Part II Theories of Public Opinion Formation and Change. Public Opinion Research (SAGE Handbook) 2007.
3Bogusława Dobek-Ostrowska and Michal Głowacki (eds) Democracy and Media in Central and Eastern Europe
4Teena Gabrielson University of Wyoming, Laramie.James Madison’s Psychology of Public Opinion.Political Research Quarterly Volume 62 Number 3 September 2009 431-444. 2009. University of Utah
5Carol L. Schmitt, PhD , Laurel E. Curry, MPH, Ghada Homsih etc. Public and Opinion Leader Willingness to Fund Obesity-Focused Policies. Policy, Politics, & Nursing Practice 2017, Vol. 18(3) 125–134
6Rebecca Utz, Michael Hollingshaus, and Peter Dien. Public opinion and health care. 2010. Contexts, Vol. 9, No. 2, pp. 66-67.
7Francisco Fatas-Villafranca,Dulce Saura, Francisco J.Vazquez. A Dynamic model of public opinion formation. 2011 Wiley Periodicals, Inc. Journal of Public Economic Theory, 13 (3), 2011, pp. 417–441.
8Janusz Ziolkowski. Democracy, public opinion and the media. Democracy. Reality and Responsibility Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City 2001.
9Morio Watanabe Kyushu International University, Japan. Public opinion and mass media. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). 2002-2019.
10Seta Hadeshian Director MECC Unit On Life & Service. Public Opinion - The role of Media. CCR International refugee rights conference 17 – 19 June 2006, Toronto.
11Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2008.gada 29.decembra spriedums lietā Nr.PAC-0408
12ECT 2013.gada 15.janvāra sprieduma lietā "Csoma v. Romania"
13Satversmes tiesas 2011.gada 14.marta spriedums lietā Nr.2010-51-01
14Latvijas Republikas Talsu rajona tiesas 2015.gada 9.jūlija spriedums lietā Nr.C30621614
15ECT 2008.gada 28.jūlija spriedums - Flux pret Moldovu
16Latvijas Ārstu Ētikas kodekss.
17Es, stādamies ārsta amatā...
18Marina Kamenecka-Usova, Karina Palkova. Mediator’s Personality in Specific Legal Disputes: Sports Related Disputes and Healthcare Related Disputes.JURIDICA.AUDJ, vol. 13, no. 2/2017, pp. 5-18.
19Sheea Sybblis Follow. Mediation in the Health Care System: Creative Problem Solving. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. Published by Pepperdine Digital Commons, 2006.
20R. Wayne Thorpe, JAMS. Effective Use of Mediation and Arbitration in Health Care Disputes. 2011. Bloomberg Finance L.P.
21Zane Pētersone. Tiesas atvasinātā mediācijas modeļa ieviešana 12 civiltiesisku strīdu risināšanā Latvijā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens Nr.4. 2012.gada maijs.